Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-05-28
Data orzeczenia:
28 maja 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
III Kow 644/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekr. sądowy Wojciech Kazaniecki
Hasła tematyczne:
Dozór Elektroniczny
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ustawy o SDE
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
(Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1366)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt III Kow.644/15el

POSTANOWIENIE

Dnia 28.05.2015r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w S. Jan Filipczyk

Protokolant sekr. sądowy Wojciech Kazaniecki

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w S. del. do Prokuratury Okręgowej w S. D. I. oraz Zastępcy Kierownika D. Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.6 ust.1 i 3 oraz art.7 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 142 poz.960)

postanawia:

udzielićskazanemu A. S. s. W. i B., ur. dnia (...) w T., nr PESEL (...) zezwolenia na odbywanie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary zastępczej 120 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego P. - S. M.z dnia 15.07.2014r., sygn. akt VIIIK 483/14 za czyn z art.297§1kk, w ten sposób, iż:

I.  na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r. Nr 142 poz.960) nakłada na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu, t.j. w mieszkaniu położonym w miejscowości: (...)-(...) L., ul. (...)

II.  na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 oraz art.10 pkt 1, 8 cyt. powyżej ustawy określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu, t.j.

a)  w celu wykonywania pracy zarobkowej - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 do 19.40, a w soboty i niedzielę w godzinach od 9.30 do 12.30;

b)  w celu utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami w sobotę w godzinach od 15.30 do 17.00, a w niedzielę w godzinach od 16.30 do 18.30.

III.  na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w zw. z art. 72§1kk nakłada na skazanego obowiązki w postaci:

-.

-

poprawnego zachowania;

-

wykonywania pracy zarobkowej;

-

powstrzymania się od nadużywania alkoholu

IV.  na podstawie art. 8a i art. 2 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 i 2 a cyt. powyższej ustawy, określa, iż kontrolowanie zachowania w miejscu stałego pobytu, wymaga założenia na nogę skazanego nadajnika oraz zainstalowania w miejscu jego stałego pobytu, stacjonarnego urządzenia monitorującego,

V.  na postawie art. 44 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 1 i 2 cyt. powyżej ustawy, wyznacza skazanemu termin 24 godzin od daty ogłoszenia postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego celem zgłoszenia upoważnionemu podmiotowi dozorującemu (nr tel. (...) ) gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego i założenia nadajnika;

UZASADNIENIE

A. S. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, motywując zamiarem powrotu do rodziny i kontynuowania pracy.

Wniosek jest zasadny.

Z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S. wynika, że A. S. od dnia 3.04.2015r. odbywa karę zastępczą 120 dni pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego P. (...)z dnia 15.07.2014r. w sprawie VIIIK 483/14 za czyn z art.297§1kk.

Spełnione, zatem zostały przesłanki formalne określone w treści art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, a mianowicie wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 kk oraz jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Skazany posiada również stałe miejsce pobytu: L., ul. (...), zaś wspólnie z nim zamieszkująca konkubina M. Ł. wyraziła zgodę na odbywanie przez niego kary w tym systemie. Udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją także na przeszkodzie możliwości techniczno–organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Przepisy ustawy stosuje się również do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo. Odnosząc się do zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności to, jak wynika z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S., nie był on nagradzany regulaminowo, ani karany dyscyplinarnie. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje ze współosadzonymi. W stosunku do przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Skazany, karę odbywa w zakładzie karnym typu półotwartego. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń i korespondencji utrzymuje z konkubiną. Do czynu, którego się dopuścił na wolności odnosi się krytycznie. Po opuszczeniu zakładu karnego, skazany ma zapewnione miejsce zamieszkania.

Z wywiadu kuratora sądowego wynika, że skazany na wolności mieszkał z konkubiną, z którą układał właściwe relacje. Pracował zarobkowo na stanowisku doradcy klienta i osiągał dochód w wysokości około 1700 złotych. Jego zachowanie, w miejscu zamieszkania nie budziło zastrzeżeń, było poprawne. Skazany postrzegany był jako osoba spokojna, bezkonfliktowa. Stwierdzić należy, że skazany nie jest sprawcą, co do którego względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji przemawiałyby za celowością odbywania przez niego kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego. Zdaniem Sądu, odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające do osiągnięcia jej celów.

Uwzględniając dotychczasową postawę i zachowanie skazanego, należy uznać, iż wniosek A. S. o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest zasadny. Z tego powodu, należało postanowić jak wyżej.

Przewodniczący – Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.