Piątek 15 listopada 2019 Wydanie nr 4281
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2013-04-15
Data orzeczenia:
15 kwietnia 2013
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
15 kwietnia 2013
Sygnatura:
I ACz 770/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jan Gibiec
Sędziowie:
Małgorzata Bohun
Iwona Biedroń
Podstawa prawna:
art. 102 k.p.c., art. 203 k.p.c.
Teza:
Przedprocesowe stanowisko ubezpieczyciela może usprawiedliwiać odstąpieniem od obciążenia cofającego pozew kosztami procesu skoro o zmianie tegoż stanowiska dowiedział się (powód) z treści odpowiedzi na pozew.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I ACz 770/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Jan Gibiec (spr.)

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Małgorzata Bohun

Iwona Biedroń

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: E. M.

przeciwko: (...) S.A. V. (...) w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy

z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt I C 329/12

p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Powódka wystąpiła przeciwko stronie pozwanej o zapłatę 90.000 zł na podstawie przepisu art. 446 § 4 k.c.

W dniu 18.01.2013 r. do Sądu Okręgowego wpłynęło pismo powódki o cofnięciu pozwu. W tym samym dniu strona pozwana nadała odpowiedź na pozew.

Postanowieniem z dnia 25.01.2013 r. Sąd Okręgowy w Legnicy umorzył postępowanie wobec skutecznego cofnięcia pozwu.

W dniu 06.02.2013 r. strona pozwana wniosła o przyznanie jej kosztów postępowania na podstawie przepisu art. 203 § 2 k.p.c.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił wniosek strony pozwanej, gdyż koszty procesu powinny zostać rozliczone w oparciu o przepis art. 102 k.p.c. Szczególnych okoliczności, o których mowa w powołanym przepisie, Sąd Okręgowy upatrywał w sytuacji majątkowej powódki, spożytkowaniu przez nią kwoty wypłaconej uprzednio przez stronę pozwaną w toku postępowania likwidacyjnego (na wynagrodzenie pełnomocnika oraz nagrobek córki), a także w układzie chronologicznym zdarzeń (tj. zbieżności czasowej cofnięcia powództwa oraz złożenia odpowiedzi na pozew).

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyła strona pozwana, podnosząc zarzut naruszenia przepisu art. 102 k.p.c., mającego wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, przez przyjęcie, że w sprawie zaszły szczególnie uzasadnione okoliczności, uzasadniające nieobciążanie powódki kosztami procesu.

W oparciu o powyższy zarzut strona pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia przez zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów postępowania. Zażądała też zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu jako pozbawione uzasadnionych podstaw, aczkolwiek o zastosowaniu przepisu art. 102 k.p.c. przesądziły w pierwszej kolejności okoliczności wytoczenia powództwa i jego cofnięcia, a dopiero w dalszej kolejności argumenty przywołane przez Sąd Okręgowy.

Zgodnie z przepisem art. 102 k.p.c., w wypadkach szczególnie uzasadnionych Sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów procesu albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Sądowi Apelacyjnemu z urzędu wiadomo (sprawa I C 328/12 zakończona przed Sądem Okręgowym w Legnicy, I ACz 423/13 tutejszego Sądu), że powódka oraz jej mąż (powód w sprawie I C 328/12) podjęli decyzję o wytoczeniu powództwa, przekonani o odpowiedzialności strony pozwanej za skutki wypadku z dnia 20.01.2011 r., o której wnioskowali na podstawie decyzji strony pozwanej o wypłaceniu każdemu z nich zadośćuczynienia przed wszczęciem procesu. Również z urzędu Sądowi wiadomo, że postanowieniem z dnia 28.06.2011 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Z. umorzył postępowanie w sprawie o czyn z art. 177 § 1 k.k. i art. 177 § 2 k.k. z uwagi na niewykrycie sprawcy. Następnie powódka zgłosiła stronie pozwanej żądanie zapłaty zadośćuczynienia. Pismem z dnia 26.07.2011 r. strona pozwana zawiadomiła powódkę, że wypłaca jej zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł, co też uczyniła.

Powódka podjęła zatem decyzję o wniesieniu pozwu w niniejszej sprawie w oparciu o przedprocesowe stanowisko strony pozwanej, która już po zakończeniu postępowania karnego przyjęła na siebie odpowiedzialność za skutki wypadku z dnia 20.01.2011 r. W tej sytuacji powódka w chwili wnoszenia pozwu miała prawo być przekonana o istnieniu podstaw odpowiedzialności strony pozwanej, zatem cofnięcie pozwu w reakcji na odmienne stanowisko strony pozwanej, wyrażone dopiero w odpowiedzi na pozew męża powódki, uzasadniało odstąpienie powódki od obciążania jej kosztami procesu.

Trudna sytuacja osobista i majątkowa powódki, w połączeniu z przedstawionym przez Sąd Okręgowy chronologicznym układem czynności procesowych (zbieżność czasowa cofnięcia powództwa i złożenia odpowiedzi na pozew), a także z genezą decyzji powódki o wniesieniu i cofnięciu pozwu, w pełni uzasadniały rozliczenie kosztów procesu w oparciu o przepis art. 102 k.p.c. Natomiast kwestia spożytkowania przez powódkę środków wypłaconych przez stronę pozwaną w toku postępowania w przedmiocie likwidacji szkody nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Do zmiany zaskarżonego postanowienia, wbrew stanowisku żalącej (str. 2 zażalenia), nie mogło też prowadzić odstąpienie od obciążania kosztami procesu męża powódki w zainicjowanej przezeń sprawie I C 328/12, w której cofnął on pozew. Skarżąca nie mogła skutecznie wywodzić, że odstąpienie od obciążania w stosunku do jednego powodów uniemożliwiało rozliczenie w analogiczny sposób kosztów procesu w odniesieniu do drugiego z powodów. Przeciwnie, te same okoliczności wniesienia pozwu i jego cofnięcia uzasadniały zastosowanie tej samej zasady orzekania o kosztach procesu w odniesieniu do każdego z powodów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie strony pozwanej.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.