Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-03-03
Data orzeczenia:
3 marca 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
3 marca 2015
Sygnatura:
III Cz 209/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Barbara Braziewicz
Marcin Rak
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 § 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie
(Dz. U. z 1991 r. Nr 22, poz. 91)

POSTANOWIENIE

Dnia 3 marca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Barbara Braziewicz

SR (del.) Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 marca 2015 roku

sprawy z wniosku (...) I. I (...) w W.

przeciwko dłużniczce S. S.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 12 listopada 2014 roku, sygn. akt I Co 2291/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Danuta Pacześniowska SSO Barbara Braziewicz

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek (...) I. I (...) w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, który stanowi nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w dniu 11 maja 2010r. w sprawie sygn. I Nc 1088/10 przeciwko S. S.. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wierzyciel wprawdzie przedłożył wyciąg z umowy o przelew wierzytelności z 19 lipca 2013r., jednak zarówno umowa, jak i załącznik do niej zostały jedynie poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika występującego w sprawie. Brak notarialnego poświadczenia podpisów i paraf na stronach załącznika nie pozwala uznać, ze przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty mają charakter dokumentów urzędowych i tym samym mogą stanowić podstawę do nadania klauzuli wykonalności przeciw dłużniczce.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wierzyciel, domagając się jego zmiany przez uchylenie i uwzględnienie wniosku oraz zasądzenie na swą rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu wskazanego w uzasadnieniu zażalenia. Zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 2 § 2 w zw. z art. 79 pkt 2 w zw. z art. 96 pkt 2 ustawy z 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie przez przyjecie, że przedłożony przez wnioskodawcę wyciąg z załącznika nr 1 do umowy przelewu i przeniesienia wierzytelności z 19 lipca 2013r. nie został opatrzony notarialnie poświadczonymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania cedenta i cesjonariusza. Nadto zarzucił naruszenie przepisów postępowania, a to art. 233 § 1 kpc przez błędną ocenę materiału dowodowego i w rezultacie stwierdzenie, że wyciąg z załącznika nr 1 do umowy przelewu i przeniesienia wierzytelności z 19 lipca 2013r. nie został zaopatrzony w podpisy urzędowo poświadczone, w sytuacji gdy z 13 umowy wynika, że załącznik stanowi jej integralną część. Tym samym poświadczenie notarialne zarejestrowane w Repertorium A pod nr (...)2013r. odnosi się zarówno do podpisów osób zamieszczonych pod umową przelewu i przeniesienia wierzytelności, jak i pod załącznikiem nr 1 do tej umowy. W ocenie skarżącego dokumenty te spełniają wymogi z art. 788 § 1 kpc, a zatem przejście uprawnień w zakresie wierzytelności zostało udokumentowane i powinno skutkować uwzględnieniem wniosku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy nie mogło odnieść skutku.

Zgodnie z treścią art. 788 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo materialne uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w niniejszym postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym.

Abstrahując od zarzutów zażalenia wskazać w pierwszej kolejności należy, że treść załączonej do wniosku umowy przelewu z 19 lipca 2013r. nie wskazuje konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Informacja, że S. S. jest dłużnikiem wierzyciela wynika z wyciągu z załącznika nr 1 do umowy przelewu, przedłożonego w formie 3-stronicowej tabeli. Załącznik sporządzony został jako zestawienie zaparafowane przez nieustalone osoby, a widniejące na 3 stronie podpisy nie zostały urzędowo poświadczone przez notariusza. Nie sposób go zatem uznać za dokument prywatny z podpisami poświadczonymi urzędowo. Tym samym nie ma on formy wymaganej art. 788 kpc. Fakt, że załącznik ten nie obejmował pełnych podpisów poświadczonych urzędowo wynika wprost z treści poświadczenia notariusza, które umieszczone zostało pod treścią umowy. Żadne z poświadczeń nie wskazuje na zweryfikowanie własnoręczności podpisów czy też paraf złożonych pod załącznikiem.

W świetle powyższego rozpatrywanie podniesionych w zażaleniu zarzutów okazało się zbędne. Nie mogły bowiem wpłynąć na zmianę treści zaskarżonego orzeczenia.

Dlatego Sąd Okręgowy oddalił zażalenie, a to na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oraz art. 13 § 2 kpc.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Danuta Pacześniowska SSO Barbara Braziewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.