Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-08-06
Data orzeczenia:
6 sierpnia 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
III Kow 1053/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekr. sądowy Daria Staroń
Hasła tematyczne:
Dozór Elektroniczny
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7.09.2007r. o SDE
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
(Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1366)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt III Kow.1053/15el

POSTANOWIENIE

Dnia 06.08.2015r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku Jacka Kamińskiego oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G. (2)

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 142 poz.960) zw. z art.14 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.396)

postanawia:

udzielićskazanemu P. G. (3) s. R. i H., ur. dnia (...) w G., nr PESEL (...) zezwolenia na odbywanie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w G. z dnia 20.01.2012r., sygn. akt IXK 1208/11 za czyn z art.209§1kk, w ten sposób, iż:

I.  na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r. Nr 142 poz.960) nakłada na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu, t.j. w mieszkaniu położonym w miejscowości: (...)-(...) G., ul. (...);

II.  na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 oraz art.10 pkt 1, 2 cyt. powyżej ustawy określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu, t.j.

a)  w celu świadczenia pracy zarobkowej - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w godzinach 17.00 – 20.00 i w soboty w godzinach 8.00 -14.00.

b)  w celu wykonywania praktyk religijnych w każdą niedzielę w godzinach 10.00 – 13.00.

II.  na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w zw. z art. 72§1kk nakłada na skazanego obowiązki w postaci:

-.

-

poprawnego zachowania;

-

wykonywania pracy zarobkowej;

-

powstrzymania się od spożywania alkoholu i stosowania środków odurzających oraz podjęcie terapii antyalkoholowej;

III.  na podstawie art. 8a i art. 2 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 i 2 a cyt. powyższej ustawy, określa, iż kontrolowanie zachowania w miejscu stałego pobytu, wymaga założenia na nogę skazanego nadajnika oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego,

IV.  na postawie art. 44 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 1 i 2 cyt. powyżej ustawy, wyznacza skazanemu termin 24 godzin od daty ogłoszenia postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego celem zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu (nr tel. (...) ) gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego i założenia nadajnika;

UZASADNIENIE

P. G. (3)wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, uzasadniając go zamiarem udzielenia pomocy matce.

Wniosek jest zasadny.

Ustalono, że P. G. (3)od dnia 08.05.2015r. odbywa karę 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w G.z dnia 20.01.2012r. za czyn z art. 209§1kk. Spełnione, zatem zostały przesłanki formalne określone w treści art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, a mianowicie wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 kk oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary.

Skazany posiada również stałe miejsce pobytu w G., ul. (...), zaś wspólnie z nim zamieszkujący rodzice: R. i H. G. wyrazili zgodę na odbywanie przez niego kary w tym systemie. Udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją także na przeszkodzie możliwości techniczno–organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Odnosząc się do zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to, jak wynika z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S., był on raz nagradzany regulaminowo, nie był karany dyscyplinarnie. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy i taktowny. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Skazany, karę odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Kontakt zewnętrzny, w formie widzeń utrzymuje z rodzicami. Do czynu, którego się dopuścił na wolności odnosi się krytycznie.

Z wywiadu kuratora sądowego wynika, że skazany ma dobre relację z rodzicami. Stwierdzić należy, że skazany nie jest sprawcą, co do którego względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji przemawiałyby za celowością odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego. Zdaniem Sądu, odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów.

Uwzględniając dotychczasową postawę i zachowanie skazanego, należy uznać, iż wniosek skazanego o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest zasadny. Z tego powodu, należało postanowić jak wyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.