Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-02-26
Data orzeczenia:
26 lutego 2014
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
26 lutego 2014
Sygnatura:
II Cz 1032/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Piotr StarostaSędziowie Irena Dobosiewicz(spr.) SO Wojciech Borodziuk
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939)

Sygn. akt II Cz 1032/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Piotr StarostaSędziowie: SO Irena Dobosiewicz/spr./ SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014r. roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikowi A. K.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2013 r, sygn. akt XII Co 10818/13

postanawia:

I zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób że:

1.  nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 30 września 2013r. wystawionemu przez (...) Bank S.A. w W. przeciwko A. K. z ograniczeniem jego odpowiedzialności do kwoty 135 612,62/ sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i 62/100/złotych,

2.  zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 127/sto dwadzieścia siedem/ złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego;

II. nie obciążać dłużnika kosztami postępowania zażaleniowego.

na oryginale właściwe podpisy

UZASADNIENIE

Wnioskodawca(...)Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko A. K., co do czynności bankowej dokonanej z (...) Bank S.A. z siedzibą w K..

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XE Co 10822/13, oddalił wniosek na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. a contr ario.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że przedłożony przez wierzyciela bankowy tytuł egzekucyjny czynił zadość wymogom formalnym określonym w art. 96 ust. 2 ustawy Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm., dalej: ustawa), a dołączone do wniosku oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji spełniało warunki, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy. W oświadczeniu tym dłużnik poddał się egzekucji na rzecz (...) Bank S.A., przy czym zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank, który nabył od innego banku objętą tym tytułem wierzytelność wynikającą z czynności bankowej (uchwała z dnia 16 marca 2006 r., HI CZP 4/06).

Powołując się na art. 788 §1 k.p.c. Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że wnioskodawca swoje następstwo prawne wywodził z faktu, iż (...) Bank Spółka Akcyjna, jako spółka przejmująca cały majątek (...) Banku Spółki Akcyjnej w związku z połączeniem spółek wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego wierzyciela (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., która po przeprowadzeniu fuzji zmieniła firmę na (...) Bank Spółka Akcyjna. Na poparcie tej okoliczności wnioskodawca przedłożył odpis z KRS urzędowo poświadczony za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie radcę prawnego, zgodnie z art. 129 § 2 i 3 k.p.c. Z dokumentu tego wynika, że połączenie spółek nastąpiło przez przeniesienie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. całego majątku (...) Bank S.A. z siedzibą w W. na (...) Bank S.A z siedzibą w W.. Jednocześnie wnioskodawca nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że (...) Bank S.A. w W. nabył przedmiotową wierzytelność od (...) Bank S.A w K..

1

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem wnioskodawca, zarzucając naruszenie art. 786 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 130 § 1 k.p.c. przez jego niezastosowanie i oddalenie wniosku pomimo braku wyczerpania procedury właściwej do uzupełnienia braków wniosku.

Jednocześnie do zażalenia wnioskodawca załączył poświadczony za zgodność z oryginałem odpis wpisów do KRS, które mają wskazywać na przejście uprawnień z pierwotnego wierzyciela na wnioskodawcę.

Wskazując na powyższe wnioskodawca wnosił o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy jest zasadne.

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Z powyższego wynika, że wnioskodawca, powinien przedłożyć wraz z wnioskiem dokumenty, które w sposób dostateczny wykazują przejście uprawnień lub obowiązku.

W tym zakresie Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że poprzez odpowiednie zastosowanie w tym postępowaniu art. 207 § 3 k.p.c. Sąd może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub wyjaśnienia wątpliwości, celem wydania prawidłowego orzeczenia, tym bardziej, że orzeczenie wydawane jest na posiedzeniu niejawnym.

Jednocześnie wskazać należy, że przyznanie pełnomocnikom procesowym na podstawie art. 129 k.p.c. prawa do uwierzytelniania odpisów dokumentów służących jako dowód w sprawie cywilnej uprawnia do przyjęcia, że w celu uzyskania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko następcy prawnemu wierzyciela i dotychczasowego dłużnika, na podstawie art. 788 § 1 k.p.c, wystarczy wykazanie przejścia uprawnień lub obowiązków za pomocą dokumentów urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź zawodowego pełnomocnika, ustanowionego przez wnioskodawcę w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

2

W rozpoznawanej sprawie na etapie rozpoznawania sprawy przed Sądem Rejonowym wnioskodawca, na co słusznie wskazał ten sąd, nie. wykazał przejścia uprawnień z (...) Banku S.A. na obecnego wnioskodawcę (...) Bank S.A.

Dopiero na etapie postępowania zażaleniowego wnioskodawca dołączył poświadczoną w trybie art. 129 § 2 i 3 k.p.c. przez radcę prawnego kopię wpisów postanowień sądu rejestrowego dotyczących przekształceń spółki zgodnie z art. 492 k.s.h., które pozwalają na stwierdzenie, że wnioskodawca zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c. wykazał przejście na swoją rzecz uprawnień z pierwotnego wierzyciela.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadał na rzecz wnioskodawcy klauzulę wykonalności zgodnie z wnioskiem.

Jednocześnie Sąd Okręgowy zasądził od dłużnika na rzecz wnioskodawcy kwotę 127 zł tytułem kosztów postępowania, na co składa się opłata stała od wniosku w kwocie 50 zł, wynagrodzenie radcy prawnego zastępującego wnioskodawcę w kwocie 60 zł (§ 10 pkt 13 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 490) oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 108 § ł k.p.c. w zw. z art. 103 k.p.c. Sąd Okręgowy odstąpił od obciążania dłużnika kosztami postępowania zażaleniowego, gdyż wniosek został uwzględniony w postępowaniu przed Sądem II instancji, na skutek przedłożenia dokumentów, które mogły być przedłożone przed Sądem rozpoznającym sprawę w pierwszej instancji (yide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1981 r., IV PZ 43/81).

i

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.