Poniedziałek 10 grudnia 2018 Wydanie nr 3941
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-06-16
Data orzeczenia:
16 czerwca 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
16 czerwca 2014
Sygnatura:
I ACz 1094/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Józef Wąsik
Sędziowie:
Teresa Rak
Beata Kurdziel
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 492 § 3 kpc w związku z art. 777 § 1 pkt 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 1094/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSA Józef Wąsik

Sędziowie : SA Teresa Rak

SO (del.) Beata Kurdziel (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2014 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) R. M. i wspólnicy” spółki jawnej w S.

przeciwko Młyn (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. oraz A. D. (1)

o zapłatę

na skutek zażaleń pozwanych od postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 7 maja 2014 r., sygnatura akt I Nc 25/14

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenia.

Sygn. akt I ACz 1094/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Tarnowie nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu nakazowym z dnia 10 kwietnia 2014 r.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji wskazał, iż żądanie strony powodowej zasądzenia roszczenia pieniężnego od pozwanych zostało uwzględnione w postaci wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Podstawą wniosku uwzględniającego wydanie nakazu zapłaty w tym trybie był załączony do pozwu weksel in blanco. Strona powodowa złożyła wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Sąd I Instancji uwzględnił wniosek w oparciu o art. 492 § 3 k.p.c. Sąd Okręgowy zwrócił nadto uwagę, iż pozwany A. D. (2) do chwili obecnej nie złożył zarzutów do nakazu zapłaty.

Zażalenia na powyższe postanowienie wnieśli pozwani, domagając się jego uchylenia bądź uchylenie i przekazania do ponownego rozpoznania. Orzeczeniu zarzucili naruszenie art. 781 § 1 k.p.c. w zw. z art. 777 § 1 k.p.c. poprzez bezpodstawne zastosowanie pierwszego z ww. przepisów w skutek błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania drugiego. Podnieśli, że Sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi niebędącemu tytułem egzekucyjnym, albowiem pozwani wnieśli w terminie i skutecznie zarzuty.

W odpowiedzi na zażalenie strona powodowa wniosła o jego oddalenie i przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenia nie zasługiwały na uwzględnienie.

Wbrew twierdzeniom podniesionym w zażaleniu, wniesienie zarzutów od wydanego w sprawie w dniu 10 kwietnia 2014r., nakazu zapłaty nie ma żadnego znaczenia dla uwzględnienia wniosku o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności. Zgodnie bowiem z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest m.in. orzeczenie sądu podlegające natychmiastowemu wykonaniu, zaś w myśl art. 492 § 3 k.p.c. nakaz zapłaty wydany m.in. na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Co do zasady zatem, jedyną podstawą do nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty opartemu na wekslu jest upływ terminu do zaspokojenia roszczenia, który w dacie wydawania zaskarżonego postanowienia minął w stosunku do obu pozwanych (Sąd I Instancji wskazał, iż weksel nie odraczał terminu płatności).

W razie wniesienia zarzutów od nakazu, sąd może natomiast - na wniosek pozwanego - wstrzymać wykonanie nakazu, przy czym wydanie orzeczenia w przedmiocie wniosku o wstrzymanie wykonalności jest niezależne od nadania nakazowi klauzuli wykonalności.

W związku z powyższym, zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Wobec treści art. 108§1 k.p.c., zgodnie z którym sąd rozstrzyga o kosztach w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, Sąd Apelacyjny nie orzekał w przedmiocie wniosku strony powodowej o przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego (wniosek ten będzie przedmiotem rozpoznania sądu wydającego orzeczenie kończące w sprawie).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.