Poniedziałek 25 maja 2020 Wydanie nr 4473
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-05-28
Data orzeczenia:
28 maja 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
28 maja 2013
Sygnatura:
I ACz 911/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jerzy Geisler
Sędziowie:
Hanna Małaniuk
Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 kpc, art. 792 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

I ACz 911/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Hanna Małaniuk

SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela D. J.

z udziałem B. K., M. I., R. K. i J. K.

o nadanie klauzuli wykonalności nw związku z przejściem obowiązku na następców prawnych dłużnika

na skutek zażalenia uczestników postępowania

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 22 lutego 2013 roku, sygn. akt: I Co 34/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji pozostawiając temu Sądowi rozstrzygniecie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSA M. Mazurkiewicz-Talaga SSA J. Geisler SSA H. Małaniuk

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 15.09.2004 r. w sprawie I Nc 508/04 przeciwko następcom prawnym dłużnika Z. K.: B. K., M. I., R. K. i J. K. oraz orzekł o kosztach postępowania.

Zażalenia na powyższe postanowienie złożyli wszyscy następcy prawni dłużnika: B. K., M. I., R. K. i J. K., domagając się jego zmiany poprzez oddalenie wniosku.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenia uczestników postępowania zasługiwały na uwzględnienie.

Nie ulega wątpliwości, że uczestnicy postępowania są następcami prawnymi dłużnika Z. K.. Wynika to z postanowienia Sądu Rejonowego w Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 12.11.2007 r. – II Ns 1855/07. Okoliczności tej nie kwestionują sami uczestnicy postępowania.

W zażaleniach podnieśli oni natomiast, że doszło już do dokonania działu spadku po Z. K.. Okoliczność ta ma istotne znaczenie dlatego, że z chwilą dokonania działu spadku zmienia się sposób odpowiedzialności za długi spadkowe.

Zgodnie z art. 1034 kc, do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, a od chwili działu spadku odpowiedzialność ta jest rozdzielona w stosunku do wielkości udziałów. To stwarza dla następców prawnych zmarłego dłużnika korzystniejszą sytuację w zakresie odpowiedzialności za długi. Wprawdzie każdy z nich odpowiada za długi spadkowe, ale nie odpowiadają oni w pełnym zakresie, a tylko odpowiednio do wielkości udziałów.

W myśl art. 792 kpc, dłużnicy, którzy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązanie mogą się powołać na to ograniczenie w postępowaniu egzekucyjnym jedynie wówczas, jeśli takie prawo zostanie na ich rzecz zastrzeżone w klauzuli wykonalności. Uczestnicy postępowania mają zatem prawo domagania się przyznania im tego prawa.

Uczestnicy postępowania nie wykazali jednak aby do działu spadku faktycznie doszło. Okoliczność ta wymaga poczynienia w sprawie dalszych ustaleń. Zachodzi potrzeba zobowiązania uczestników postępowania do wskazania dowodów, na okoliczność przeprowadzenia działu spadku po Z. K..

Wyznaczona rozprawa na dzień 25.06.2013 r. umożliwi przeprowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę przekazał Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c.

SSA M. Mazurkiewicz-Talaga SSA J. Geisler SSA H. Małaniuk

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.