Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2014-01-27
Data orzeczenia:
27 stycznia 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
11 lutego 2014
Sygnatura:
III K 252/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Izabela Pospieska
Protokolant:
sędzia przewodniczący
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

P R O T O K Ó Ł P O S I E D Z E N I A

Dnia 27 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu. Wydział III Karny w składzie :

Przewodniczący - SSO Izabela Pospieska

Protokolant - sędzia sprawozdawca

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – Marii Jagielskiej – Kranc,

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. ,

w sprawie skazanego A. A.,

z urzędu,

w przedmiocie umorzenia postępowania o wydania wyroku łącznego,

na posiedzenie o godz. 10.15 : skazany nie stawił się – powiadomiony o terminie posiedzenia – nie sprowadzany z jednostki penitencjarnej.

Jego obrońca z urzędu – adw. P. W. osobiście.

Przewodnicząca złożyła sprawozdanie z akt – odczytała wniosek skazanego oraz informację z KRK i pozostałe dokumenty zawarte w aktach tut. Sądu oraz dołączone na termin posiedzenia, na okoliczność jego karalności za przestępstwa i uprzednio prowadzonych postępowań o wydanie wyroku łącznego.

Prokurator wnosi o umorzenie postępowania.

Obrońca skazanego popiera wniosek skazanego, a nadto wnosi o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu, które nie zostały opłacone nawet w części.

Ogłoszono postanowienie.

Zakończono godz. 10.30

Przewodniczący i protokolant :

Zarządzenie :

1. not. postanowienie,

2. odpis postanowienia doręczyć skazanemu z pouczeniem o prawie i sposobie wniesienia zażalenia do SA w Poznaniu za pośrednictwem SO w Poznaniu

3. za 7 dni albo z pismem.

Poznań, dnia 27 stycznia 2014 r.

POSTANOWIENIE

Dnia 27 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym, w składzie:

Przewodniczący: SSO Izabela Pospieska

Protokolant: sędzia przewodniczący

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – Marii Jagielskiej – Kranc,

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. ,

w sprawie skazanego A. A.,

z urzędu ,

w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego

postanawia

1. na podstawie art. 572 k.p.k. umorzyć postępowanie w sprawie z wniosku skazanego A. A. o wydanie wyroku łącznego.

2. na podstawie art. 618 §1 pkt 11 k.p.k. i § 14 ust. 5 w zw. z § 16 i 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm. ), zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. P. W. w P. kwotę 147,60 zł (w tym 23 % VAT ), tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony udzielonej skazanemu z urzędu.

3. na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26 listopada 2013r. A. A. wystąpił do Sądu Okręgowego w Poznaniu z wnioskiem o wydanie wyroku łącznego ze wszystkich kar orzeczonych wobec niego prawomocnymi wyrokami, które w jego ocenie spełniają warunki do objęcia ich karą łączną w ramach jednego wyroku łącznego i orzeczenie kary łącznej w korzystnym dla niego wymiarze.

Z ustaleń Sądu Okręgowego poczynionych z urzędu wynika, że A. A. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 19.08.2004r., sygn. akt XXIII K 1183/04, za przestępstwa popełnione:

A.  w dniu 6.01.2004r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w liczbie 100 stawek dziennych w kwocie po 10 zł każda

B.  w dniu 4.06.2003r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, które sprowadzono do kary łącznej dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; karę łączną pozbawienia wolności zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 28.08.2007r.;

II.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 6.11.2006r., sygn. akt IV K 1833/06, za przestępstwo popełnione w dniu 4.07.2006r., na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w Poznaniu 28.03.2007r., sygn. akt IV K 242/07 za przestępstwa popełnione:

A.  w dniu 25.08.2006r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 28.11.2008r.;

B.  w dniu 25.08.2006r., na karę grzywny w liczbie 30 stawek dziennych w kwocie po 10 zł każda;

IV.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 4.07.2007r. sygn. akt XXIII K 2508/06, za przestępstwo popełnione w dniu 11.02.2005r., na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu z dnia 14.07.2009 r. oraz grzywny w liczbie 100 stawek dziennych w kwocie po 10 zł każda ;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 16.12.2010r., sygn. akt III K 222/10 połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach o sygn. akt IV K 1833/06, IV K 242/07 i XXIII K 2508/06, i wymierzono karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz kary grzywny orzeczone w sprawach o sygn. akt IV K 242/07 i XXIII K 2508/06, które sprowadzono do kary łącznej grzywny w liczbie 100 stawek dziennych w kwocie po 10 zł każda;

V.  Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 8.04.2008r. sygn. akt VIII K 434/08, za przestępstwo popełnione w okresie od 9 września 2007r. do 22 września 2007r., na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.10.2009r., sygn. akt III K 368/09, za przestępstwa popełnione :

A.  w dniu 29.03.2008r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

B.  w dniu 13.01.2008r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

C.  w dniu 30.12.2008r., na karę 2 lat pozbawienia wolności,

D.  za ciąg przestępstw popełnionych w dniach 13.02.2009r, 16.02.2009r., 3.03.2009r., na karę 5 lat pozbawienia wolności,

które to kary jednostkowe połączono i wymierzono karę łączną 6 lata pozbawienia wolności.

Wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7.03.2011r., sygn. akt XVI K 13/11 połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawie o sygn. VIII K 434/08 ( punkt V niniejszego postanowienia ) oraz w sprawie o sygn. akt III K 368/09 - punkt VI podpunkt A i B niniejszego postanowienia - i wymierzono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności - oraz pozostałe kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawie o sygn. akt III K 368/09 ( punkt VI podpunkt C i D niniejszego postanowienia) i wymierzono karę łączną 6 lat pozbawienia wolności.

Aktualna Informacja z Krajowego Rejestru Karnego ani wniosek skazanego nie wskazują na zaistnienie innych, późniejszych skazań.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 k.k. „Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.”

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że brak jest podstaw do wydania kolejnego wyroku łącznego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Jak bowiem wynika z historii skazań A. A. pierwszy chronologicznie wyrok zapadł względem niego w dniu 19 sierpnia 2004r. w sprawie o sygn. XXIII K 1183/04, Sądu Rejonowego w Poznaniu. Przed tą datą skazany nie dopuścił się żadnego przestępstwa, za które zostałby – choćby nieprawomocnie skazany.

Kolejny wyrok zapadł względem niego w dniu 6.11.2006r. sygn. akt IV K 1833/06 Sądu Rejonowego w Poznaniu. Przed tą datą skazany dopuścił się przestępstw, za które został skazany w sprawach o sygn. akt IV K 242/07 i XXIII K 2508/06 Sądu Rejonowego w Poznaniu, a pozostałe po tej dacie. W tych więc trzech przypadkach zostały spełnione wszystkie przesłanki ustawowe do objęcia skazań karą łączną w ramach wyroku łącznego. Okoliczność tę uwzględnił jednak Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wydając w dniu 16.12.2010r., sygn. akt III K 222/10 wyrok łączny, którym połączono kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach o sygn. akt IV K 1833/06, IV K 242/07 i XXIII K 2508/06, i wymierzono karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz kary grzywny orzeczone w sprawach o sygn. akt IV K 242/07 i XXIII K 2508/06, które sprowadzono do kary łącznej grzywny w liczbie 100 stawek dziennych w kwocie po 10 zł każda. Wyrok ten korzysta z powagi rzeczy osadzonej i brak jest podstaw do jego wzruszenia w aktualnej sytuacji prawnej skazanego i istniejącym układzie procesowym.

Następne skazanie wynikało z wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 8.04.2008r. sygn. akt VIII K 434/08. Przed datą jego wydania A. A.popełnił w dniach 29 marca 2008r i 13 stycznia 2008r. dwa występki, za które został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.10.2009r., sygn. akt III K 368/09, ( punkt VI podpunkt A i B niniejszego postanowienia ). W tej sytuacji spełnione zostały wymogi art. 85 k.k. do wydania wyroku łącznego, co uczynił Sąd Okręgowy w Poznaniu wydając wyrok łączny z dnia 7.03.2011r., sygn. akt XVI K 13/11, w którym połączył kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawie o sygn. VIII K 434/08 (punkt V niniejszego postanowienia) oraz w sprawie o sygn. akt III K 368/09 - punkt VI podpunkt A i B niniejszego postanowienia - i wymierzył karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Pozostałe skazania, wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.10.2009r., sygn. akt III K 368/09 ( punkt VI podpunkt C i D niniejszego postanowienia ), objął kolejną karą łączną – 6 lat pozbawienia wolności, orzeczonym tym samym wyrokiem łącznym

Mając powyższe na uwadze, sprawę w zakresie wydania wyroku łącznego co do wszystkich prawomocnych skazań A. A., a w tym orzeczenia jednej kary łącznej ze wszystkich jednostkowych kar pozbawienia wolności – z braku przesłanek ustawowych należało umorzyć, zgodnie z treścią art. 572 k.p.k., który nakazuje kierować się chronologią orzeczeń, a nie ich konfigurowaniem na zasadzie najkorzystniejszego dla skazanego układu.

O kosztach postępowania, Sąd orzekł na podstawie przepisów wskazanych w punkcie 2 i 3 postanowienia.

SSO Izabela Pospieska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.