Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2016-04-13
Data orzeczenia:
13 kwietnia 2016
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
21 kwietnia 2016
Sygnatura:
IV Kow 277/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
sędzia Dariusz Przemyk
Protokolant:
Urszula Rudzik
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt IV Kow 277/16/wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 13.04.2016r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Dariusz Przemyk

Protokolant: Urszula Rudzik

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Kazimierza Szczepańskiego

po rozpoznaniu na posiedzeniu wniosku skazanego M. F. z dn 29.02.2016r.

w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia

postanowił

I.  na zasadzie art. 77§1, 78§ 1 kk oraz art. 161§1kkw

warunkowo zwolnić M. F. s. J. i K. zd. M. ur. (...) w Z. , skazanego prawomocnymi wyrokami:

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 2.12.2014 r. sygn. akt II K (...)za czyn z art. 279§1, 13§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 7.10.2009 r. sygn. akt II K (...)za czyn z art. 209§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 1.03.2011 r. sygn. akt II K (...)za czyn z art. 190§1, 209§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności.

z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na 31.10.2016r.

II.  na zasadzie art. 80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 13.04.2018r.

III.  na zasadzie art. 159 kkw w związku z art. 72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego /w miejscu

zamieszkania/;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: podjęcia

pracy zarobkowej, powstrzymania się od używania alkoholu, unikania kontaktów z osobami o ujemnej opinii społecznej , niezwłocznego nawiązania kontaktu z kuratorem.

IV.  na podstawie art. 9§3 kkw ustalić, iż postanowienie staje się wykonalne z dniem 14.04.2016r.

UZASADNIENIE

Wniosek skazanego o warunkowe zwolnienie zasługuje na uwzględnienie.

Skazany nabył formalnych uprawnień do ubiegania się o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności i po odbyciu znacznej części kary swoją postawą wykazał, iż pomimo nie wykonania kary w całości jej cele zostały już osiągnięte i obecnie rokuje pozytywnie co do readaptacji na wolności. U podstaw warunkowego zwolnienia leży założenie, że kara ma zmienić skazanego i doprowadzić do wykształcenia u niego społecznie akceptowanych postaw. Opinia potwierdza osiągnięcie tego celu. Aktualna postawa skazanego jest na tyle szczególna iż wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że skazany nie nadużyje udzielonego mu zaufania. W dniu 5.11.2015 r. skazany został zatrudniony nieodpłatnie w charakterze sprzątającego oddział mieszkalny. Z informacji uzyskanych od bezpośrednich przełożonych w miejscu jego zatrudnienia wynika, że nie zgłaszają oni zastrzeżeń co do jego postawy w pracy. Postrzegany jest jako pracownik zdyscyplinowany oraz sumienny. Osadzony angażuje się do wykonywania prac społecznych na rzecz oddziału mieszkalnego. W trakcie odbywania kary ukończył kurs aktywizacji zawodowej w ramach programu (...). W rozmowach krytyczny do czynów za popełnienie których odbywa karę. Deklaruje życie zgodnie z normami prawa po zwolnieniu. Kontakty zewnętrzne w postaci rozmów telefonicznych oraz korespondencji utrzymuje z matką. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania, z zadań w nim opracowanych wywiązuje się w sposób dobry.

Proces przystosowania skazanego, który spędził określony czas w zakładzie karnym nie może do końca odbywać się w nienaturalnych warunkach izolacji. Weryfikacja pozytywnych efektów osiągniętych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności jest celowa jedynie w warunkach wolnościowych, ponieważ w takich warunkach skazany będzie żył po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Powyższe okoliczności, przy równoczesnym oddaniu pod dozór kuratora i nałożeniu obowiązku pracy zarobkowej pozwalają na przyjęcie dodatniej prognozy kryminologicznej, że skazany po odbyciu kary w dotychczasowym rozmiarze będzie przestrzegał porządku prawnego, a zwłaszcza nie popełni ponownie przestępstwa.

Z tych względów orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie:

1.  Warunkowo zwolniony obowiązany jest o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adres) zawiadomić sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonania dozoru.

2.  Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby naruszył porządek prawny, w szczególności gdy popełnił przestępstwo inne niż wymienione w pkt. 2, albo gdy uchyla się od wykonania nałożonych obowiązków lub od dozoru.

3.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności; nie można również ponownie warunkowo zwolnić skazanego od odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której odwołanie dotyczyło.

4.  Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.