Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2015-03-12
Data orzeczenia:
12 marca 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
12 marca 2015
Sygnatura:
II Kp 58/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Magdalena Kuczka
Protokolant:
Monika Borkowska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II Kp 58/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 marca 2015r.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Magdalena Kuczka

Protokolant: Monika Borkowska

po rozpoznaniu w sprawie o czyn z art. 288 § 1 k.k.

na skutek zażalenia pokrzywdzonego W. G.

na postanowienie z dnia 15 stycznia 2015r. w przedmiocie umorzenia dochodzenia i wpisania sprawy do rejestru przestępstw

na podstawie art. 465 § 2 k.p.k. w zw. z art. 329 § 1 k.p.k. w zw. z art. 325e § 4 k.p.k. i 325f § 4 k.p.k.

postanowił:

nie uwzględnić zażalenia pokrzywdzonego W. G. i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie z dnia 15 stycznia 2015r. w przedmiocie umorzenia dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.

UZASADNIENIE

15 stycznia 2015r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie umorzenia dochodzenia w sprawie uszkodzenia pojazdów w nocy dnia 4/5 grudnia 2014r. w B. przy ul. (...) dokonanego przez nieustalonego sprawcę, który działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru:

- poprzez zarysowanie bliżej nieokreślonym narzędziem czterech elementów karoseryjnych auta w postaci drzwi przednich i tylnych lewych, lewego tylnego błotnika oraz tylnej klapy oraz przebicie dwóch opon i przecięcie dwóch wentyli pojazdu m-ki M. (...) o nr rej. (...) spowodował w ten sposób jego uszkodzenie na łączną kwotę strat 4.080 zł,

- poprzez zarysowanie bliżej nieokreślonym narzędziem jednego elementu karoseryjnego auta w postaci płata lewego błotnika pojazdu dostawczego m-ki V. (...) o nr rej. (...) spowodował w ten sposób uszkodzenie na łączną kwotę strat 854 zł

powodując łączne straty na kwotę 4.934 zł działając na szkodę W. G., to jest o czyn z art. 288 § 1 k.k., z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył w ustawowym terminie pokrzywdzony W. G., w którym wskazał, iż nie zgadza się z wydanym postanowieniem i wniósł o ponowne i „bardziej szczegółowe rozpatrzenie jego krzywdy”.

Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie, nie przychylając się do zażalenia i przekazując powyższe zażalenie do rozpoznania Sądowi, wniósł o jego nieuwzględnienie.

W ocenie Sądu, zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd podziela, bowiem stanowisko, iż na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonego postępowania dowodowego, przy wykorzystaniu wszystkich ujawnionych i możliwych do pozyskania źródeł dowodowych, nie można ustalić podejrzanego ani kręgu osób podejrzanych, wobec czego należało umorzyć postępowanie przygotowawcze w sprawie o występek z art. 288 § 1 k.k. wobec niewykrycia sprawcy i wpisać tę sprawę do rejestru przestępstw.

Przeprowadzone w przedmiotowej sprawie czynności pozwoliły ustalić jedynie, iż w dniu 4 grudnia 2014r., około godziny 20:30 pokrzywdzony W. G. miał zaparkowane oba pojazdy, nie uszkodzone przy swojej posesji. Następnie w dniu 5 grudnia 2014r. około godziny 09:00 pokrzywdzony W. G. stwierdził zarysowania na tych pojazdach tj. marki M. (...) i V. (...).

Nie zostały natomiast ujawnione żadne ślady mogące wskazywać na działanie konkretnego sprawcy. Pokrzywdzony W. G. sam wskazał jedynie, iż „ Ja nie słyszałem niczego w nocy. Nie wiem kto uszkodził moje pojazdy, nikogo za rękę nie złapałem. Nie mam konfliktów z sąsiadami, ale w ostatnim czasie pojawił się konflikt z Panem E. P., właścicielem sklepu hydraulicznego przy ul. (...) w B. ” (karta 5 akt), wskazując dodatkowo, że konflikt E. P. chciał od niego wyegzekwować pieniądze za materiały budowlane, za które on sam jak i za wykonaną usługę nie otrzymał zapłaty od ich nabywcy, a nadto iż E. P. miał odgrażać mu się, że „zapłaci mu za materiały potrójnie”.

Przeprowadzone czynności nie dostarczyły jednak żadnych dowodów pozwalających na uzasadnione choćby podejrzenie, iż wskazywana przez skarżącego osoba mogła mieć jakikolwiek związek z uszkodzeniem jego pojazdów.

Przesłuchany, bowiem na tę okoliczność E. P. zaprzeczył wskazywanym wyżej okolicznościom, podając, że W. G. zna jako klienta swojego sklepu, z którym współpracował do czasu, kiedy ten nie uregulował faktur VAT za pobrany towar, ale stwierdzając kategorycznie, iż on nie ma „ nic wspólnego z uszkodzeniem jego dwóch aut” (karta 19 akt).

K. Ł. jakkolwiek zeznał, iż „ na przełomie listopada i grudnia 2014r. byłem świadkiem kłótni wynikłej między G. a drugim mężczyzną którego danych nie potrafię podać (…) Oni kłócili się o jakieś pieniądze, to ten mężczyzna domagał się od G. pieniędzy za jakieś materiały. W trakcie swych wypowiedzi obrzucali się słowami wulgarnymi ” o tyle nie potwierdził, aby miał słyszeć w trakcie tej sytuacji groźby karalne lub wypowiedź, że W. G. „zapłaci potrójnie”, nie posiadał też żadnej wiedzy na temat uszkodzenia dwóch pojazdów na szkodę W. G. (karta 21 akt).

Przesłuchana na tę okoliczność J. B. również stwierdziła, iż „ nie wiem nic na temat uszkodzenia dwóch pojazdów na szkodę G., nie wiem, kto mu te auta uszkodził i nikogo nie podejrzewam o ten czyn” (karta 24 akt), potwierdzając zlecenie wykonania prac remontowych pokrzywdzonemu, ale też wskazując, iż materiały budowlane kupował on „na siebie”.

Rozpytani na tę okoliczność sąsiedzi W. G., to jest mieszkańcy ul. (...) w B.: H. S., A. (...) i A. F. jak oświadczyli nie posiadają jakiejkolwiek wiedzy na temat przedmiotowego zdarzenia.

Wobec natomiast braku innych dowodów dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przez określoną osobę, decyzja o umorzeniu postępowania w tym zakresie była zasadna i znajduje pełne oparcie w przepisie art. 325f § 1 k.p.k., który stanowi, że jeżeli dane uzyskane w toku czynności, o których mowa w art. 308 § 1, lub prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności procesowych, można wydać postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.

W ocenie Sądu, w toku czynności procesowych nie dopuszczono się także żadnych błędów, uchybień czy zaniechań w zakresie inicjatywy dowodowej konsekwencją, których mogłoby być uchylenie zaskarżonego postanowienia, sam natomiast pokrzywdzony nie wskazuje na istnienie czy możliwość przeprowadzenia dalszych czynności dowodowych, w zażaleniu wyrażając jedynie niezadowolenie z podjętej decyzji procesowej.

Jednocześnie podkreślić należy, iż mimo przedmiotowego postanowienia wydanego w powyższym trybie, Policja nadal prowadzi czynności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów (art. 325 f § 2 k.p.k.), a jeżeli zostaną ujawnione nowe dane pozwalające na wykrycie sprawcy, Policja wydaje postanowienie o podjęciu na nowo umorzonego dochodzenia (art. 325 f § 3 k.p.k.).

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.