Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-02-02
Data orzeczenia:
2 lutego 2016
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
2 lutego 2016
Sygnatura:
III Cz 1996/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Elżbieta Matyasik
Katarzyna Sztymelska
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 § 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lutego 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Elżbieta Matyasik

SR (del.) Katarzyna Sztymelska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 lutego 2016 roku

sprawy z wniosku (...) w K.

przeciwko dłużnikowi D. S. (S.)

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 18 sierpnia 2015 roku, sygn. akt I Co 1244/15

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Katarzyna Sztymelska SSO Danuta Pacześniowska SSO Elżbieta Matyasik

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek (...) w K. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, który stanowi nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie sygn. VI Nc-e 503015/13. W ocenie Sądu pierwszej instancji załączone przez wnioskodawcę dokumenty nie wykazują przejścia uprawnienia w rozumieniu art. 788 kpc. Z przedłożonego wyciągu z umowy i aneksu nie sposób wywnioskować, jakie wierzytelności są przelewane. Wynika to dopiero z załącznika. Na dokumencie brak jednak informacji by załącznik ten został sporządzony w wymaganej formie, tj. z podpisami notarialnie poświadczonymi. Tym samym załącznik ten nie mógł zostać uznany za dokument urzędowy i stanowić podstawy do nadania klauzuli wykonalności przeciw dłużnikowi.

Zażalenie na to postanowienie złożył wnioskodawca. Domagał się jego zmiany poprzez uwzględnienie wniosku i zasądzenia kosztów postępowania sądowego za obie instancje. W uzasadnieniu wywodził, że przedłożył dokument w formie wymaganej przez art. 788 § 1 kpc, a nadto zarzucił, że wskazana przez Sąd pierwszej instancji podstawa oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności pozostaje w sprzeczności z wykładnią celowościową przepisu art. 788 § 1 kpc, prowadząc do naruszenia praw nowego wierzyciela i pozbawiając go tym samym możliwości dochodzenia nabytych wierzytelności wobec dłużnika.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 788 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo materialne uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w niniejszym postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym.

Wymóg z art. 788 § 1 kpc dotyczący formy dokumentującej przejście uprawnień, odnosi się do wszystkich elementów czynności w następstwie której nastąpiła zmiana wierzyciela.

W rozpoznawanej sprawie treść załączonej do wniosku umowy cesji z aneksem nie wskazuje na konkretne wierzytelności podlegające przeniesieniu. Prawa te zostały dokładniej określone dopiero w załączniku do aneksu. Załącznik ten został zaś sporządzony jako zestawienie zaparafowane przez nieustalone bliżej osoby. Treść klauzul uwierzytelniających wyciąg, a sporządzonych przez notariusza w dniu 6 czerwca 2015 roku nie jest przy tym precyzyjna. Nie wynika z nich, czy poświadczenie własnoręczności podpisów sporządzone na oryginałach dokumentów dotyczy samego aneksu, czy też aneksu i załącznika. Niezależnie od tego z treści tychże klauzul, nie sposób wywnioskować, kto personalnie podpisał załącznik. Ma to o tyle znaczenie, że Sąd, badając skuteczność przejścia uprawnień w trybie art. 788 § 1 kpc, nie ogranicza się do formalnego sprawdzenia czy dokument zawiera urzędowe poświadczenie podpisów, ale bada także umocowanie osób podpisanych na dokumencie obejmującym czynności prawną do działania w imieniu zbywcy i nabywcy wierzytelności.

Tym samym brak było podstaw do uznania, aby wnioskodawca przedłożył do akt dokumentację spełniającą wymogi z art. 788 § 1 kpc i warunkującą nadanie klauzuli wykonalności. Podkreślenia wymaga tu, że omawiany sposób pozwala na uzyskanie tytułu wykonawczego w uproszczonym trybie, a zatem dokumentacja podlegająca badaniu sądu nie powinna wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości.

Dlatego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako bezzasadne, a to na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

SSR (del.) Katarzyna Sztymelska SSO Danuta Pacześniowska SSO Elżbieta Matyasik

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.