Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-02-26
Data orzeczenia:
26 lutego 2016
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
26 lutego 2016
Sygnatura:
VIII Gz 12/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
VIII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Elżbieta Kala
Sędziowie:
Wojciech Wołoszyk
Wiesław Łukaszewski
Hasła tematyczne:
Doręczenia
Podstawa prawna:
art. 138 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VIII Gz 12/16

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Elżbieta Kala

Sędziowie: SSO Wojciech Wołoszyk

SSO Wiesław Łukaszewski

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

przeciwko J. M.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 26 października 2015 r., sygn. akt VIII GC 2045/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Elżbieta Kala SSO Wojciech Wołoszyk SSO Wiesław Łukaszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił apelację pozwanego od wyroku wydanego przez ten Sąd w dniu 26 marca 2015 r. w sprawie VIII GC 2045/13 (na podstawie art. 370 kpc). W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że zarządzeniem z dnia 9 września 2015 r. , doręczonym w dniu 11 września 2015 r., pozwany został wezwany do usunięcia braków apelacji. W zakreślonym terminie pozwany nie uzupełnił jednak rzeczonych braków.

Pozwany w zażaleniu od powyższego postanowienia domagał się jego uchylenia. W ocenie skarżącego, zaskarżone orzeczenie jest przedwczesne. Pozwany podniósł, że w dniu 11 września 2015 r. doręczono mu jedynie postanowienie Sądu z dnia 9 września 2015 r., utrzymujące w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 16 lipca 2015 r., na które to pozwany wniósł skargę. Pozwany wywodził, że skoro nie otrzymał wezwania do usunięcia braków apelacji, to nie mógł ich uzupełnić. Ponadto, zdaniem skarżącego, Sąd winien go ponownie wezwać do zapłaty opłaty sądowej od apelacji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Ustosunkowując się do zażalenia należy w pierwszej kolejności wskazać, iż zgodnie z treścią art. 370 kpc. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe unormowanie na względzie Sąd Okręgowy po analizie akt rozpatrywanej sprawy zwraca uwagę, iż na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 9 września 2015 r. oddalony został wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych (przedmiotowym postanowieniem Sąd Rejonowy utrzymał bowiem w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 16 lipca 2015 r. o oddaleniu wniosku pozwanego o zwolnienie od opłaty od apelacji). Odpis postanowienia z dnia 9 września 2015 r. wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty od apelacji w kwocie 560 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia apelacji (zarządzenie, k. 125) zostały pozwanemu prawidłowo doręczone w dniu 11 września 2015 r., gdyż zarówno odpis postanowienia jak i wezwanie odebrał dorosły domownik – H. M. i jak wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru, potwierdził własnoręcznym podpisem (k.127, 128). Jednocześnie, jak wynika z notatki pracownika sądu z dnia 15 października 2015 r., należna w sprawie opłata od apelacji nie wpłynęła do Sądu Rejonowego do dnia 9 października 2015 r. (k.129).

Pozwany, jak wynika z treści zażalenia, nie kwestionuje faktu, że opłata od apelacji nie została uiszczona. Pozwany zaprzecza natomiast, aby otrzymał wezwanie do uiszczenia opłaty od apelacji. Zarzuty skarżącego nie mogą jednakże zostać uwzględnione przez Sąd Okręgowy, gdyż jak wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłki, pozwanemu w dniu 11 września 2015 r. zostało w sposób wskazany powyżej (skuteczny z punktu widzenia art. 138 § 1 k.p.c) doręczone wezwanie do uiszczenia opłaty od apelacji w kwocie 560 zł. Jednocześnie w przedmiotowym wezwaniu pozwany został pouczony o terminie i sposobie wniesienia przedmiotowej opłaty, jak również o skutkach jej niewniesienia w przepisanym terminie ( wezwanie do uiszczenia kosztów sądowych, k.126).

Reasumując, wbrew stanowisku skarżącego, zaskarżone postanowienie nie zapadło przedwcześnie, a Sąd I instancji był zobligowany do odrzucenia apelacji pozwanego, jako nadal nieopłaconej stosownie do treści art. 370 kpc.

W świetle powyższych rozważań Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Elżbieta Kala SSO Wojciech Wołoszyk SSO Wiesław Łukaszewski

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.