Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-09-29
Data orzeczenia:
29 września 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
29 września 2015
Sygnatura:
II Cz 605/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Podstawa prawna:
art. 102 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygnatura akt II Cz 605/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 29 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (...) (...) z siedzibą w W.((...)(08)

przeciwko J. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od punktu 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 15 lipca 2015 r. zawartego w wyroku z tejże daty w sprawie I C 2318/14

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie i nadać mu następujące brzmienie:

„ zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 717 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania”

2.  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 150 zł tytułem zwrotu kosztów postepowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu nie obciążył w całości pozwanego kosztami postępowania. Wskazał, że pozwany nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył powód zarzucając naruszenie art. 102 k.c. i wskazując, że nie ma podstaw do zastosowania tego przepisu w stosunku do pozwanego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

W artykule 102 k.p.c. ustawodawca odwołuje się do pojęcia „wypadków szczególnie uzasadnionych” Takie sformułowanie wprawdzie nie jest klauzulą generalną, jednak opiera się na zwrocie niedookreślonym, który może odsyłać również do argumentów natury aksjologicznej. Regulacja ta znajduje zastosowanie w wyjątkowych sytuacjach, gdy z uwagi na okoliczności konkretnej sprawy, zastosowanie reguł ogólnych Kodeksu postepowania cywilnego dotyczących zwrotu kosztów procesu byłoby nieuzasadnione.

W niniejszej sprawie takie szczególne okoliczności nie zachodzą. Ogólne sformułowanie Sądu I instancji stwierdzające, że pozwany nie jest w stanie ponieść tych kosztów w sposób rażący narusza reguły przewidziane w tym przepisie (por. postanowienie SN z dnia 18 kwietnia 2013 r., III CZ 75/12).

Powód poniósł koszty na opłatę sądową 100 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 617 zł , czyli łącznie kwotę 717 zł i zwrot tych kosztów należy mu się od pozwanego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 386 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.