Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2012-12-18
Data orzeczenia:
18 grudnia 2012
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
18 grudnia 2012
Sygnatura:
I ACz 2201/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jerzy Geisler
Sędziowie:
Mariola Głowacka
Piotr Górecki
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 492 par. 3 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

I ACz 2201/12

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Mariola Głowacka

SA Piotr Górecki

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2012 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) SA w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.,

S. P.,

(...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia pozwanej S. P.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt: IX GNc 625/12

postanawia:

zażalenie oddalić.

SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA P. Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14.08.2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu nadał sądową klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 9.07.2012 r. na podstawie art. 492 § 3 kpc. – k. 92.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana, zaskarżając je w całości oraz wnosząc o jego zmianę poprzez oddalenie wniosku. – k. 128-129

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie okazało się uzasadnione.

Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 9.07.2012 r., wydanym na podstawie weksla, Sąd Okręgowy w Poznaniu nakazał zapłacić solidarnie pozwanym na rzecz powoda w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia tegoż nakazu kwotę 500.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 11.06.2012 r. oraz kwotą 13.467 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. – k. 82

Na wniosek powoda z 1.08.2012 r. Sąd Okręgowy nadał postanowieniem z 14.08.2012 r. przedmiotowemu nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności. – k. 90

Dnia 16.08.2012 r. wpłynęły do Sądu Okręgowego zarzuty od nakazu zapłaty wniesione przez pozwaną S. P. wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty. – k. 94-95

Zgodnie z art. 492 § 3 kpc, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

Nakaz zapłaty staje się więc tytułem egzekucyjnym w rozumieniu przepisu art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., podlegającym zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności. Co do zasady, jedyną podstawą do nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty opartemu na wekslu jest zatem upływ terminu do zaspokojenia roszczenia, który w dacie wydawania zaskarżonego postanowienia minął w stosunku do pozwanej S. P.. Kognicja Sądu w postępowaniu klauzulowym jest mocno ograniczona i sprowadza się w zasadzie jedynie do zbadania wskazanej kwestii.

Ewentualne późniejsze złożenie przez pozwaną wniosku o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty nie stoi zatem na przeszkodzie nadaniu klauzuli wykonalności, pozostając kwestią wstrzymania do rozstrzygnięcie osobnym postanowieniem. Z przepisu nie wynika, aby rozpoznanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności musiało być obligatoryjnie poprzedzone prawomocnym rozpoznaniem wniosku o wstrzymanie wykonalności.

Na marginesie zauważyć trzeba, że Sąd Okręgowy nieprawomocnym postanowieniem z dnia 16.10.2012 r. oddalił wniosek pozwanej S. P. o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty z dnia 9.07.2012 r. – k. 189-190

W tych okolicznościach zażalenie, jako nieuzasadnione podlegało oddaleniu. - art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 391 § 1 k.p.c.

SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA P. Górecki

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.