Sobota 21 lipca 2018 Wydanie nr 3799
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-03-06
Data orzeczenia:
6 marca 2014
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
6 marca 2014
Sygnatura:
II Cz 113/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Irena Dobosiewicz
Sędziowie:
Aurelia Pietrzak
Maria Leszczyńska
Hasła tematyczne:
Egzekucja Z Wierzytelności
Podstawa prawna:
art. 825 kt 3 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 113/14

POSTANOWIENIE

Dnia 06 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Irena Dobosiewicz

Sędziowie SO Maria Leszczyńska (spr.)

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: S. S.

przeciwko dłużnikom : B. I. i D. I.

o : egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi dłużniczki na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szubinie-M. W., na postanowienie z dnia 21 czerwca 2012 r. o odmowie umorzenia postępowania w sprawie KM 388/12

na skutek zażalenia dłużniczki na postanowienie Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 01 października 2012 r. , sygn. akt I Co 740/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

sygn.akt. II Cz 113/14

UZASADNIENIE

Dłużniczka B. I. wniosła skargę na czynności komornika przy Sądzie rejonowym w Szubinie, zarzucając mu bezpodstawne nieuwzględnienie wniosku o umorzenie postępowania.

Sad Rejonowy w Szubinie postanowieniem z dnia 1 października 2012r. oddalił skargę.

Wskazał Sąd, iż na wniosek wierzyciela S. S. i w oparciu o tytuł wykonawczy - zaopatrzony w klauzulę wykonalności wyrok Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 28 listopada 2011r. wydany w sprawie sygn.akt I C 36/11 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie M. W. wszczął postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 388/12. Postanowieniem z dnia 14 lutego 2012r. Sąd dokonał wykładni powołanego tytułu egzekucyjnego stwierdzając, że pozwanym przysługuje prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie swojej odpowiedzialności do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku po zmarłym A. I.. Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2012r. Komornik odmówił wnioskowi dłużnika umorzenia postępowania egzekucyjnego / k. 24 akt Km. 388/12/.

W świetle powyższych ustaleń skarga jest bezzasadna i podlega oddaleniu. Przepisy dotyczące umorzenia egzekucji zawarte są w art. 824 i 825 k.p.c. art. 824 k.p.c. dotyczy umorzenia egzekucji z urzędu jeżeli: okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych, wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna, jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Z treści zaś art. 825 k.p.c. wynika, że organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub i części na wniosek jeżeli:

-

tego zażąda wierzyciel: jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji,

-

prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc,

-

egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego. Orzeczeniem pozbawiającym tytuł wykonawczy wykonalności jest min. wyrok wydany na podstawie art. 840 pozbawiający tytuł wykonawczy wykonalności lub ograniczający go, postanowienie sądu drugiej instancji uchylające klauzulę wykonalności lub rygor natychmiastowej wykonalności, jak też orzeczenie stwierdzające całkowite albo częściowe nieistnienie obowiązku objętego tytułem wykonawczym (gdy wytoczenie powództwa z art. 840 nie wchodzi w rachubę), np. wyrok uwzględniający powództwo o ustalenie nieistnienia należności, wyrok uchylający lub zmieniający prawomocny wyrok zasądzający świadczenie (wydany w wyniku skargi o wznowienie).

Uznając, że nie zaistniała żadna z przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego na mocy art. 767 § 1 k.p.c. i w zw. z cytowanymi przepisami orzeczono o oddaleniu skargi.

Zażalenie wniosła dłużniczka. Twierdziła, że w jej ocenie istnieją podstawy do umorzenia postępowania w sprawie km 388/12, powoływała się na treść swojego wniosku o umorzenie postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużniczki nie zasługiwało na uwzględnienie.

W toku postępowania dłużniczka powoływała się na okoliczność, że na mocy orzeczenia sądu dłużnicy mają prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie ich odpowiedzialności tylko do wartości stanu czynnego spadku po zmarłym A. I.. Twierdziła również, że aktywa spadku po A. I. przewyższają pasywa tego spadku. Z tych okoliczności wyprowadzała wniosek, że brak jest podstaw do prowadzenia postepowania egzekucyjnego i powinno ono zostać umorzone.

Taka ocena dokonana przez dłużniczkę nie jest poprawna, a wskazane przez nią okoliczności nie wyczerpują przesłanek o których mowa zarówno w przepisie art. 824 kpc, jak i 825 kpc.

Nawet bowiem w sytuacji, gdy wartość umowy spadkowej jest mniejsza niż wysokość długów istnieją podstawy do prowadzenia egzekucji.

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za długi spadku tylko do wysokości stanu czynnego spadku, ustalonego w spisie inwentarza.

Stan czynny spadku to wartość aktywów wchodzących w skład spadku. Oznacza to, że dłużniczka odpowiada zawsze gdy w spadku są aktywa i to całym swoim majątkiem.

Natomiast podkreślić należy, że nie zwalnia go z odpowiedzialności fakt, że długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku.

Dłużnik jedynie wówczas nie odpowiadałby za długi spadkowe gdyby jako spadkobierca spadek odrzucił.

W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca; w postępowaniu apelacyjnym w sprawie Km 388/12 egzekwowana jest kwota postępowania egzekucyjnego. Łącznie jest to kwota niewątpliwie niższa od wartości stanu czynnego spadku wynikającego ze spisu inwentarza.

Z tych zatem względów brak było podstaw do uwzględnienia skargi dłużniczki i umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 pkt 3 kpc.

W tym stanie rzeczy sąd Okręgowy bezzasadne zażalenie oddalił na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 §2 kpc.

Na oryginale właściwe podpisy

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.