Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy we Włocławku z 2016-04-29
Data orzeczenia:
29 kwietnia 2016
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Sygnatura:
I Ns 601/12
Sąd:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Aneta Kurdubska
Protokolant:
sekr. sąd. Agnieszka Woźniak-Wiliszewska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I Ns 601/12

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Kurdubska

Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Woźniak-Wiliszewska

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r.

we W.

na rozprawie

sprawy

z wniosku M. N.

z udziałem T. N.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I.  oddalić wniosek wnioskodawcy M. N. o ustalenie nierównych udziałów,

II.  ustalić, że w skład majątku wspólnego M. N. i uczestniczki T. N. wchodzą wyłącznie następujące składniki majątku wspólnego:

1.

nieruchomość gruntowa stanowiąca zabudowaną działkę nr (...) o powierzchni 0,12 ha o wartości 32.540 zł i niezabudowaną działkę nr (...) o powierzchni 0,38 ha o wartości 8.660 zł, położona w miejscowości K. gmina L. powiat (...) woj. (...), dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr (...)

o łącznej wartości

41.200 zł

2.

Lodówka A.

o wartości

350,00 zł

3.

Komputer

o wartości

355,00 zł

4.

Narożnik

o wartości

100,00 zł

5.

Regał z 1986/1987 r.

o wartości

300,00 zł

6.

Stół z 1991 r.

o wartości

60,00 zł

7.

Krzesła 6 sztuk z 2000 r.

o wartości

180,00 zł

8.

(...) z 1989 r.

o wartości

125,00 zł

9.

Garnki z (...)

o wartości

55,00 zł

10.

Sztućce z 2000 r.

o wartości

48,00 zł

11.

Krajalnica z 2006 r.

o wartości

40,00 zł

12.

Robot kuchenny z 2006 r.

o wartości

0,00 zł

13.

Talerze z 2000 r.

o wartości

150,00 zł

14.

Szklanki 36 sztuk z 2000 r.

o wartości

30,00 zł

15.

Kieliszki 24 sztuki z 2000 r.

o wartości

20,00 zł

16.

Żyrandol z 2000 r.

o wartości

40,00 zł

17.

Butla

o wartości

70,00 zł

18.

Pościel 3 sztuki z 2004 r.

o wartości

60,00 zł

19.

Kołdra 1+4 sztuki z 2008 r. i 80-te lata

o wartości

70,00 zł

20.

Wersalka z 2000 r.

o wartości

80,00 zł

21.

Fotel z 2006/2007 r.

o wartości

220,00 zł

22.

Piec z 1992 r.

o wartości

150,00 zł

23.

Szafa z 2005/2006 r.

o wartości

90,00 zł

24.

Stół z 1989 r.

o wartości

20,00 zł

25.

P. 2 sztuki z 1989 r.

o wartości

15,00 zł

26.

Taboret z 1989 r.

o wartości

5,00 zł

27.

Maszynka z 1986 r.

o wartości

15,00 zł

28.

Piekarnika z 1990 r.

o wartości

10,00 zł

29.

Prodiż z 1987 r.

o wartości

20,00 zł

30.

Zamrażarka W. lata 90-te.

o wartości

300,00 zł

31.

Narożnik z 2008 r.

o wartości

650,00 zł

32.

Stół l. 80-te

o wartości

100,00 zł

33.

Krzesła 6 sztuk z 2000 r.

o wartości

180,00 zł

34.

Kuchnia z 1992/1993 r.

o wartości

100,00 zł

tj. majątek o łącznej wartości 45.208,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiem złotych),

III.  dokonać podziału majątku wspólnego stron, w ten sposób, że przyznać na wyłączną własność:

A.  wnioskodawcy M. N. nieruchomość gruntową stanowiącą zabudowaną działkę nr (...) o powierzchni 0,12 ha o wartości 32.540 zł, położoną w miejscowości K. gmina L. powiat (...) woj. (...) dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr (...) oraz składniki majątku wspólnego wymienione i opisane w pkt II pod numerami:

3, 8, 24, 30, 31, 33, o łącznej wartości 34.170 zł (trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych),

B.  uczestniczce T. N. nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę nr (...) o powierzchni 0,38 ha o wartości 8.660 zł, położoną w miejscowości K. gmina L. powiat (...) woj. (...), dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr (...) i składniki majątku wspólnego wymienione i opisane w pkt II pod numerami:

2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,32,34,o łącznej wartości 11.038 zł (jedenaście tysięcy trzydzieści osiem złotych ),

IV.  zasądzić od wnioskodawcy M. N. na rzecz wnioskodawczyni T. N. tytułem dopłaty, w celu wyrównania udziału w majątku wspólnym, kwotę 11.566 zł (jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych) płatną w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w terminie płatności,

V.  ustalić, iż wnioskodawca M. N. pobrał z majątku wspólnego pieniądze w kwocie 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych ) zdeponowane na dwóch lokatach o nr (...) i o nr (...) i zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki T. N. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) tyłem połowy wartości zdeponowanych środków, płatną w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w terminie płatności,

VI.  ustalić, iż wnioskodawca M. N. zbył wchodzący w skład majątku wspólnego stron samochód marki R. (...),4 rok produkcji 1996 r. nr rej. (...) za kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) i zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki T. N. tytułem połowy wartości samochodu kwotę 1350 zł płatną w terminie tygodniowym od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w terminie płatności,

VII.  orzec, iż wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca M. N. wniósł o ustalenie, iż w skład majątki wspólnego byłych małżonków M. N. i T. N. wchodzi nieruchomość składająca się z dwóch działek nr (...) (zabudowana budynkami mieszkalnymi) i działka (...) , dla której urządzona jest KW (...) o wartości 40.000 zł oraz ruchomości szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 o wartości 16.090 zł oraz podział majątku wspólnego poprzez przyznanie nieruchomości wnioskodawcy a ruchomości uczestniczce postępowania.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż Sąd Okręgowy we Włocławku wyrokiem z dnia 26.10.2010 r. w sprawie Sygn. akt VC 394/10 rozwiązał przez rozwód małżeństwo stron. Strony nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej. Majątek wspólny stron stanowią składniki wymienione w treści wniosku i załączniku. Wartość całego majątku wspólnego stron wynosi 56.090 zł.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka T. N. wniosła o przyznanie na jej wyłączną własność nieruchomości składającej się z dwóch działek nr (...) (zabudowana budynkami mieszkalnymi) i działka (...) , dla której urządzona jest KW (...) za odpowiednią spłatą na rzecz wnioskodawcy , nakazanie wnioskodawcy opuszczenia nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, zasądzenie od wnioskodawcy kwoty 15.000 zł tytułem odszkodowania za przejęcie pieniędzy zdeponowanych na lokatach. W uzasadnieniu wskazała, iż na nieruchomości tej zamieszkuje wraz ze swoją matką oraz wspólnymi dziećmi: R. N. (1), A. N., R. N. (2) i L. N.. Nadto wnioskodawca nie dysponuje środkami na spłatę uczestniczki postepowania. Uczestniczka zakwestionowała jednocześnie, iż w skład majątku wspólnego stron wchodzi szafka pod telewizor, segment pokojowy i skuter dwuosobowy o nr rej. (...). Wskazała, iż przedmioty te stanowią własność jej dzieci tj. szafka pod tv własność R. N. (1), segment pokojowy własność R. N. (2) a skuter własność A. N.. Uczestniczka zakwestionowała również wartość ruchomości wskazaną przez wnioskodawcę, wnosząc o przyznanie ich na jej wyłączną własność. Jednocześnie dodała, iż w skład majątku wspólnego stron wchodzi dodatkowo: zamrażarka 150 l, samochód marki R. (...), komputer stacjonarny, narożnik, segment pokojowy, stół pokojowy i 6 krzeseł. Wniosła o przyznanie tych ruchomości wnioskodawcy za odpowiednim rozliczeniem.

Na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2012 r. wnioskodawca przyznał, iż w skład majątku wspólnego stron wchodzi zamrażarka 150 l, samochód marki R. (...), komputer stacjonarny, narożnik, segment pokojowy, stół pokojowy i 6 krzeseł i jest w ich posiadaniu.

W piśmie z dnia 4 września 2012 r. pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o ustalenie nierównych udziałów stron w majątku wspólnym w proporcji 60% dla wnioskodawcy i 40% dla uczestniczki.

Na rozprawie w dniu 28 września 2015 r. pełn. wnioskodawcy wniósł o przyznanie na wyłączną własność wnioskodawcy nieruchomości oraz komputera, zamrażarki, narożnika o wartości 650 zł, stołu o wartości 20 zł, krzeseł o wartości 180 zł, mebli kuchennych o wartości 125 zł, które to ruchomości są już w posiadaniu wnioskodawcy. Co do pozostałych ruchomości wniósł o ich przyznanie na rzecz uczestniczki. W zakresie samochodu wnioskodawca zobowiązał się do spłaty. Jednocześnie wniósł o oddalenie wniosku w zakresie zasądzenie kwoty 15.000 zł. Podtrzymał również wniosek o ustalenie nierównych udziałów w proporcjach 60% dla wnioskodawcy i 40% dla uczestniczki. Odnośnie spłat wniósł o rozłożenie należności na trzy równe raty, płatne w odstępach 6 miesięcy, z tym, że pierwsza rata płatna do końca kwietnia 2016 r., następna do końca października 2016 r. a ostatnia do końca kwietnia 2017 r. oraz zniesienia kosztów postępowania. Uczestniczka zgodziła się na podział zaproponowany przez wnioskodawcę, z tym, że spłata powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy. Podtrzymała roszczenie o zapłatę kwoty 15.000 zł.

Ostatecznie precyzując swoje stanowisko co do sposobu podziału majątku wspólnego pełn. wnioskodawcy na rozprawie w dniu 23 listopada 2015 r. wniósł o przyznanie na wyłączną własność wnioskodawcy działki nr (...) natomiast na rzecz uczestniczki działki nr (...), w pozostałym zakresie podtrzymał stanowisko podtrzymane na rozprawie w dniu 28 września 2015 r.

Uczestniczka T. N. przychyliła się do wniosku o podział majątku wspólnego według propozycji wnioskodawcy oraz wniosła o oddalenie wniosku o ustalenie nierównych udziałów i zasądzenie kwoty 15.000 zł tytułem odszkodowania za zlikwidowanie lokat przez wnioskodawcę .

Sąd ustali, co następuje:

M. N. i T. N. zawarli związek małżeński w dniu 8 czerwca 1985 r. Wyrokiem z dnia 26 października 2010 r., który uprawomocnił się z dniem 17 listopada 2010 r. wydanym w sprawie VC 394/10, Sąd Okręgowy we Włocławku rozwiązał małżeństwo stron bez orzekania o winie.

Dowód: wyrok z dnia 26.10.2010 r. k. 6

Strony przez cały okres małżeństwa były we wspólności majątkowej małżeńskiej. W trakcie trwania związku małżeńskiego w dniu 07.01.1997 r. strony w drodze umowy darowizny i ustanowienia służebności zawartej w formie aktu notarialnego otrzymały od M. R. do majątku wspólnego nieruchomość położoną w miejscowości K. gmina L. , oznaczona jako działka nr (...) o powierzchni 00.36.00 ha. W tym samym dniu na podstawie umowy kupna sprzedaży nabyli do majątku wspólnego od M. R. nieruchomość położoną w miejscowości K. gmina L., oznaczona jako działka nr (...) o powierzchni 00.12.00 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Dla nieruchomości została utworzona księga wieczysta nr (...). W chwili obecnej łączna wartość nieruchomości wynosi 41.200 zł, przy czym wartość działki nr (...) zabudowanej budynkiem mieszkalnym wynosi 32.540 zł a wartość działki nr (...) 8.660 zł. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Dowód: akt notarialny nr 41/1997 z 07.01.1997 r. i akt notarialny nr 40/1997 z dnia 07.01.1997 r. - k. 13-14v, k. 15-16, opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego - k. 194-214, wypis z rejestru gruntów mapa ewidencji gruntów - k. 7-8, odpis księgi wieczystej (...) - k. 10-12,

W trakcie trwania związku małżeńskiego w 2009 r. strony kupiły synowi A. N. skuter dwuosobowy o nr rej. (...) jako prezent za ukończenie Szkoły Gimnazjalnej. Jako, że syn nie miał jeszcze ukończonych 18 lat, a wnioskodawca wówczas przebywał poza domem, skuter został zarejestrowany na uczestniczkę. Ze skutera korzystał zarówno A. N. jaki i T. N. oraz M. N.. Segment pokojowy (regał) o wartości 250 zł została zakupiony przez R. N. (2) na jego użytek . Został zakupiony we W. od rodziny wnioskodawcy - M. W.. Przez pewien czas stał on w mieszkaniu wynajmowanym przez R. N. (2). Gdy R. N. (2) znalazł pracę nad morzem regał zostawił w domu rodziców . Szafkę pod telewizor kupiła, za własne pieniądze pochodzące ze stypendium, samodzielnie R. N. (1). Przez pewien czas trzymała szafkę na stancji gdy studiowała, po czym umieściła ją w domu rodziców.

Dowód: zeznania świadka A. N.- k . 74v, zeznania świadka R. N. (2) - k. 74v-75, częściowo zeznania B. G. - k. 75-75v, częściowo przesłuchanie wnioskodawcy - k. 266-267, przesłuchanie uczestniczki - k. 384v-385v

W trakcie trwania małżeństwa strony nabyły ruchomości stanowiące wyposażenie domu w postaci: lodówki A. o wartości 350 zł, komputera o wartości 355 zł, narożnika o wartości 100 zł, regał z 1986/1987 r. o wartości 300 zł, stołu z 1991 r. o wartości 60 zł, 6 sztuk krzeseł z 2000 r. o wartości 180 zł, mebli z 1989 r. o wartości 125 zł, garnków z 1992/1993 r. o wartości 55 zł, sztućców z 2000 r. o wartości 48 zł, krajalnicy z 2006 r. o wartości 40 zł, robota kuchennego z 2006 r. o wartości 0 zł, talerzy z 2000 r. o wartości 150 zł, 36 sztuk szklanek z 2000 r. o wartości 30 zł, 24 sztuk kieliszków z 2000 r. o wartości 20 zł., żyrandola z 2000 r. o wartości 40 zł, butli o wartości 70 zł, 3 sztuk pościeli z 2004 r. o wartości 60 zł, kołdry jedna szuka z 2008 r. i 4sztuki z lat 80-tych o łącznej wartości 70 zł., wersaliki z 2000 r. o wartości 80 zł, fotela z 2006/2007 r. o wartości 220 zł., pieca z 1992 r. o wartości 150 zł, szafy z 2005/2006 r. o wartości 90 zł, stołu z 1989 r. o wartości 20 zł, 2-óch sztuk puf z 1989 r. o wartości 15 zł, taboretu z 1989 r. o wartości 5 zł, maszynki z 1986 r. o wartości 15 zł, piekarnika z 1990 r. o wartości 10 zł,, prodiża z 1987 r. o wartości 20 zł, zamrażarki W. z lat 90-tych o wartości 300 zł, narożnika z 2008 r. o wartości 650 zł, stołu z lat 80-tych o wartości 100 zł, 6 sztuk krzeseł z 2000 r. o wartości 180 zł oraz kuchni z 1992/1993 r. o wartości 100 zł. Łączna wartość ruchomości stanowi kwotę 4.008 zł.

Dowód: opinia biegłego sądowego ds. ruchomości - k. 165-175,

W skład majątku wspólnego stron wchodził również samochód osobowy marki R. (...),4 rok produkcji 1996 r. nr rej. (...). Został on sprzedany przez wnioskodawcę Wartość samochodu została wyceniona na kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych).

Dowód: opinia biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej- k. 242-24, , częściowo przesłuchanie wnioskodawcy - k. 266-267

Wnioskodawca M. N. w okresie od 17 sierpnia 2006 r. do 20.02.2010 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie (...) SA w P. na stanowisku operatora Koparko-ładowarki. Często pracował w delegacjach. Zdarzało się, że nie pracował i przebywał na zasiłku dla bezrobotnych. Przepracowanych ma około 25 lat. Od lutego 2010 r. przebywa na rencie. Otrzymuje rentę w wysokości 612 zł.

T. N. w dniu 3 września 2015 r. opuściła wspólną nieruchomość i zamieszkała w B. wraz z córką R.. Wraz z córką jest współwłaścicielem nieruchomości - domku w zabudowie szeregowej w B., gdzie w chwili obecnej mieszka. Środki na zakup nieruchomości pochodziły ze sprzedaży gospodarstwa, które należało do jej majątku osobistego. Pieniądze ze sprzedały nieruchomości rolnej przeznaczyła w kwocie 150.000 zł na wkład na zakup nieruchomości w B., pomoc finansową dla syna, zakup mebli dla córki. Pieniędzmi ze sprzedaży gruntów podzieliła się również z bratem i jego rodziną. Część pieniędzy przeznaczyła na studia dzieci. W chwili obecnej od około dwóch miesięcy pracuje. Nie posiada oszczędności. Zarabia około 1400 zł plus dodatki za pracę w nocy. Przez pierwsze 10 lat małżeństwa uczestniczka nie pracowała zawodowo. Zajmowała się wychowywaniem dzieci.

Strony mają czworo dzieci, urodzone w (...), 1988 r., 1991 r., 1994 r. Wychowywaniem dzieci zajmowała się głównie uczestniczka. Dzieci dobrze się uczyły, pokończyły studia. Uczestniczka sprawowała również od 1997 r. opiekę nad M. R., od której w zamian za służebność strony przejęły nieruchomość. M. R. zmarła 10 marca 2010 r. w wieku 91 lat. Do chwili śmierci opiekowała się nią uczestniczka. W 2004 r. ze stronami zamieszkała matka uczestniczki, która w chwili obecnej ma 86 lat. Również nią opiekowała się uczestniczka. Porządkami w domu, praniem, prasowaniem, przygotowywaniem posiłków dla rodziny zajmowała się głównie uczestniczka. Wspomagała budżet domowy dorabiając szyciem dla sąsiadów. Otrzymywała za to drobne kwoty 10,15,20 zł a czasem wynagrodzenie w naturze - jajka, warzywa. Uczestniczka w 2005 r. zaczęła pracować sezonowo w Koncentratach od marca do października. Pieniądze z jej sezonowej pracy zasilały budżet domowy. Gdy uczestniczka szła do pracy najmłodszym synem opiekował się wnioskodawca, który przebywał wówczas na zasiłku dla bezrobotnych. W trakcie postępowania rozwodowego na nieruchomości stron nie był żadnych remontów, nakładów.

Dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu - k. 47, częściowo zeznania B. G. - k. 75-75v,częściowo przesłuchanie wnioskodawcy - k. 266-267, przesłuchanie uczestniczki - k. 384v-385v

Na nazwisko M. N. strony miały założone w Banku (...) S.A z siedzibą w W. dwie lokaty po 15.000 zł każda z nich. Pieniądze zdeponowane na lokatach pochodziły ze wspólnej pracy stron. Uczestniczka była upoważniona do lokat. Lokaty zostały założone w dniu 26 października 2009 r. Dnia 20 września 2010 r. wnioskodawca zlikwidował obie lokaty na łączną kwotę 30.000 zł i przelał pieniądze na swój rachunek o nr. (...), po czym je wypłacił. W chwili obecnej wnioskodawca nie posiada kont i lokat na swoje nazwisko. Ma założone konto na nazwisko siostry B. G. o nr (...). Na konto to wpływało uposażenie wnioskodawcy z ZUS -renta, dokonywał bieżących opłat, wypłacał kwoty pieniężne, opłacał alimenty, jak również dokonywał opłat sądowych za prowadzenie spraw (np. I C 593/11 - k. 290). Dnia 18 lutego 2013 r. wnioskodawca zlikwidował lokatę o nr (...) na kwotę 29.694,82 zł i środki przelał na konto siostry o nr (...). Tego samego dnia B. G. założyła lokatę o nr (...) na swoje nazwisko na kwotę 30.000 zł(k. 298). Dnia 18 kwietnia 2013 r. wnioskodawca M. N. dokonał z konta nr (...) - konta lokaty na kwotę 30.000 zł , które zostało założone na nazwisko B. G. wypłaty odsetek w kwocie 184,61 zł i przelał je na konto o nr (...), na które wpływało jego uposażenie z ZUS (k. 3030). Następnie w dniu 21 czerwca 2013 r. B. G. zlikwidowała lokatę nr (...) przelała na konto nr (...) i tego samego dnia na swoje nazwisko założyła kolejną lokatę na kwotę 30.000 zł (k, 308). Takich operacji było kilka. Dnia 10 marca 2015 r. na konto nr (...) na nazwisko B. G., M. N. dokonał wpłaty w wysokości 15.500 zł (k. 372). Dnia 21 grudnia 2010 r. na konto B. G. wpłynęły pieniądze w kwocie 30.254,14 zł tego samego dnia pieniądze zostały złożone na lokacie (k. 378). Na przełomie 2012/2013 r. wnioskodawca kupił samochód marki A. (...) za kwotę 7000 zł. Podjął wówczas na okres 4 miesięcy dodatkowe zatrudnienie.

Dowód: wydruki z kont bankowych - k. 53 akt, częściowo przesłuchanie wnioskodawcy - k. 266-267, historia rachunków bankowych w (...) SA - k. 270-378, przesłuchanie uczestniczki - k. 384v-385v

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów urzędowych (wyroku rozwodowego, odpis księgi wieczystej, wypisów z rejestru gruntów) i prywatnych (umowy, wyciągów i zaświadczeń bankowych), których wiarygodność i moc dowodowa nie były kwestionowane. Strony zaakceptowały także wyliczenia i oszacowania biegłych odnośnie wartości samochodu stron jak i ruchomości. Nie była kwestionowana przez strony wartość nieruchomości wyliczona przez biegłego. W ocenie Sądu na wiarę zasługują co do zasady także zeznania stron albowiem są one ze sobą zbieżne. Jedynie w zakresie zeznań wnioskodawcy co do zużycia lokat stron w łącznej kwocie 30.000 zł Sąd nie dał wiary. Wnioskodawca podnosił iż pieniądze z lokat zużytkował na bieżące potrzeby rodziny. Nie przedstawił jednak na tą okoliczność żadnych dowodów czy to w postaci rachunków, czy faktur. Nie wiarygodne w ocenie Sądu jest by na miesiąc przed uprawomocnieniem się orzeczenia rozwodowego wnioskodawca zużytkował na rodzinę aż kwotę 30.000 zł i nie posiadał na tą okoliczność żadnych dowodów. Jak wynikało z zeznań uczestniczki w trakcie postepowania rozwodowego na nieruchomości stron nie było żadnych remontów. Strony nie wyjechały również na żadną zagraniczną wycieczkę ani nie kupiły nic wartościowego. Z wyciągów bankowych i na podstawie dokonanych przez Sąd ustaleń faktycznych wynika, iż pieniądze te wnioskodawca prawdopodobnie nadal posiada. Zauważyć należy, iż wnioskodawca, co sam przyznał nie posiada konta na swoje nazwisko. Konto ma założone na nazwisko siostry. Dnia 21 grudnia 2010 r. na konto siostry wnioskodawcy - B. G. wpłynęły pieniądze w kwocie 30.254,14 zł i tego samego dnia pieniądze zostały złożone na lokacie. Kwota ta odpowiada kwocie na jaką strony postępowania miały lokaty. Nadto dnia 18 lutego 2013 r. wnioskodawca zlikwidował lokatę o nr (...) na kwotę 29.694,82 zł i środki przelał na konto siostry o nr (...). Tego samego dnia B. G. założyła lokatę o nr (...) na swoje nazwisko na kwotę 30.000 zł(k. 298). Dnia 18 kwietnia 2013 r. wnioskodawca M. N. dokonał z konta nr (...) - konta lokaty na kwotę 30.000 zł , które zostało założone na nazwisko B. G. wypłaty odsetek w kwocie 184,61 zł i przelał je na konto o nr (...), na które wpływało jego uposażenie z ZUS. Prześledzenie operacji dokonywanych przez wnioskodawcę i jego siostrę świadczy o tym, iż wnioskodawca pieniądze stron zgromadzone na lokatach posiada, a na pewno posiadał w 2013 r. i starał się je ukryć przed uczestniczką, by nie musieć się z nią dzielić w sprawie o podział majątku. Już sam fakt, że zlikwidował lokaty na miesiąc przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego o tym świadczy. Sąd nie dał również wiary zeznaniom wnioskodawcy i świadka B. G. co do tego, iż skuter, regał i szafka pod telewizor stanowiły majątek stron oraz , że to wnioskodawca kupił skuter dla siebie a nie dla syna, a szafka i regał zostały zakupione przez niego dla córki i syna. Z zeznań świadków A. N. i R. N. (2), którym Sąd dał wiarę oraz zeznań uczestniczki wynika, iż skuter został kupiony dla syna A. jako prezent z okazji ukończenia gimnazjum. Skoro to był prezent dla syna to stanowi to jego własność a nie wchodzi do majątku wspólnego stron. Nadto z zeznań świadków wynika, iż regał został zakupiony przez syna R. do wynajętego mieszkania a szafka pod (...) przez córkę R., jeszcze gdy studiowała. Nawet gdyby przyjąć wersję wnioskodawcy, iż to on sam kupił szafkę i regał , to jak sam zeznał kupił to dla dzieci, na ich użytek a nie dla siebie. Tym samym przedmioty te stanowiły własność dzieci stron i nie wchodziły do majątku wspólnego stron.

W pozostałym zakresie między stronami nie było sporu co do składu i sposoby podziału majątku wspólnego. Także co do wartości poszczególnych składników majątku wspólnego strony zgodnie przyjęły wartość nieruchomości i ruchomości wyliczoną przez biegłych.

W przedmiotowej sprawie kwestią sporną między stronami było zaś żądanie ustalenia nierównych udziałów.

W myśl art. 43 § 1 i 2 krio oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

W ocenie Sądu, żądanie wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 43 § 2 krio warunkiem żądania ustalenia nierównych udziałów jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: jedna to istnienie „ważnych powodów”, druga to przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

Przez „ważne powody” ogólnie rozumie się takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznawaniem jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do powstania której małżonek nie przyczynił się. „ważnych powodów”, w rozumieniu art. 43 § 2 krio, należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli (post. SN z dnia 5.10.1974 r., III CRN 190/74 nie publ.).

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca nie tylko nie wykazał, żadnych okoliczności, w postępowaniu uczestniczki, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego można byłoby uznać za „ważne powody” uzasadniające odmową przyznania uczestniczce równych udziałów w majątku wspólnym, ale zdaniem Sądu, nie zostały nawet takie okoliczności wskazane.

Co prawda w czasie trwania wspólności majątkowej to głównie wnioskodawca pracował, jednakże uczestniczka w tym czasie zajmowała się wychowywaniem czworo wspólnych dzieci, sprawowało opiekę nad M. R. oraz swoją matką które mieszkały ze stronami. Uczestniczka zajmowała się również prowadzeniem domu, prała, prasowała, sprzątała i gotowała dla wszystkich domowników. W wolnej chwili dorabiała poprzez wykonywanie różnych przeróbek krawieckich dla mieszkańców wsi -sąsiadów w zamian za drobne opłat, które zasilały domowy budżet. Gdy dzieci podrosły sezonowo również pracowała w Koncentratach. Wówczas najmłodszym synem zajmował się wnioskodawca który przebywał na zasiłku dla bezrobotnych.

Mając powyższe na uwadze Sąd przyjął, że brak jest podstaw do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym i na podstawie art. 43 § 2 krio a contrario, w punkcie 1 postanowienia wniosek o ustalenie nierównych udziałów oddalił.

W tym stanie rzeczy udział każdego z małżonków N. w majątku wspólnym, stosownie do treści art. 43 § 1 krio, jest równy co oznacza, że każdemu z nich należy się udział w kwocie 22.604 zł (45.208 zł /2). Sąd zgodnie z wnioskiem stron podzielił majątek wspólny i na rzecz wnioskodawcy przyznał nieruchomość gruntową stanowiącą zabudowaną działkę nr (...) o powierzchni 0,12 ha o wartości 32.540 zł, położoną w miejscowości K. gmina L. powiat (...) woj. (...) dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr (...) oraz składniki majątku wspólnego w postaci; komputera, zamrażarki, narożnika o wartości 650 zł, stołu o wartości 20 zł, krzeseł o wartości 180 zł, mebli kuchennych o wartości 125 zł, tj. składniki o łącznej wartości 34.170 zł. Nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę nr (...) o powierzchni 0,38 ha o wartości 8.660 zł, położoną w miejscowości K. gmina L. powiat (...) woj. (...), dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr (...) i pozostałe ruchomości o łącznej wartości 11.038 zł. przyznał uczestniczce. Mając to na uwadze Sąd, na podstawie art. 212 § 2 i 3 k.c., zasądził w pkt. 4 postanowienia, od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kwotę 11.566 zł tytułem spłaty należnego jej udziału w majątku wspólnym, płatną w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatną. Termin wyznaczony przez Sąd jest wystarczający dla uzyskania ewentualnego kredytu pod hipotekę nieruchomości. Nadto w ocenie Sądu wnioskodawca ma oszczędności, co wynika z operacji jakie były przeprowadzane na koncie założonym na nazwisko B. G.. Nadto wnioskodawca może podjąć dodatkowe zatrudnienie, skoro przez 4 miesiące potrafił zarobić na zakup samochodu A. (...). Uczestniczka opuściła już nieruchomość stron i wnioskodawca może z niej swobodnie korzystać.

W ocenie Sądu, zakreślony wnioskodawcy termin 6 miesięcy, jest terminem dostatecznie zabezpieczającym interesy obu stron, albowiem jeżeli wnioskodawca ma szanse uzyskać środki finansowe z banku to termin ten jest dostateczny, a jednocześnie w sposób odpowiedni chroni interesu ekonomiczne uczestniczki, która ciągle wspomaga finansowo dzieci.

W punkcie 5 orzeczenia Sąd ustalił również, iż wnioskodawca M. N. pobrał z majątku wspólnego stron pieniądze w kwocie 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych ) zdeponowane na dwóch lokatach o nr (...) i o nr (...) i zasądził od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki T. N. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) tyłem połowy wartości zdeponowanych środków, płatną w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w terminie płatności. Stwierdzić należy, iż w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków, lub przez jednego z nich, w szczególności określone w art. 31 k.r.o. Podziałowi podlegają jedynie te składniki, które w chwili orzekania nadal są w posiadaniu jednego lub drugiego małżonka. W skład tej masy majątkowej wchodzą również przedmioty, których zbycie Sąd uzna za pozorne. Natomiast gdy jednen z małżonków zlikwidował konta bankowe , na których znajdowały się znaczne środki pieniężne stanowiące przedmiot majątku wspólnego, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie, Sąd winien ustalić i ocenić, czy ich wydatkowanie, bez zgody drugiego małżonka nastąpiło na potrzeby rodziny lub uzasadnione potrzeby zbywcy, czy też nastąpiło ze szkodą dla drugiego współuprawnionego. W razie usprawiedliwionego wyzbycia się środki takie nie mogą być brane pod uwagę w postępowaniu o podział majątku dorobkowego. W wypadku wyzbycia się nieuzasadnionego i tym samym wyrządzenia drugiemu małżonkowi szkody, poszkodowanemu należy się odszkodowanie w wysokości połowy wartości wydatkowanych w sposób nieuzasadniony środków (por. OSN z 18.08.1958 r. 1 CR 547/58, Postanowienie SN z 19 czerwca 2009 r., V CSK 485/08). Wnioskodawca, co zostało już wyżej wskazane nie wykazał, by środki w kwocie 30.000 zł zdeponowane na lokatach stron zostały rozdysponowane na potrzeby rodziny lub usprawiedliwione potrzeby wnioskodawcy. Stwierdzić należy, iż ich zabranie przez wnioskodawcę nastąpiło ze szkodą dla uczestniczki postępowania. Wnioskodawca zlikwidował lokaty jedynie w tym celu by uczestniczka nie mogła skorzystać ze środków tam zdeponowanych, chciał je mieć jedynie dla siebie i nie musieć się nimi dzielić z wnioskodawczynią. Mając na uwadze powyższe ustalenia, Sąd na podstawie art. 415 k.c. zasądził od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) tyłem połowy wartości zdeponowanych środków, płatną w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w terminie płatności. Termin ustalony przez Sąd, jest terminem dostatecznie zabezpieczającym interesy obu stron. W ocenie Sądu wnioskodawca pieniądze te nadal posiada zdeponowane na lokatach założonych na nazwisko siostry. Bez problemu będzie w stanie w tym czasie zlikwidować lokatę i pieniądze w kwocie 15.000 przekazać uczestniczce. Jeżeli zaś pieniądze z lokat zużył, to składając sprawę o podział majątku i mając na uwadze iż sam zabrał wszystkie oszczędności stron, powinien był się liczyć z tym, że część tych pieniędzy będzie musiał przekazać uczestniczce przy podziale majątku i je zabezpieczyć na tę okoliczność.

W punkcie 6 postanowienia, Sąd ustalił, iż wnioskodawca M. N. zbył wchodzący w skład majątku wspólnego stron samochód marki R. (...),4 rok produkcji 1996 r. nr rej. (...) za kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych), co było bezsporne między stronami i zasądził od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki T. N. tytułem połowy wartości samochodu kwotę 1.350 zł płatną w terminie tygodniowym od uprawomocnienia się orzeczenia wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w terminie płatności. Ustalając tak krótki termin, Sąd miał na uwadze, iż jest to kwota niewielka, nieprzekraczająca najniższego wynagrodzenia. Sąd miał również na uwadze długość postępowania oraz stanowiska stron w trakcie postepowania. Skoro postepowania trwało cztery lata, a wnioskodawca zgodził się z wyceną dokonana przez biegłego i sam sprzedał samochód, to mógł w tym okresie poczynić oszczędności i zabezpieczyć odpowiednią kwotę na spłatę uczestniczki.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie VII, na podstawie art. 520 § 1 k.p.c., w myśl zasady, iż każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem, w sprawie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.