Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-01-20
Data orzeczenia:
20 stycznia 2014
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
20 stycznia 2014
Sygnatura:
II Cz 1016/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie Bogumił Goraj
Sędziowie:
Wojciech Borodziuk
Podstawa prawna:
art. 730 kpc
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 1016/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2014r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie: SO Bogumił Goraj

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2014r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa

M. G.

przeciwko

(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w W. i Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w Warszawie

o zwolnienie od egzekucji

na skutek zażalenia powoda M. G.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2013r. w sprawie XII C 190/13

postanawia:

1/ oddalić zażalenie;

2/ zasądzić od powoda na rzecz pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w W. kwotę 60 zł (sześćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt: II Cz 1016/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek powoda M. G. o zabezpieczenie powództwa przeciwko B. sp z .o.o. w likwidacji w W. oraz Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy o zwolnienie spod egzekucji, poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

W uzasadnieniu Sąd przytoczył treść art. 730 1 §1 i 2 kpc, po czym wskazał, iż powód nie wykazał przesłanek koniecznych do zabezpieczenia roszczenia objętego pozwem. Stwierdził, że powód nie uprawdopodobnił, iż zostały zajęte ruchomości będące jego własnością. Podniesione przez powoda twierdzenia dotyczące zajęcia samochodów stanowiących środki trwałe w firmie (...) s.c., której jest współwłaścicielem, nie zostały potwierdzone przez niego żadnym dokumentem.

W ocenie Sądu Rejonowego przedstawione w pozwie przez powoda okoliczności i dowody nie są wystarczające do zabezpieczenia roszczenia – z uwagi na jego nieuprawdopodobnienie. Sąd zaznaczył, że uprawdopodobnienie to z pewnością mniej niż udowodnienie, co nie oznacza jednak, że dla jego przyjęcia wystarczające są same twierdzenia strony.

Mając powyższe na uwadze, w myśl art. 730 1 § 1 kpc a contrario Sąd orzekł jak na wstępie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł powód domagając się jego uchylenia i zawieszenia w trybie zabezpieczenia powództwa postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji z ruchomości w postaci samochodów J. (...) oraz O. (...), względnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenia od pozwanych kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że powyższe pojazdy są zaewidencjonowane jako środki trwałe P.H. (...) s.c. M. G. T. G., zatem w 50 % stanowią własność powoda. Zdaniem skarżącego, okoliczności tej Sąd Rejonowy nie nadał właściwego znaczenia rozpatrując wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Pozwany Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie w odpowiedzi na zażalenie powoda wniósł o jego oddalenie oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez Sąd można żądać zabezpieczenia (art. 730 § 1 kpc). Zgodnie z treścią art. 730 1 § 1 i 2 kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania.

Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji, że w niniejszej sprawie powód nie wykazał pierwszej przesłanki warunkującej udzielenie zabezpieczenia, a mianowicie nie uprawdopodobnił on swojego roszczenia. Z pobieżnej analizy dokumentów załączonych do sprawy nie wynika, aby powód był współwłaścicielem pojazdów marki J. (...) oraz O. (...). Dokumenty te pozwalają jedynie na przyjęcie, że powód jest wspólnikiem spółki cywilnej o nazwie (...) s.c. oraz że powyższe pojazdy – zakupione poza granicami kraju – były wykorzystywane do prowadzenia działalności tej spółki. Jednakże ich treść nie pozwoliła na przyjęcie, iż roszczenie powoda na obecnym etapie postępowania jest wiarygodne. Wobec tego Sąd Rejonowy trafnie uznał, że pierwsza przesłanka z art. 730 1 § 1 kpc nie zaistniała w sprawie. Zaznaczyć należy, iż ocena ta nie przesądza o niezasadności powództwa. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby powód w toku postępowania rozpoznawczego, za pomocą środków dowodowych, wykazał swoje żądanie.

Z uwagi na fakt, iż przesłanki warunkujące udzielenie zabezpieczenia roszczenia muszą wystąpić łącznie, Sąd Rejonowy słusznie zaniechał badania interesu prawnego powoda skoro na obecnym etapie sprawy nie uprawdopodobnił on tego, że roszczenie o zwolnienie spod egzekucji przeciwko pozwanym faktycznie mu przysługuje.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oddalił zażalenie, jako nieuzasadnione. O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98§1 i 3 kpc w zw. z § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity – Dz. U. 2013 r., poz. 490).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.