Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-12-29
Data orzeczenia:
29 grudnia 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
29 grudnia 2014
Sygnatura:
II Cz 720/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Sędziowie:
Barbara Mokras
Janusz Roszewski –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 720/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 29 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. W.

przeciwko bankowi (...) Spółka Akcyjna w W.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 2 października 2014r. w sprawie I C 599/13

postanawia:

1.  zmienić punkt 2 zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że obniżyć grzywnę do kwoty 500 (pięćset) złotych;

2.  oddalić zażalenie w pozostałym zakresie.

Sygnatura akt II Cz 720/14

UZASADNIENIE

Postanowienie z dnia 2 października 2014 r., Sąd Rejonowy w Kaliszu cofnął przyznane powódce zwolnienie od kosztów sadowych oraz skazał powódkę na grzywnę w kwocie 1000 zł. W postanowieniu stwierdzono, że powódka w dacie składania wniosku celowo i świadomie nie wskazała wszystkich składników majątku, jakie w tej dacie były jej własnością a nadto nie wykazała wszystkich źródeł dochodu rodzin. Ponadto powódka w ciągu ostatnich dwóch lat przeniosła nieodpłatnie kilka składników swojego majątku mających znaczną wartość pod tytułem darmym.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniosłam powódka, zaskarżając je w całości. Zarzucając naruszenie przepisów postepowania art. 233 oraz art. 102 ust.1 i art. 111 ustawy o kosztach sądowych, wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości oraz umorzenie postepowania w całości, uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. W uzasadnieniu podała, ze leczy się neurologicznie i w związku ze swoja chorobą nie uświadamiała sobie, ze jest właścicielką mieszkania a ponadto lokal, jak i inne rzeczy (pojazdy) był używany przez inne osoby. Nie wiedziała również że jej mąż uzyskał jakiekolwiek środki pieniężne.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie jedynie w części.

W świetle dokonanych przez Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia ustaleń i nie podważonych przez skarżąca wynika, że powódka składając wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych oświadczenie w trybie art. 102 ust.1 ustawy o kosztach sądowych […], nie podała wszystkich okoliczności dotyczących jej sytuacji majątkowej oraz dochodów. Te zaś, które zostały ustalone przez Sad Rejonowy wskazują, że powódka nie spełniała i nadal nie spełnia warunków do zwolnienia od kosztów sądowych nawet w części.

Odnosząc się natomiast do zarzutów zmierzających do uchylenia wymierzonej powódce grzywny w kwocie 1000 zł, to należy zważyć, że przesłanką skazania zgodnie z art. 111 ust.1. ustawy o kosztach sądowych […], jest uzyskanie takiego zwolnienia na podstawie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności.

Jak wynika z treści zażalenia powódka nie jest osobą nieporadną, skoro zarzuty w swoim zażaleniu sprecyzowała konkretnie, powołując się nie tylko na przepisy ale nawet na sytuację w przedmiocie swoich spraw majątkowych. Powódka jest osoba stosunkowo młodą (45l.), aktywną zawodowa, trudno zatem przyjąć, aby nie wiedziała jak wypełnić bardzo czytelny druk o stanie majątkowym i rodzinnym. Zdaniem Sądu Okręgowego powódka znając obowiązek uiszczenia opłat sądowych przy wniesieniu pozwu świadomie i celowo nie ujawniła wszystkich istotnych dla oceny sytuacji okoliczności, uzyskując w ten sposób w oparciu o nieprawdziwe dane zwolnienie od kosztów, które wobec ujawnionych faktów należało cofnąć.

Mając powyższe na uwadze uzasadnione było skazanie powódki na grzywnę, lecz w ocenie Sądu Okręgowego funkcję penalną zrealizuje grzywna w połowie maksymalnej jej wysokości tj,. w kwocie 500 zł., bowiem zgodnie z art. 111 ust.1 zdanie drugie niezależnie od obowiązku uiszczenia grzywny powódka jest obowiązana uiścić wszystkie przepisane opłaty i pokryć obciążające ja wydatki.

Z podanych wyżej przyczyń z mocy art. 386 §1 w zw. z art. 397 §2 k.p.c. należało zmienić punkt 2 zaskarżonego postanowienia oraz z mocy art. 385 w zw. zart. 397 §2 k.p.c. oddalić zażalenie w pozostałym zakresie jako bezzasadne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.