Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-05-07
Data orzeczenia:
7 maja 2014
Data publikacji:
13 marca 2018
Sygnatura:
I C 503/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Arkadiusz Ziarko
Protokolant:
stażysta Wioleta Chrapowicka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt I C 503/14

POSTANOWIENIE

Dnia 07 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Arkadiusz Ziarko

Protokolant: stażysta Wioleta Chrapowicka

po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2014 r., w O., na rozprawie,

sprawy z powództwa Wspólnoty (...) przy alei (...) w O.

przeciwko J. C. i W. C.

o zapłatę

postanawia

1)  umorzyć postępowanie,

2)  zwrócić powodowi kwotę 97 (dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem połowy opłaty od pozwu,

3)  zasądzić od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 97 (dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Arkadiusz Ziarko

Sygn. akt I C 503/14

UZASADNIENIE

Powód Wspólnota Mieszkaniowa (...) w O. w związku z zapłatą w toku niniejszego postępowania żądanej pozwem kwoty przez pozwanych J. C. i W. C. cofnął pozew.

Cofnięcie pozwu w niniejszej sprawie nie było sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, ani nie zmierzało do obejścia prawa.

W tych warunkach na podstawie art. 203 § 1 w zw. z art. 355 § 1 kpc należało umorzyć postępowanie.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd z urzędu zwraca stronie: 1) całą uiszczoną opłatę od: b) pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia, 3) połowę uiszczonej opłaty od a) pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

Skoro cofnięcie pozwu nastąpiło po wysłaniu odpisu pozwu pozwanym, ale przed rozpoczęciem rozprawy, to możliwe było zwrócenie powodowi połowy opłaty od pozwu na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3) a) wskazanej ustawy.

Zgodnie z art. 108§1 Kpc Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., w sprawie II Cz 208/11, i cytowane tam orzeczenia) zapłata żądanej pozwem należności po wniesieniu pozwu jest równoznaczna z przegraniem sprawy w rozumieniu art. 98 Kpc i skutkuje obowiązkiem zwrotu powodowi poniesionych kosztów.

Zgodnie z wyrażoną w art. 98 § 1 Kpc zasadą odpowiedzialności strony przegrywającej za wynik procesu powodowi jako stronie wygrywającej należy się zwrot kosztów procesu od pozwanych, tj.: połowy opłaty od pozwu, która nie podlegała zwrotowi w świetle powyższych przepisów.

SSR Arkadiusz Ziarko

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.