Niedziela 18 sierpnia 2019 Wydanie nr 4192
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-01-19
Data orzeczenia:
19 stycznia 2016
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
19 stycznia 2016
Sygnatura:
III Cz 1793/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Arkadia Wyraz-Wieczorek
Lucyna Morys-Magiera
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 § 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Arkadia Wyraz - Wieczorek

SO Lucyna Morys - Magiera

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2016 roku

sprawy z wniosku (...) w W.

przeciwko dłużniczce E. K. (K.)

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 26 sierpnia 2015 roku, sygn. akt VIII Co 1471/15

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSO Lucyna Morys - SSO Danuta Pacześniowska SSO Arkadia Wyraz -

Magiera Wieczorek

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w (...) oddalił wniosek (...) w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, który stanowi nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w (...)w sprawie sygn. VIII Nc 6501/10. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty nie spełniają wymogów określonych w art. 788 § 1 kpc. Sąd Rejonowy wskazał, że z poświadczenia sporządzonego w dniu 21 kwietnia 2015r. przez notariusza W. K. (rep. A nr (...)) wynika, iż zostało ono sporządzone przed podpisaniem umowy. Ponieważ w swojej treści nie precyzuje, na jakim konkretnie dokumencie podpisy zostały złożone, w ocenie Sądu pierwszej instancji nie sposób było uznać, by wskazane poświadczenie dotyczyło umowy przelewu wierzytelności zawartej 22 kwietnia 2015r. Nadto Sąd wskazał na nieprawidłowy sposób połączenia arkuszy dokumentów uniemożliwiających przyjęcie, że stanowią one jedną całość.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wnioskodawca domagając się jego zmiany przez uwzględnienie wniosku oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego za obie instancje. Zarzucił naruszenie przepisów postępowania, a to: art. 788 § 1 kpc przez błędne przyjęcie, że załączone przez wnioskodawcę dokumenty nie spełniają wymogów wskazanego przepisu oraz art. 233 § 1 kpc przez powierzchowną analizę materiału sprawy, a w wyniku tego błędne przyjęcie, że wnioskodawca nie załączył dokumentów wykazujących przejście uprawnień oraz przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów przez dowolną a nie swobodną ocenę dowodu w postaci wyciągu z umowy przelewu wierzytelności z poświadczeniem notarialnym podpisów. W uzasadnieniu wnioskodawca podkreślał, że urzędowe poświadczenie podpisu na dokumencie prywatnym może być dokonane także w innym czasie niż czynność prawna, na podstawie której uprawnienie wierzyciela lub obowiązek dłużnika przeszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego na inną osobę.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Stosownie do regulacji prawnej z art. 788 § 1 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W świetle przywołanej powyżej regulacji prawnej jedyną przesłanką warunkującą nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień z dotychczasowego na nowego wierzyciela jest wykazanie i udokumentowanie tego przejścia za pomocą ściśle określonych środków dowodowych jakimi są dokument urzędowy lub prywatny z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w niniejszym postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym.

W rozpoznawanej sprawie wierzyciel przedłożył wyciąg z umowy przelewu wierzytelności z dnia 22 kwietnia 2015 roku oraz wyciąg z załącznika nr 1 do wskazanej umowy. Dokumenty te zostały przedłożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego reprezentującego wierzyciela w tym postępowaniu.

Treść załączonej do wniosku umowy przelewu z dnia 22 kwietnia 2015 roku nie wskazuje konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Informacja, że E. K. jest dłużniczką wierzyciela wynika z załącznika nr 1 do umowy przelewu. Załącznik został sporządzony jako zestawienie wierzytelności, pod którym widnieją podpisy osób umocowanych do działania w imieniu stron umowy.

Wnioskodawca przedłożył również poświadczenia notarialne podpisów (k. 19 akt). Z poświadczeń tych nie wynika jednak, co słusznie zauważył Sąd Rejonowy, jakich dokumentów dotyczą. Treść poświadczenia notarialnego nie pozwala w szczególności ustalić, że dotyczą przedłożonej umowy oraz załącznika nr (...)do umowy. Wskazać należy, że poświadczenie, które dotyczyć ma podpisu pod umową przelewu wierzytelności zostało sporządzone przez notariusza, co wynika z jego treści, w dniu 21 kwietnia 2015r., a zatem przed podpisaniem samej umowy, która została zawarta dzień później. Budzi to poważne wątpliwości co do prawidłowości przedłożonych dokumentów. W ocenie Sądu Odwoławczego nie pozwalają one na jednoznaczne ustalenie, że wierzytelność wobec E. K. została przelana na wnioskodawcę. Dlatego też zasadnie Sąd Rejonowy, opierając się na treści art. 788 § 1 kpc, oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i nie naruszył art. 233 § 1 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc, albowiem z przedstawionych dokumentów nie wynika, aby doszło do przelewu wierzytelności wobec E. K. na podstawie dokumentu prywatnego z podpisami notarialnie poświadczonym.

Dlatego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako bezzasadne, a to na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

SSO Lucyna Morys - SSO Danuta Pacześniowska SSO Arkadia Wyraz -

Magiera Wieczorek

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.