Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-02-26
Data orzeczenia:
26 lutego 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
26 lutego 2014
Sygnatura:
II Cz 86/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Sędziowie:
Tomasz Adamski
Podstawa prawna:
art. 730 ze zn.1 kpc, 840 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt II Cz 86/14

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aurelia PietrzakSędziowie: SO Wojciech Rybarczyk

SO Tomasz Adamski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. R.

przeciwko (...) Bank S.A. we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2013 roku

sygn. akt XII C 197/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 86/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek powódki W. R. o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego M. B. w sprawie Km 5843/12 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Sąd I instancji wskazał, że powódka wystąpiła do sądu z powództwem opozycyjnym w trybie art. 840 kpc o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w sądową klauzulę wykonalności.

W ocenie sądu I instancji przedstawione przez powódkę okoliczności sprowadzające się do twierdzenia, że wypowiedzenie umowy pożyczki było nieważne z uwagi na sprzeczność tejże czynności z zasadami współżycia społecznego jest nieuzasadnione, skoro powódka nie wykazała jaka konkretnie zasada współżycia społecznego została naruszona. Zdaniem sądu treść pozwu i załączonych doń dokumentów nie wskazuje, aby pozwany wypowiadając łączącą go z powódką umowę dążył do celu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, czy też aby zachował się nielojalnie czy nieuczciwie wobec powódki.

Z tej przyczyny, wobec nieuprawdopodobnienia zasadności roszczenia, sąd na podstawie art. 730 1 § 1 kpc a contrario wniosek oddalił.

Zażalenie na to postanowienie wniosła powódka domagając się jego zmiany poprzez uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Zaskarżonemu postanowieniu powódka zarzuciła sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem przyjęcie, że uprawniona nie uprawdopodobniła dochodzonego roszczenia, a w konsekwencji naruszenie art. 730 1 kpc, podkreślając, że nieważne (jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - art. 58 § 2

2

kc) jest wypowiedzenie umowy pożyczki zawartej w dniu 16 września 2009 roku przez(...)z powódką. Ponadto skarżąca zarzuciła sądowi naruszenie art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 243 i art. 13 § 2 kpc poprzez aprioryczne przyjęcie, że powódka nie uprawdopodobniła roszczenia procesowego oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 361 i 13 § 2 kpc poprzez niewyjaśnienie z jakich przyczyn zebrany w sprawie materiał dowodowy nie wskazuje, aby pozwany wypowiadając łączącą go z powódką umowę dążył do celu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, czy też aby zachował się nielojalnie czy nieuczciwie wobec powódki.

W obszernym uzasadnieniu powódka podniosła przede wszystkim, że z końcem 2009 roku u męża powódki zdiagnozowano chorobę nowotworową, co spowodowało konieczność przeznaczenia wszystkich środków finansowych posiadanych przez małżonków R. w I półroczu 2010 roku na leczenie męża powódki. Powódka wystosowała do (...)pismo w którym poinformowała o zaistniałej sytuacji i zawnioskowała o półroczne zawieszenie obowiązku spłaty rat pożyczki. Pozwana jednak uznała, że skoro powódka nie spłaca rat pożyczki w terminie, to uprawniona jest do wypowiedzenia umowy pożyczki, to zaś - zdaniem skarżącej - sprzeczne było z zasadami współżycia społecznego (z zasadą nakazującą ratowanie życia innego człowieka nawet kosztem dochowania zawartych umów), a tym samym nieważne. Skoro nieważna jest czynność wypowiedzenia umowy pożyczki, to niewymagalne jest roszczenie objęte bankowym tytułem egzekucyjnym obejmujące roszczenia z tak wypowiedzianej umowy pożyczki, a wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 730 kpc 1 §1 kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda

strona, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu

3

zabezpieczenia. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne (np. roszczenie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności) sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki uzna za odpowiedni stosownie do okoliczności, w szczególności może zawiesić egzekucję (art. 755 § 1 pkt 3 kpc).

Z kolei z regulacji zawartej w art. 840 kpc wynika, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu lub twierdzi, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

W niniejszej sprawie powódka składając powództwo opozycyjne opiera ja twierdzeniu, że roszczenie jest niewymagalne, skoro nieważna (jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego) jest czynność wypowiedzenia umowy pożyczki przez pozwany bank. Nie oceniając na obecnym etapie zasadności roszczenia powódki, wskazać trzeba, że powódka dotąd nie wykazała, by w związku z chorobą jej męża w I połowie 2010 roku zobligowana była do wydatkowania posiadanych środków finansowych w taki sposób, by uniemożliwiało jej to terminowe uiszczanie należności z tytułu umowy pożyczki zawartej z (...). Poza swymi twierdzeniami powódka nie przedstawiła na okoliczność istnienia związku przyczynowego między koniecznością wydatkowania wszystkich posiadanych środków na leczenie swego męża wykraczające poza terapię finansowaną ze środków publicznych (powódka wskazała na fakt leczenie jej męża, ale już nie z jakich środków), a nieopłaceniem rat pożyczki na rzecz (...), co w konsekwencji skutkowało wypowiedzeniem umowy pożyczki przez pożyczkodawcę. Wobec powyższego sąd odwoławczy podziela ustalenia i wywód prawny poczynione przez sąd I instancji zgodnie z którym powódka nie uprawdopodobniła zasadności swego roszczenia (podkreślając, że sąd I instancji w uzasadnieniu swego orzeczenia wskazał precyzyjnie motywy

4

podjętej decyzji), co skutkować musiało oddaleniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia w oparciu o regulacje prawne prawidłowo przywołane przez sąd I instancji.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy zażalenie uznał za bezzasadne i na podstawie przepisów art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc je oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.