Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-08-22
Data orzeczenia:
22 sierpnia 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
22 sierpnia 2014
Sygnatura:
I ACz 1411/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga
Sędziowie:
Ewa Staniszewska
Marek Górecki
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt I ACz 1411/14

POSTANOWIENIE

Dnia 22 sierpnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga (spr.)

Sędziowie:SSA Ewa Staniszewska

SSA Marek Górecki

po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2014 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Przedsiębiorstwa Handlowego (...) T. N., J. M., B. M. sp. j. w D.

przy uczestnictwie dłużników M. O. (1), R. O. (1), R. O., M. O. (2)

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia R. O.

od postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt I Co 73/14

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w postępowaniu nakazowym w dniu 3 września 2002 r., sygn. akt I Nc 113/02 wobec R. O. oddalić;

2. zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki postępowania R. O. 150 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSA Ewa Staniszewska SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga SSA Marek Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w dniu 3 września 2002 r., sygn. akt I Nc 113/02 przeciwko M. O. (1), R. O. (1), R. O. (2) i M. O. (2) jako spadkobiercom dłużnika B. O., na których przeszedł obowiązek tego dłużnika wobec wierzyciela Przedsiębiorstwa Handlowego (...) T. N., J. M., B. M. sp. j. w D..

W uzasadnieniu stwierdził, wskazując jako podstawę prawną art. 788 § 1 k.p.c., że wnioskodawca wykazał na podstawie odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 26 września 2006 r., sygn. akt I Ns 454/05, że spadek po B. O. zmarłym w dniu 3 lipca 2003 r. nabyły dzieci M. O. (1), R. O. (1), R. O. (2) i M. O. (2). W konsekwencji przyjął, że obowiązek wynikający z tytułu egzekucyjnego przeszedł na te osoby.

Postanowienie Sądu Okręgowego zostało zaskarżone w całości zażaleniem uczestniczki R. O., która wniosła o jego zmianę poprzez oddalenie wniosku wierzyciela w stosunku do skarżącej oraz o zasądzenie od wnioskodawcy na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się zasadne i jako takie zasługiwało na uwzględnienie.

Należy wskazać, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2008 r., sygn. akt I Ns 1309/07 w pkt I zmieniono pkt 1 powołanego przez wierzyciela na uzasadnienie wniosku prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 26 września 2006 r. w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po B. O. – sygn. akt Ns 454/05 i stwierdzono, że spadek po B. O. zmarłym dnia 3 lipca 2003 r. w Z., ostatnio zamieszkałym w Z. na podstawie ustawy nabyli syn M. O. (1), syn R. O. (1), syn M. O. (2) po 1/3 spadku każdy.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że na skarżącą nie przeszedł obowiązek wymieniony w powołanym wyżej nakazie zapłaty z dnia 3 września 2002 r. W konsekwencji nie było podstaw nadania klauzuli wykonalności przeciwko R. O. (2) na podstawie art. 788 § 1 k.p.c.

Z wyżej przytoczonych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., postanowił jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania zażaleniowego nastąpiło na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z § 11 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu tekst jednolity z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) w zw. z art. 19 ust. 3 pkt 2 i ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych . tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594).

SSA Ewa Staniszewska SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga SSA Marek Górecki

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.