Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-01-26
Data orzeczenia:
26 stycznia 2016
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
26 stycznia 2016
Sygnatura:
II Cz 829/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marian Raszewski
Sędziowie:
Barbara Mokras
Janusz Roszewski –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109)

Sygn. akt II Cz 829/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 26 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Marian Raszewski

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Janusz Roszewski – spr.

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Bank (...) S.A. (...) Zespół Windykacji (...) w P.

z udziałem dłużnika J. G.

o świadczenie pieniężne

na skutek skargi dłużnika

na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. w postaci opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 21.05.2015r.

w sprawie o sygn. akt Km 239/12

w przedmiocie zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 30 września 2015 r., I Co 761/15

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Mokras SSO Marian Raszewski SSO Janusz Roszewski

Dnia 26 stycznia 2016 roku

Sygn. akt II Cz 829/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie oddalił skargę dłużniczki J. G. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowymw J. J. K. w postaci opisu i oszacowania nieruchomości w sprawieo sygn. akt KM 761/15.

Uzasadniając rozstrzygnięcie, Sąd Rejonowy wskazał, że nie ma podstaw do uznania za zasadny zarzut skarżącej, iż oszacowanie nieruchomości dokonane w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego zostało zaniżone w porównaniu do rzeczywistej wartości nieruchomości.

Od powyższego postanowienia dłużniczka wniosła zażalenie zaskarżając je w całości i wnosząc o jego zmianę poprzez uchylenie oszacowania oraz zlecenie przeprowadzenia ponownego oszacowania.

W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że sporządzając operat szacunkowy nieruchomości, biegły sądowy blednie zaniżył wycenę, potraktował nieruchomosci jako zwykłe działki budowlane, które nie mogą być sprzedawane oddzielnie bowiem służą do budowy dużego bloku mieszkalnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego, że nie ma podstaw do zakwestionowania oszacowania nieruchomości dłużniczki dokonanego w operacie szacunkowym przez biegłego sądowego, sporządzonego na potrzeby postępowania egzekucyjnego toczącego się przeciwko skarżącej w sprawie o sygn. akt KM 239/12.

Analiza treści przedmiotowego operatu oraz wyjaśnienia biegłego złożone na rozprawie w dniu 30 września 2015r. wskazują, że został on sporządzony przy zastosowaniu prawidłowych metod wyceny nieruchomości, przy uwzględnieniu aktualnej wartości nieruchomości podobnych oraz po wszechstronnym rozważeniu czynników wpływających na wartość szacowanej nieruchomości. Wynikające z tej analizy wnioski zostały przez biegłego uargumentowane w jasny, spójny i logiczny sposób, pozwalający na przyjęcie, że zasługują one na przyjęcie i dokonanie na ich podstawie niezbędnych ustaleń faktycznych przydatnych w dalszym toku postępowania.

Powyższe wskazuje, że dokonany opis i oszacowanie są zgodne z przepisami art. 151 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), jak również rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109 ze zm.), a w szczególności § 4 ust. 1 – 3 tego rozporządzenia.

Dlatego zasadnie podkreślił Sąd a quo, uzasadniając swoje przekonanie o przydatności operatu szacunkowy niezabudowanej nieruchomości gruntowej dłużniczki, że został sporządzony rzetelnie, obiektywnie i zgodnie z aktualna wiedzą w tym zakresie.

Nie można podzielić zarzutu skarżącej, że dokonując oszacowania wartości nieruchomości biegły sądowy nie uwzględnił wyższej ich wartości od nieruchomości sąsiednich. Stanowisko to jest wyłącznie wyrazem jej subiektywnego przekonania, nie znajdującego potwierdzania w faktycznych cenach transakcyjnych na lokalnym rynku.

Ubocznie należy powtórzyć za Sądem meritii, że wycenę nieruchomości dłużniczki na niższym od rzeczywistego poziomie, należy uznać za niewiarygodną także z uwagi na permanentny spadek cen nieruchomości mający miejsce w okresie ostatnich kilku lat.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że zarzuty skarżącej co do zasadności wniosków wynikających z przedmiotowego operatu szacunkowego stanowiły jedynie polemikę z ustaleniami uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

SSO Barbara Mokras SSO Marian Raszewski SSO Janusz Roszewski

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.