Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Koninie z 2015-09-18
Data orzeczenia:
18 września 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
18 września 2015
Sygnatura:
I Ca 280/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Aleksandra Bolczyk
Sędziowie:
Jolanta Tembłowska
Iwona Przyłębska-Grzybowska –
Protokolant:
p.o. sekr. sąd. Konrad Gajdziński
Hasła tematyczne:
Dział Spadku
Podstawa prawna:
art.212 §3 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygnatura akt I1 Ca 280/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 18-09-2015 r.

Sąd Okręgowy w Koninie, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Bolczyk

Sędzia: SSO Iwona Przyłębska-Grzybowska – spr.

Sędzia: SSO Jolanta Tembłowska

Protokolant: p.o. sekr. sąd. Konrad Gajdziński

po rozpoznaniu w dniu 18-09-2015 r. w Koninie

na rozprawie

sprawy z wniosku K. K.

przy udziale S. N. (1), D. M., S. B., D. N. (1), S. N., A. N. (1), D. J., D. N. (2) i E. N.

o dział spadku i zniesienie współwłasności

na skutek apelacji uczestników D. M., S. B., D. N. (1), S. N., A. N. (1), D. J., D. N. (2) i E. N.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Koninie

z dnia 26 marca 2015 r. sygn. akt I Ns 1264/13

postanawia:

1.  Oddalić apelację.

2.  Kosztami postępowania apelacyjnego obciążyć wnioskodawczynię i uczestników w zakresie przez nich poniesionym.

Iwona Przyłębska-Grzybowska Aleksandra Bolczyk Jolanta Tembłowska

Sygn. akt I 1 Ca 280/15

UZASADNIENIE

K. K. wniosła o dokonanie działu spadku po Z. N., K. N. i A. N. (2) oraz zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego położonego w B. gmina R. o łącznej powierzchni 9,5900 ha, składającego się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi (...), dla którego Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą (...). Wnioskodawczyni żądała przyznania wskazanego gospodarstwa na jej rzecz ze spłatą pozostałych uczestników wskazując, iż w chwili obecnej jest właścicielką innego gospodarstwa rolnego, a wcześniej wraz z matką S. N. (1) prowadziła gospodarstwo objęte wnioskiem.

W odpowiedzi na wniosek uczestnicy E. N. działająca także w imieniu córki D. N. (1), S. B., S. N. (2), D. N. (2), A. N. (1), D. J. i D. M. poparli wniosek, żądając spłaty z tytułu działu spadku w terminie 6 miesięcy.

Uczestniczka S. N. (1) poparła wniosek wyrażając zgodę zarówno na dział spadku, jak i zniesienie współwłasności i nie żądała spłaty z tego tytułu.

Orzeczeniem z dnia 26 marca 2015r. Sad Rejonowy w Koninie

postanowił:

1.  dokonać działu spadku po Z. N., K. N. i A. N. (2) i zniesienia współwłasności w ten sposób, że wnioskodawczyni K. K. c. Z. i S. przyznać własność nieruchomości położonej w B., gmina R., oznaczonej numerami geodezyjnymi: (...)o łącznej powierzchni 9,5900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą o nr(...)

2.  powyższego działu spadku i zniesienia współwłasności dokonać bez spłat na rzecz uczestniczki S. N. (1);

3.  zasądzić od wnioskodawczyni K. K. na rzecz uczestniczki S. B. tytułem spłaty kwotę 17.843,00 zł. płatną w dwóch ratach:

- I rata w kwocie 8.922,00 zł płatna w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

- II rata w kwocie 8.921,00 zł płatna w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

4.  zasądzić od wnioskodawczyni K. K. na rzecz uczestniczki D. J. tytułem spłaty kwotę 23.791,00 zł. płatną w dwóch ratach:

- I rata w kwocie 11.896,00 zł płatna w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

- II rata w kwocie 11.895,00 zł płatna w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

5.  zasądzić od wnioskodawczyni K. K. na rzecz uczestniczki D. M. tytułem spłaty kwotę 71.372,00 zł. płatną w dwóch ratach:

- I rata w kwocie 35.686,00 zł płatna w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

- II rata w kwocie 35.686,00 zł płatna w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

6.  zasądzić od wnioskodawczyni K. K. na rzecz uczestniczki D. N. (1) tytułem spłaty kwotę 17.843,00 zł. płatną w dwóch ratach:

- I rata w kwocie 8.922,00 zł płatna w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

- II rata w kwocie 8.921,00 zł płatna w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

7.  zasądzić od wnioskodawczyni K. K. na rzecz uczestniczki D. N. (2) tytułem spłaty kwotę 23.791,00 zł. płatną w dwóch ratach:

- I rata w kwocie 11.896,00 zł płatna w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

- II rata w kwocie 11.895,00 zł płatna w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

8.  zasądzić od wnioskodawczyni K. K. na rzecz uczestniczki E. N. tytułem spłaty kwotę 17.843,00 zł. płatną w dwóch ratach:

- I rata w kwocie 8.922,00 zł płatna w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

- II rata w kwocie 8.921,00 zł płatna w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

9.  zasądzić od wnioskodawczyni K. K. na rzecz uczestniczki S. N. tytułem spłaty kwotę 17.843,00 zł. płatną w dwóch ratach:

- I rata w kwocie 8.922,00 zł płatna w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

- II rata w kwocie 8.921,00 zł płatna w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

10.  zasądzić od wnioskodawczyni K. K. na rzecz uczestnika A. N. (1) tytułem spłaty kwotę 23.791,00 zł. płatną w dwóch ratach:

- I rata w kwocie 11.896,00 zł płatna w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

- II rata w kwocie 11.895,00 zł płatna w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia,

wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

11.  wartość przedmiotu postępowania ustalić na kwotę 761.300,00 zł;

12.  nakazać pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego w Koninie tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od:

a)  wnioskodawczyni K. K. kwotę 3.185,32 zł.

b)  uczestniczki S. B. kwotę 36,47 zł. uczestniczki D. J. kwotę 81,97 zł.

c)  uczestniczki D. M. kwotę 445,91 zł.

d)  uczestniczki D. N. (1) kwotę 36,47 zł.

e)  uczestniczki D. N. (2) kwotę 81,97zł.

f)  uczestniczki E. N. kwotę 36,47 zł.

g)  uczestniczki S. N. kwotę 36,47 zł.

h)  uczestnika A. N. (1) kwotę 81,97 zł.

1.  koszty zastępstwa procesowego znieść wzajemnie pomiędzy uczestnikami.

Sąd Rejonowy ustalił, że właścicielami gospodarstwa rolnego oznaczonymi numerami (...)położonego w B. gm. R. o łącznej powierzchni 9,5900 ha byli do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Z. i S. małżonkowie N..

Z. N. zmarł 7.04.1988r. w B., gdzie ostatnio stale zamieszkiwał, a spadek po nim wraz z wchodzącym w jego skład udziałem w gospodarstwie rolnym nabyli : żona S. N. (1) w 4/16 części oraz dzieci – K. N., A. N. (2), D. M. i K. K. po 3/16 części każde z nich.

K. N. zmarł 21.12.1995r. w S., gdzie ostatnio stale zamieszkiwał, a spadek po nim wraz z wchodzącym w jego skład udziałem w gospodarstwie rolnym nabyli z dobrodziejstwem inwentarza : żona E. N. oraz córki S. B., S. N. (2) i D. N. (1) po ¼ części każda z nich.

A. N. (2) zmarł 17.03.2011r. w B., ostatnio stale zamieszkałym w S. gm. R., a spadek po nim nabyli wprost : żona D. N. (2) oraz dzieci – syn A. N. (1) i córka D. J. po 1/3 części każde z nich.

Gospodarstwo rolne położone w B. gmina R. o łącznej powierzchni 9,5900 ha oznaczone numerami geodezyjnymi (...)jest jedynym składnikiem masy spadkowej po Z. N., K. N. i A. N. (2), a jego stan pomiędzy datami otwarcia spadku nie ulegał zmianom. Obecnie współwłaścicielami w/w gospodarstwa rolnego pozostają S. N. (1) w 5/8 części, K. K. w 3/32 części, D. M. w 3/32 części E. N. w 3/128 części, S. B. w 3/128 części, S. N. (2) w 3/128 części, D. N. (1) w 3/128 części, D. N. (2) w 1/32 części, A. N. (1) 1/32 części i D. J. w 1/32 części.

Wartość przedmiotowego gospodarstwa wynosi 761.300,00 zł, a ze względu na wielkość udziału w masie spadkowej i przedmiocie współwłasności każdemu z uczestników przypada wartość : S. N. (1) kwota 475.811,00 zł., K. K. kwota 71.372,00 zł., D. M. kwota 71.372,00 zł. E. N. kwota 17.843,00 zł., S. B. kwota 17.843,00 zł., S. N. kwota 17.843,00 zł., D. N. (1) kwota 17.843,00 zł., D. N. (2) kwota 23.761,00 zł., A. N. (1) kwota 23.761,00 zł. i D. J. kwota 23.761,00 zł.

Sąd Rejonowy ustalił również, że wnioskodawczyni wraz z mężem M. K. prowadzi gospodarstwo rolne położone w gminie S. i R. o łącznej powierzchni 9,7270 ha, z którego osiągają łączne roczne dochody w kwocie 10.082,24 zł. (średnio miesięcznie kwotę 840,19 zł.). Ponadto zarówno wnioskodawczyni, jak i jej mąż pracują zawodowo osiągając łączne dochody z tego tytułu w kwocie 3.318,51 zł. Na utrzymaniu mają dwoje dzieci – studiującą dziennie w P. córkę i syna, który ze względu na stan zdrowia i przebyte zapalenie mięśnia sercowego wymaga opieki medycznej i stałego zakupu leków w średniej miesięcznej kwocie 600 zł. Z uwagi na stan zdrowia syn wnioskodawczyni kontynuuje naukę w trybie nauczania indywidualnego. Wnioskodawczyni i jej mąż pokrywają koszty studiów córki w miesięcznej kwocie ok. 1200 zł. Nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne wnioskodawczyni i jej męża obciążona jest hipoteką umowną zwykłą w kwocie 147.000,00 zł. i hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 73.500,00 zł. ustanowioną na rzecz Ludowego Banku Spółdzielczego w R.. Miesięczna rata z tego tytułu wynosi około 700 zł., a od chwili zachorowania syna wnioskodawczyni regulowana jest przez jej teściów. Mąż wnioskodawczyni w 2013r. już po rozpoczęciu niniejszego postępowania zbył nieruchomość za kwotę około 150.000,00 zł., którą przeznaczył na budowę budynku gospodarczego i garażowego.

Uczestniczka S. N. (1) ma 78 lat, mieszka w budynku położonym w gospodarstwie rolnym w B. objętym wnioskiem, w kosztach utrzymania i leczenia (uczestniczka przeszła zawał) pomaga jej córka K. K..

Uczestniczka D. M. ma 55 lat, mieszka i pracuje w K. na stanowisku kasjera. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 800 zł., ponadto źródłem jej dochodów jest emerytura w kwocie 900zł. Wynajmuje ona mieszkanie, którego koszt miesięczny wynosi łącznie ok. 600 zł. Nikt nie pomaga jej w ponoszeniu bieżących wydatków, na które składają się też koszty leczenia nadciśnienia w kwocie ok. 100 zł miesięcznie.

Uczestnik A. N. (1) ma 28 lat, prowadzi własną działalność gospodarczą - prace budowlane, na którą otrzymał dotacje unijne, ale firma jeszcze nie przynosi dochodów - zarabia średnią krajową. Spodziewa się dziecka, ale nie pozostaje w związku z jego matką. Obecnie mieszka w mieszkaniu wraz z matką D. N. (2) i siostrą D. J..

Powyższy stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił na podstawie osobowego i rzeczowego materiału dowodowego.

W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd Rejonowy zważył, że zgodnie z art. 684 k.p.c. sąd ustala skład i wartość spadku ulegającego podziałowi.

W niniejszej sprawie bezspornym pozostawał stan i skład masy spadku i zniesienia współwłasności oraz sposób podziału. Ostatecznie po dokonaniu wyceny przedmiotowego gospodarstwa przez biegłego rzeczoznawcę M. S. również bezsporna pozostawała jego wartość oraz wysokość spłat z tytułu udziałów poszczególnych uczestników.

W konsekwencji Sąd Rejonowy ustalił, że do masy spadku po Z. N., K. N. i A. N. (2) oraz przedmiotu zniesienia współwłasności weszła własność gospodarstwa rolnego położonego w B. gmina R. o łącznej powierzchni 9,5900 ha oznaczonego numerami geodezyjnymi (...), dla którego Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą (...) o wartości 761.300,00 zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy na podstawie art. 684 k.p.c. orzekł jak w punkcie 11 postanowienia.

Zgodnie z art. 1035 k.c., jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 197 – 221 k.c.).

Zgodnie z art. 210 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

W niniejszej sprawie uczestnicy byli zgodni również co do sposobu podziału poprzez przyznanie własności całego przedmiotowego gospodarstwa rolnego na rzecz wnioskodawczyni. Zgodne stanowisko uczestników nie przeczy możliwości odstąpienia od pierwszego sposobu działu spadku dotyczącego jego fizycznego podziału tym bardziej, że jego przedmiotem jest gospodarstwo rolne, które może zostać włączone do produkcji rolnej, jaką prowadzi wnioskodawczyni z mężem do obecnie posiadanego gospodarstwa rolnego. Ponadto wnioskodawczyni gwarantuje możliwość spłaty pozostałych uczestników.

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy na podstawie art. 1035 k.c. w zw. z art. 210 k.c. orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

Skoro bezspornym okazało się ustalenie wartości udziałów poszczególnych uczestników w przedmiocie niniejszego postępowania określone na : S. N. (1) -kwota 475.811,00 zł., K. K.- kwota 71.372,00 zł., D. M.- kwota 71.372,00 zł., E. N.- kwota 17.843,00 zł., S. B.- kwota 17.843,00 zł., S. N. (2)-kwota 17.843,00 zł., D. N. (1)- kwota 17.843,00 zł., D. N. (2)- kwota 23.761,00 zł., A. N. (1) -kwota 23.761,00 zł. i D. J. kwota 23.761,00 zł. , tym samym Sąd Rejonowy w niniejszym postępowaniu ustalał jedynie sposób i termin spłat.

Zgodnie z art. 212 § 3 k.c., jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Zważywszy na to, że uczestniczka S. N. (1) nie zażądała w niniejszym postępowaniu od wnioskodawczyni spłaty, a wartość jej udziału była największa (475.811,00 zł.), suma kwot przypadających od wnioskodawczyni K. K. na rzecz pozostałych uczestników wynosi 214.117,00 złotych.

Wnioskodawczyni wnosiła o rozłożenie spłat na raty z kilkuletnim terminem spłaty, wskazując na konieczność poniesienia kosztów związanych z podziałem działek przedmiotowego gospodarstwa i sprzedaży ich jako działek budowlanych. Wnioskodawczyni przedstawiła szczegółowo źródło i wysokość uzyskiwanych przez jej rodzinę dochodów oraz ponoszonych wydatków. Łączne miesięczne dochody rodziny wnioskodawczyni oscylują w granicach 4.158,70 zł. (840,19+ 3.318,51), a wydatki to kwota ok. 1800 zł. bez kosztów bieżącego życia.

Składający zeznania uczestnicy żądający spłaty - D. M. i A. N. (1) zażądali spłaty w terminie 6 miesięcy podnosząc złą sytuacje życiową i finansową.

Łączna kwota przypadająca od wnioskodawczyni na rzecz pozostałych uczestników jest relatywnie wysoka, ale w odniesieniu do wartości całej masy objętej postępowaniem, nie jest wartością tak znaczną, aby uzasadniała finalne odroczenie płatności na kilka lat. Uczestniczka S. N. (1) zrzekła się spłaty. Zdaniem Sądu Rejonowego, po analizie zgromadzonego materiału dowodowego należało uznać, iż zasadnym jest wyznaczenie terminów płatności w ratach i w pewnym odstępie czasowym od uprawomocnienia się postanowienia.

Sąd Rejonowy uznał, że płatność należnej uczestnikom spłaty w dwóch równych ratach, przy czym pierwsza płatna w terminie 12 miesięcy i druga płatna w terminie 18 miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia pozwoli na pozyskanie środków na spłatę nie pogarszając jednocześnie sytuacji życiowej uczestników.

Sąd Rejonowy stwierdził, że po pierwsze nie sposób uznać zasadności twierdzeń wnioskodawczyni o tym, ze środki na spłatę uczestników może pozyskać jedynie po sprzedaży działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dopiero po przekształceniu ich na działki budowlane, co będzie trwało kilka lat. Należy podkreślić, iż to wnioskodawczyni zainicjowała niniejsze postepowanie proponując sposób działu spadku i zniesienia współwłasności, a mając świadomość konieczności dokonania stosownych spłat, winna już wtedy zabezpieczyć środki na ich dokonanie. Mimo tego, jak sama wnioskodawczyni zeznała w 2013r. jej mąż zbył swą nieruchomość za kwotę około 150.000,00 zł. i wspólnie rozpoczęli inwestycje w postaci budowy budynku garażowego i gospodarczego. Tym samym pozbawiła się części środków, które mogłaby przeznaczyć na spłaty. Jednak trudna sytuacja życiowa wnioskodawczyni związana przede wszystkim z chorobą syna i wydatkami z tym związanymi powoduje, że celowym jest odroczenie I raty spłaty na okres 12 miesięcy, które umożliwią albo zbycie części posiadanych nieruchomości lub też pozyskanie pożyczki czy kredytu bankowego. Istotnym jest również, że suma pierwszych rat wynosi łącznie 107.058,50 zł. co nie jest kwotą bagatelną. Ponadto uczestnicy w żaden sposób nie wykazali, że odroczenie terminu płatności na okres 18 miesięcy pozbawi ich możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych. Z materiału dowodowego wynika, że uczestnicy mają zabezpieczone te potrzeby, a ewentualna spłata ma zmierzać do polepszenia sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Tym samym rozłożenie płatności na dwie raty w łącznych kwotach po 107.058,50zł. w terminach roku i półtora roku od daty uprawomocnienia się postanowienia w sprawie zabezpieczy interesy wszystkich uczestników.

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy na podstawie art. 1035 k.c. w zw. z art. 207 k.c. oraz art. 210 k.c. i art. 212 § 3 k.c. orzekł jak w punktach 2 – 10 postanowienia.

O kosztach postępowania poniesionych dotychczas przez uczestników Sąd Rejonowy orzekł w punkcie 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Powyższe postanowienie zaskarżyli uczestnicy ad. 2 – 9 kwestionując je w części - tj. w zakresie, w jakim pierwsza rata spłat na rzecz uczestników ad 2-9 została została odroczona na termin dłuższy niż 3 miesiące od uprawomocnienia się postanowienia, a druga rata spłat na rzecz uczestników ad 2-9 została została odroczona na tennin dłuższy niż 6 miesiące od uprawomocnienia się postanowienia.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucili sprzeczność ustaleń Sądu z materiałem zgromadzonym w sprawie polegającą na uznaniu, że sytuacja życiowa wnioskodawczym (w szczególności jej wydatki związane z leczeniem syna) jest na tyle trudna, że uzasadnia odroczenie pierwszej raty spłat na 12 miesięcy, a drugiej na 18 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia, podczas gdy wydatki ponoszone na syna w żaden sposób nie wpływają na możliwość dokonania spłat na rzecz uczestników, a sytuacja życiowa wnioskodawczym umożliwia uzyskanie środków na spłaty na rzecz uczestników w terminach zdecydowanie krótszych, niż orzeczone.

Wskazując na powyższe, uczestnicy wnieśli o:

zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez:

skrócenie terminu płatności pierwszej raty spłaty na rzecz uczestników ad 2-9 do 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia;

skrócenie terminu płatności drugiej raty spłaty na rzecz uczestników ad 2-9 do 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia;

zasądzenie od wnioskodawczym na rzecz uczestników ad 2-9 zwrotu kosztów postępowania za II instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację wnioskodawczyni wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie od uczestników na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja uczestników okazała się bezzasadna.

Sąd Okręgowy w całości podziela ustalenia faktyczne oraz rozważania prawne Sądu Rejonowego.

Bezzasadny okazał się zarzut sprzeczności ustaleń Sądu ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Podstawę prawną rozłożenia spłat na raty stanowi art. 212 § 3 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. Sąd Rejonowy rozkładając zasądzone spłaty na raty szczegółowo ustalił i rozważył interesy zarówno wnioskodawczyni, jak i uczestników. Nie mają racji skarżący, że wydatki ponoszone na leczenie syna w żaden sposób nie wpływają na możliwości dokonania spłat na rzecz uczestników. Sąd Rejonowy ustalił, że wydatki te oscylują w granicach 600zł miesięcznie, co zważywszy na dochody wnioskodawczyni i jej męża jest na tyle znaczącą kwotą, że jak zeznała wnioskodawczyni od czasu choroby syna teściowie spłacają raty zadłużenia rodziny wnioskodawczyni z tytułu kredytu, albowiem dla rodziny wnioskodawczyni stało się to nadmiernym obciążeniem. Z zeznań wnioskodawczyni wynika, że posiadają z mężem kredyt zabezpieczony hipoteką na ich nieruchomości w wysokości około 130-140.000zł. Do spłaty pozostało około 70.000zł. Zważywszy na powyższe oraz mając na uwadze dochody i wydatki rodziny wnioskodawczyni należy mieć na uwadze, że zaciągnięcie przez nią kolejnego kredytu może być znacznie utrudnione i czasochłonne. Nieruchomość, którą zbył mąż wnioskodawczyni za kwotę 150.000zł stanowiła jego majątek osobisty. Mąż wnioskodawczyni nie jest natomiast zobowiązany do spłaty uczestników. Pomimo jednak tego Sąd Rejonowy rozkładając spłaty na raty miał na uwadze okoliczność, że wnioskodawczyni wraz z mężem przeznaczyli pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na inny cel niż spłata uczestników i nie uwzględnił wniosku K. K. o rozłożenie spłaty na proponowane przez nią znacznie dłuższe raty. Sprzedaż części spadkowej nieruchomości wydaje się być najbardziej realnym źródłem pozyskania pieniędzy na spłatę, a to wymaga czasu. Czas wskazany w apelacji mógłby okazać się zbyt krótki. Do czasu bowiem zakończenia postępowania wnioskodawczyni nie mogła przecież proponować sprzedaży działek, szukać nabywców, przeprowadzać czynności administracyjno-prawnych niezbędnych do sprzedaży działek. Nie dysponowała bowiem tytułem własności do spadkowej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił apelację. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

Jolanta Tembłowska Aleksandra Bolczyk Iwona Przyłębska-Grzybowska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.