Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-11-30
Data orzeczenia:
30 listopada 2015
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
30 listopada 2015
Sygnatura:
II Cz 693/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Sędziowie:
Janusz Roszewski
Barbara Mokras –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

II Cz 69315

POSTANOWIENIE

Dnia 30 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Vogt

SSO Janusz Roszewski

SSO Barbara Mokras – spr.

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) A i B

przeciwko M. M.

o zapłatę

oraz z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) A i B

przeciwko Z. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Pleszewie

z dnia 18 czerwca 2015 r. sygn. akt I C 51/15

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie

Sygn. akt II Cz 693/15

Dnia 30 listopada 2015 roku

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Pleszewie zawiesił postępowanie w sprawie na zasadzie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. W uzasadnieniu podał, że na rozstrzygniecie w niniejszej sprawie mieć będzie wpływ rozstrzygniecie w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, którego przedmiotem jest uchylenie uchwały z dnia 22 października 2014 r. nr (...).

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła strona powodowa wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia. W uzasadnieniu podała, że orzeczenie w sprawie o uchylenie uchwały nr 4/2014 nie ma wpływu na postępowanie w niniejszej sprawie, w którym roszczenie powoda opiera się na innej podstawie faktycznej.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Sąd pierwszej instancji uznał, że rozstrzygniecie w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu pod sygnaturą I C 1681/14 w przedmiocie uchylenia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w K. z dnia 22 października 2014 r. nr (...) ma wpływ na rozstrzygniecie w niniejszej sprawie. W świetle okoliczności sprawy stanowisko to należy uznać za nieuzasadnione. Roszczenia powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej w K. przeciwko M. M. i Z. S. w niniejszej sprawie dotyczą zapłaty należności wynikających z uchwał z 2012 i 2013 r. Tymczasem uchwała nr 4/2014 podjęta została w dniu 22 października 2014 r. i jak wynika z jej treści wchodzi w życie z dniem podjęcia. Skoro roszczenie objęte pozwami w niniejszej sprawie dotyczy należności pozwanych na rzecz wspólnoty za okres wcześniejszy, nie można uznać, że orzeczenie w sprawie o uchylenie późniejszej uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie lokali pozwanych z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania może mieć wpływ na wynik w niniejszej sprawie. Wobec powyższego i na zasadzie art. 386 § 1 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. postanowiono jak wyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.