Poniedziałek 25 marca 2019 Wydanie nr 4046
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-06-10
Data orzeczenia:
10 czerwca 2014
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
I C 1013/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Joanna Radzyńska-Głowacka
Protokolant:
Alicja Kicka
Podstawa prawna:
art. 203 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt: I C 1013/14

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Radzyńska-Głowacka

Protokolant: Alicja Kicka

na rozprawie w dniu 10 czerwca 2014 roku rozpoznał sprawę

z powództwa (...) S.A. V. (...)

przeciwko Miastu (...), (...) S.A.

o zapłatę

postanowił:

I.  Umorzyć postępowanie w sprawie;

II.  Nakazać Skarbowi Państwa – Kasie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia zwrócić na rzecz powoda (...) S.A. V. (...) kwotę 79,50 zł tytułem zwrotu połowy opłaty od pozwu.

Sygn. akt IC 1013/14

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 5.12.2013 r. powód (...) S.A. V. (...)z z siedzibą w W.wniósł o zasądzenie od m.(...)kwoty 3.577 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, oraz kosztów procesu według norm przepisanych. (pozew wraz z załącznikami, k.1-23; uzupełnienie braków formalnych, k. 27-29)

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nakazem zapłaty z dnia 25.02.2014 r. wydanym w postępowaniu upominawczym uwzględnił powództwo w całości. (nakaz, k. 32)

Sprzeciw od w/w nakazu zapłaty złożył w dniu 21.03.2014 r. pozwany, zaskarżając nakaz w całości oraz wnosząc o zawezwanie do udziału w sprawie spółki (...) S.A. z siedzibą w W., a także zasądzenie kosztów procesu. (sprzeciw, k.35-40)

Postanowieniem z dnia 17.04.2014 tut. sąd postanowił wezwać do udziału w sprawie (...) S.A. z siedzibą w W.- w charakterze pozwanego. (postanowienie, k. 43)

W odpowiedzi na sprzeciw złożonej w dniu 21.05.2014 r. powód podtrzymał reprezentowane stanowiska w sprawie (odpowiedź na sprzeciw, k.48-50).

Na rozprawie w dniu 10.06.2014 r. wobec spełnienie przez pozwanego (...) S.A. świadczenia objętego w/w nakazem zapłaty, powód cofnął pozew.( protokół, k.68)

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 203 § 1 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

W ocenie Sądu przedmiotowe cofnięcie pozwu jest skuteczne, dopuszczalne i nie narusza treści art. 203 § 4 k.p.c.

W myśl przepisu art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Z uwagi na to, iż powód skutecznie cofnął pozew sąd, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c., orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

W punkcie 2 postanowienia Sąd nakazał zwrócić powodowi kwotę 79, 50 zł tytułem zwrotu połowy opłaty od pozwu. Zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty sądowej od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

Mając na uwadze powyższe, sąd postanowił jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenie: Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.