Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-03-31
Data orzeczenia:
31 marca 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
31 marca 2014
Sygnatura:
II Cz 134/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Henryk Haak
Sędziowie:
Paweł Szwedowski
Marian Raszewski –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 134/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 31 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Henryk Haak

Sędziowie: S.S.O. Paweł Szwedowski

S.S.O. Marian Raszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wierzyciela (...) im. F. S.z siedzibą w G.

z udziałem dłużnika O. C.

na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzącego kancelarię w Ś.- P. M.w sprawie o sygn. akt (...)

w przedmiocie zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie

z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt (...)

postanawia:

uchylić zaskarżone orzeczenie

Sygn. akt II Cz 134/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2014 r., Sąd Rejonowy w Jarocinie odrzucił skargę wierzyciela (...)im. (...) S.z siedzibą w G.z udziałem dłużnika O. C.na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzącego kancelarię w Ś.- P. M.w sprawie o sygn. akt (...), z uwagi na nie złożenie jej w ustawowym tygodniowym terminie przewidzianym w art. 767 § 4 k.p.c.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniósł wierzyciel (...) S.z siedzibą w G.zaskarżając je w całości domagając się jego uchylenia i przyznania kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Analizując materiał zebrany w aktach niniejszej sprawy oraz zarzuty skarżącego wskazać należy, iż uwadze Sądu Rejonowego wydaje się umknęło, że zgodnie z brzmieniem art. 767 § 1 k.p.c. skarga przysługuje zarówno na czynność komornika, jak i jego zaniechanie dokonania czynności.

W niniejszej sprawie nie sposób nie zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, iż skarga dotyczyła zaniechania dokonania czynności w postaci uzupełnienia orzeczenia o umorzeniu postępowania i rozstrzygnięciu o kosztach.

Jak wynika z akt komorniczych Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie prowadzącego kancelarię w Ś.- P. M.prowadzonych pod sygn. akt (...)wierzyciel w dniu 19 listopada 2013 r. wniósł o uzupełnienie postanowienia o umorzeniu postępowania z dnia 29 października 2013 r. o koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. W dniu 27 listopada 2013 r. komornik wystosował do wierzyciela odpowiedź odmowną wobec tego wniosku nie nadając mu formy orzeczenia. Pismo to doręczone zostało wierzycielowi w dniu 2 grudnia 2013 r. (z.p.o. k. 51 akt komorniczych sygn. akt (...)). Skoro zatem skarga na zaniechanie dokonania czynności wniesiona została w dniu 9 grudnia 2013 r. (koperta przymocowana do okładki akt (...)), to wierzyciel zachował termin przewidziany w art. 767 § 4 k.p.c.

W obliczu tak poczynionych ustaleń wskazać należy, iż Sąd Rejonowy nie zbadał istoty sprawy, albowiem nie odniósł się do zarzutów skargi wierzyciela, rozstrzygając jedynie o terminie do złożenia skargi na zaniechanie dokonania czynności.

Rozstrzygając sprawę Sąd Rejonowy winien rozważyć okoliczność, iż wbrew twierdzeniom komornika sądowego w myśl art. 826 k.p.c. z uwagi na umorzenie postępowania (na wniosek, z urzędu jaki i z mocy samego prawa) powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, do których z całą pewnością należało wydanie postanowienia z dnia 12 grudnia 2012 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy orzeczono jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.