Wtorek 22 stycznia 2019 Wydanie nr 3984
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-03-24
Data orzeczenia:
24 marca 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
24 marca 2015
Sygnatura:
II Cz 48/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Sędziowie:
Janusz Roszewski
Barbara Mokras –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

II Cz 48/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

SSO. Janusz Roszewski

SSO. Barbara Mokras – spr.

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) B. Usługi (...) z siedzibą w T.

przeciwko dłużnikowi Przedsiębiorstwu Budowlanemu Usługowo – (...) sp. z o.o. w P.

w sprawie skargi na czynność Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Skierniewicach P. P. w sprawie Km 462/14

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 16 czerwca 2014 r. sygn. akt I Co 1190/14

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Kaliszu do ponownego rozpoznania

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu odrzucił skargę dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach P. P. w sprawie Km 462/14 podając w uzasadnieniu, że dłużnik, mimo wezwania nie uzupełnił braków skargi w terminie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył dłużnik wnosząc przede wszystkim o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie podając w uzasadnieniu, że w składzie organów dłużnika po rezygnacji prezesa zarządu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie i zawieszenie postępowania w takiej sytuacji jest obligatoryjne. .

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zaskarżone postanowienie nie może się ostać.

Skarżący podnosi, że wobec skutecznej rezygnacji prezesa spółki nastąpił brak w składzie organu spółki uniemożliwiający jej działania i zgodnie z art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. postępowanie egzekucyjne winno zostać zawieszone. Organem uprawnionym do reprezentacji spółki jest zarząd i w skład tego zarządu wchodził Prezes Zarządu W. J.. Z informacji z KRS z dnia 27 czerwca 2014 r. wynika, że organem uprawnionym do reprezentacji dłużnika był jednoosobowy zarząd w osobie prezesa W. J. (k. 38 akt). W dniu 24 kwietnia 2014 r. Prezes W. J. złożył na ręce prokurenta A. Ś. rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu (k. 24 akt). Zgodnie z art. 202 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka zarządu wygasa m.in. wskutek rezygnacji ze składu zarządu a zgodnie z § 5 tego przepisu do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Należy mieć na uwadze, że sama rezygnacja z funkcji prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje utraty statusu członka zarządu i wymaga odwołania go przez właściwy organ spółki (por. wyrok S.N. z dnia 26 listopada 2002 r. I PKN 597/01 OSNP 2004/10/171). W przypadku, gdy organem powołującym zarząd jest rada nadzorcza, to jej należy zakomunikować treść rezygnacji, jeżeli natomiast w spółce nie działa rada nadzorcza, a członków zarządu wybiera zgromadzenie wspólników należy przyjąć, że skuteczne złożenie rezygnacji wymaga dotarcia oświadczenia do tego ostatniego organu spółki, czyli organem właściwym jest zgromadzenie wspólników. Prawidłowe złożenie oświadczenia o rezygnacji na zgromadzeniu wspólników daje temu organowi możliwość natychmiastowego powołania nowego członka zarządu.

W przedmiotowej sprawie, stwierdzić należy, że rezygnacja prezesa dotarła do zgromadzenia wspólników spółki, które to zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2014 r. podjęło uchwałę o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu W. J. (k. 27 akt). Z dołączonych do zażalenia dokumentów nie wynika, że dokonano wyboru nowego zarządu. W związku z powyższym należałoby ustalić czy dłużnik jest prawidłowo reprezentowany i jeśli w przypadku braku organu powołanego do reprezentacji dłużnika uniemożliwione jest działanie spółki, zgodnie z cytowanym wyżej art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. postępowanie winno zostać zawieszone (por. wyrok S.N. z dnia 7 listopada 2006 r. I CSK 224/06). Powyższe ustalenia nie były przedmiotem badania sądu rozpoznającego przedmiotową skargę na czynności komornika i zachodzi w związku z tym uchylenia zaskarżonego postanowienia do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

W tym stanie rzeczy i na zasadzie art. 386 § 4 w zw. z art. 397 § 2 i w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. postanowiono jak wyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.