Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-05-19
Data orzeczenia:
19 maja 2015
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
19 maja 2015
Sygnatura:
II Cz 293/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Janusz Roszewski
Sędziowie:
Barbara Mokras
Wojciech Vogt –
Podstawa prawna:
art. 102 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 293/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 19 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. K.

przeciwko pozwanej J. P.

o ustalenie

na skutek zażalenia pozwanej J. P.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie zawartego w punkcie 2 wyroku zaocznego tegoż Sądu z dnia 5 lutego 2015 r., sygn., akt I C 1502/14

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie zasądził od pozwanej J. P. na rzecz powoda T. K. kwotę 250 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożyła pozwana wnosząc o nieobciążanie jej kosztami postępowania z uwagi na trudną sytuacje materialną.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 98 k.p.c. strona przegrywając sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

W niniejszej sprawie koszty te wyniosły kwotę 250 zł.

Zgodnie natomiast z art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może nie obciążać strony pozwanej kosztami.

Jaki wypadek uznać za szczególnie uzasadniony zależy od oceny sądu, który dokonując tej oceny uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy.

Trudna sytuacja materialna pozwanej jest tylko jedną z okoliczności składających się na tę ocenę. W stanie faktycznym niniejszej sprawy okoliczność, że pozwana jest w trudnej sytuacji materialnej nie może przesądzić o nie obciążaniu jej kosztami niniejszego postępowania. Koszty te bowiem musiałby ponieść powód, który był zmuszony wytoczyć powództwa, gdyż pozwana sfałszowała dokumenty wymienione w wyroku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn.. akt II K 973/11.

Postępowanie pozwanej było naganne i musi ona ponieść wszystkie konsekwencję tego postępowania, łącznie z poniesieniem kosztów procesu w niniejszej sprawie

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.