Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2014-03-14
Data orzeczenia:
14 marca 2014
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
14 marca 2014
Sygnatura:
I ACz 87/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Palacz
Sędziowie:
Marek Klimczak
Anna Gawełko
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 7871 kpc
Teza:
Przepis art. 787.1 kpc jednoznacznie określa zakres kognicji sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 87/14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz

Sędziowie:

SA Anna Gawełko (spr.)

SA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku (...) Spółdzielni (...) w S.

z udziałem W. B.

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt VI GCo 3/14

p o s t a n a w i a:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że :

1.  nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanemu w dniu 2 sierpnia 2012r. przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie sygn. akt VI GNc 379/12 zaopatrzonemu w klauzulę wykonalności w dniu 3 lipca 2013r. przeciwko dłużniczce A. B. – także przeciwko małżonkowi dłużniczki – W. B., z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego dłużników,

2.  zasądzić od uczestnika W. B. na rzecz wnioskodawcy kwotę 127 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek wierzyciela (...) Spółdzielni (...) w S. o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko W. B., jako małżonkowi dłużniczki A. B., podając w uzasadnieniu, że wnioskodawca nie wykazał, że uczestnik pozostaje w związku małżeńskim z dłużniczką.

W zażaleniu na powyższe postanowienie wnioskodawca domagał się jego zmiany i nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużniczki zgodnie z wnioskiem.

Wskazując, na naruszenie art. 787 1 kpc oraz 244 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc podniósł, że okoliczność pozostawania A. i W. B. w związku małżeńskim wynika z dołączonych do wniosku dokumentów urzędowych w postaci: wypisów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych i poświadczonych kopii aktów notarialnych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Sąd Okręgowy trafnie przyjął – wydając zaskarżone postanowienie, że wierzyciel – wnioskodawca nie wykazał, czy dłużniczka A. B. pozostaje w związku małżeńskim z uczestnikiem postępowania W. B.. Wbrew zarzutom skarżącego fakt pozostawania A. B. z W. B. w związku małżeńskim może być wykazany wyłącznie dokumentem w postaci odpisu aktu małżeństwa.

Z uwagi na to, że w postępowaniu zażaleniowym wierzyciel przedłożył stosowny dokument (odpis skrócony aktu małżeństwa) Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie i orzekł jak w sentencji z następujących przyczyn:

Zgodnie z art. 787 1 kpc tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim Sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Przepis powyższy jednoznacznie określa zakres kognicji Sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Postępowanie to obejmuje badanie następujących przesłanek :

1.  czy dokument stwierdzający obowiązek świadczenia przez dłużnika spełnia kryteria stawiane tytułowi egzekucyjnemu,

2.  czy wierzyciel udokumentował, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków ,

3.  czy osobę wskazaną we wniosku łączył związek małżeński z dłużnikiem w chwili wydania tytułu egzekucyjnego, a ponadto – czy pozostaje ona w tym związku w czasie postępowania klauzulowego.

Powyższe okoliczności zostały wykazane przez wierzyciela przy pomocy przedłożonych dokumentów: odpisu skróconego aktu małżeństwa nr (...) A. i W. B. z dnia 26 grudnia 1982r. wydanego przez USC w S. w dniu 11 lutego 2014r. W aktach sprawy VI GNc 379/12 zalega oświadczenie dłużniczki A. B. z dnia 13.09.2011r. o uznaniu długu na kwotę 249.861,57zł wynikającego z umowy zawartej z (...) Spółdzielnią (...) w S. z dnia 7 lutego 2007r (k. 12). Umowa ta związana była z prowadzoną przez dłużniczkę działalnością gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) w L.”. Zalegający w aktach sprawy sygn. akt VI GNc 379/12 (k. 20) dokument stwierdzający obowiązek świadczenia przez dłużnika w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie spełnia kryteria stawiane tytułowi egzekucyjnemu, co szczegółowo opisane w pierwszej części uzasadnienia.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc.

Na koszty te składają się: opłata stała od wniosku w wysokości 50 zł, opłata skarbowa 17,00zł i koszty zastępstwa procesowego w wysokości 17,00zł. Zwrot powyższych kosztów wierzycielowi uzasadnia fakt, iż są one niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji (art. 770 kpc).

Sąd nie uwzględnił kosztów postępowania zażaleniowego, gdyż postępowanie zażaleniowe zostało wywołane z przyczyn obciążających wyłącznie wnioskodawcę.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.