Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-03-10
Data orzeczenia:
10 marca 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
10 marca 2015
Sygnatura:
II Cz 123/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Sędziowie:
Janusz Roszewski
Barbara Mokras –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

II Cz 123/15

POSTANOWIENIE

Dnia 10 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

SSO. Janusz Roszewski

SSO. Barbara Mokras – spr.

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikowi (...) E. G. Sp. j. z siedzibą w F.

w sprawie skargi na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie W.. M. G. z dnia 29 maja 2014 r. sprawie egzekucyjnej Km 776/14

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt I Co 1222/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim odrzucił skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie W.. M. G. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie egzekucyjnej Km 776/14 podając w uzasadnieniu, że skarżący w zakreślonym terminie uiścił jedynie opłatę od skargi, natomiast odpis skargi dołączył po upływie zakreślonego terminu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik domagając się jego uchylenia i nadania biegu sprawie. W uzasadnieniu podał, że skarżący uzupełnił braki skargi w dniu 3 lipca 2014 r., na okoliczność czego dołączył kserokopię z książki nadawczej wskazującą na przesłanie w tym dniu korespondencji do sądu.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Wezwanie do uzupełnienia w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia skargi, jej braków formalnych poprzez uiszczenie opłaty od skargi w wysokości 100 zł. oraz złożenia jednego odpisu skargi dłużnik otrzymał w dniu 26 czerwca 2014 r. Zakreślony termin upływał więc w dniu 3 lipca 2014 r. W dniu 3 lipca 2014 r. dłużnik przesłał do sądu korespondencję, na co wskazuje nie tylko odpis kserokopii z książki nadawczej jak również koperta dołączona do pisma z dnia 2 lipca 2014 r. Z daty stempla wynika, że pismo to nadane zostało w urzędzie pocztowym w dniu 3 lipca 2014 r. Dłużnik nie wykazał jednak, że poza dowodem wpłaty żądanej opłaty, w zakreślonym terminie przesłał również do sądu odpis skargi. Z prezentaty Sądu Rejonowego z dnia 4 lipca 2014 r. (k. 9 akt) wynika, że do pisma z dnia 2 lipca 2014 r. (data nadania 3 lipca 2014 r.) dołączony był tylko jeden załącznik – jak wynika z akt sprawy jest to potwierdzenie przelewu – k. 10 akt. Ponadto w swym piśmie z dnia 4 lipca 2014 r. – k. 12 akt, dłużnik podaje, że wraz z pismem z dnia 2 lipca 2014. omyłkowo nie przesłał dokumentów i przesyła je dopiero w dniu 4 lipca 2014 r. Są to odpisy przedmiotowej skargi na czynności komornika a także ponownie odpis przelewu opłaty. W związku z powyższym stwierdzić należy, że skarżący nie wykazał, iż przesłał w terminie odpis skargi na czynność komornika a tym samym nie wykazał, że uzupełnił w terminie wszystkie braki formalne skargi. Zasadnie więc skarga została odrzucona.

W tym stanie rzeczy i na zasadzie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 i 13 § 2 k.p.c. postanowiono jak wyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.