Wtorek 22 stycznia 2019 Wydanie nr 3984
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-10-16
Data orzeczenia:
16 października 2014
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
16 października 2014
Sygnatura:
I ACz 1769/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Mariola Głowacka
Sędziowie:
Jacek Nowicki
Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 1181 § 3 kpc, art. 1214 § 2 kpc, art. 1215 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 1769/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia SA Mariola Głowacka (spr.)

Sędziowie SA Jacek Nowicki

SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 października 2014r.

sprawy z wniosku J. M.

przy udziale A. V. S.

o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu z dnia 8 lipca 2014r. wydanemu przez Sąd Arbitrażowy w składzie prof. adw. A. K., adwokat Ż. D., adwokat K. W.

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 22 września 2014r. sygn. akt I Co 153/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

/-/J. Nowicki /-/M. Głowacka /-/M. Mazurkiewicz-Talaga

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 22 września 2014r. oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu z dnia 8 lipca 2014r. wydanemu przez Sąd Arbitrażowy w składzie prof. adwokat A. K., adwokat Ż. D., adwokat K. W..

Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 8 lipca 2014r. Sąd Arbitrażowy zabezpieczył roszczenie J. M. wobec A. V. S. poprzez zawieszenie egzekucji prowadzonych wobec J. M. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu B. G. pod sygn. akt KM 1331/13 i 1332/13.

Sąd pierwszej instancji powołując jako podstawę prawną art. 1181 § 3 zdanie pierwsze k.p.c., art. 1214 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 743 § 1 i 2 k.p.c. uznał, że w przypadku postanowienia zabezpieczającego polegającego na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego mamy do czynienia z postanowieniem niewymagającym wykonania w drodze egzekucji. Nie wymaga więc ono zaopatrzenia we wzmiankę o wykonalności. W konsekwencji Sąd oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jako niezasadny na podstawie art. 1214 § 2 k.p.c. w zw. z art. 1181 § 3 k.p.c. ze względu na okoliczność, że postanowienie z dnia 8 lipca 2014r. nie nadaje się do wykonania w drodze egzekucji

Sąd pierwszej instancji ubocznie zwrócił również uwagę, że wnioskodawca nie wnosił o uznanie postanowienia sądu polubownego za skuteczne.

Postanowienie Sądu Okręgowego zostało zaskarżone w całości zażaleniem wnioskodawcy, który wniósł o jego zmianę poprzez nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu z dnia 8 lipca 2014r. wydanemu przez Sąd Arbitrażowy w składzie prof. adwokat A. K., adwokat Ż. D., adwokat K. W. ewentualnie poprzez stwierdzenie wykonalności postanowienia sądu polubownego albo o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Wnioskodawca wniósł także o zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania o nadanie klauzuli wykonalności według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie wnioskodawcy nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podziela uznanie Sądu pierwszej instancji o braku podstaw do przyjęcia, aby postanowienie Sądu polubownego z dnia 8 lipca 2014r. o zawieszeniu egzekucji prowadzonych wobec wnioskodawcy przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu pod sygn. akt KM 1331/13 i 1332/13 traktować jako orzeczenie, które nadaje się do egzekucji w rozumieniu art. 1181 § 3 k.p.c. w zw. z art. 1214 § 2 k.p.c. oraz art. 1215 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 i 2 k.p.c. Sąd podziela w tym zakresie pogląd prezentowany w doktrynie, że postanowieniem niewymagającym wykonania jest postanowienie o zabezpieczeniu w drodze zawieszenia egzekucji przewidziane w art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. (vide: „Komentarz aktualizowany do art. 743 Kodeksu postępowania cywilnego” opubl. Lex Omega, Andrzej Jakubecki).

Wywody skarżącego przedstawione w uzasadnieniu zażalenia zasadzające się na koncepcji, że zawieszenie wykonania toczącej się egzekucji nadaje się do wykonania w drodze egzekucji jako czynność egzekucyjna ocenić należy jako dowolne.

Należy podkreślić, że skarżący nie złożył wniosku o uznanie postanowienia Sądu polubownego za skuteczne, lecz o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności opierając się na chybionej argumentacji, że postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego nadaje się do wykonania w drodze egzekucji. Nie było więc podstaw do rozstrzygania w przedmiocie wniosku, którego skarżący nie złożył przed Sądem pierwszej instancji.

Natomiast argument, że Sąd pierwszej instancji w przypadku stwierdzenia, że orzeczenie Sądu polubownego jest skuteczne winien wydać z urzędu wzmiankę o wykonalności jest niezasadny w świetle wyraźnej dyspozycji art. 1213 k.p.c. i art. 1214 § 1 k.p.c., którego ewentualne, odpowiednie zastosowanie per analogiam, można rozważyć. Dla wydania postanowienia o stwierdzeniu wykonalności konieczne jest złożenie wniosku (vide: Komentarz do art. 1213 i art. 1214 k.p.c. „Komentarz Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Część piąta. Sąd arbitrażowy” Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006r.).

Biorąc powyższe pod rozwagę na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zażalenie wnioskodawcy oddalono.

/-/J. Nowicki /-/ M. Głowacka /-/ M. Mazurkiewicz-Talaga

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.