Poniedziałek 25 marca 2019 Wydanie nr 4046
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-03-01
Data orzeczenia:
1 marca 2016
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
1 marca 2016
Sygnatura:
III Cz 76/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Anna Hajda
Ewa Buczek-Fidyka
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 788 § 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 105/16

POSTANOWIENIE

Dnia 1 marca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Anna Hajda

SR (del.) Ewa Buczek - Fidyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 marca 2016 roku

sprawy z wniosku (...) (...) w W.

przeciwko dłużnikowi Z. K.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 31 sierpnia 2015 roku, sygn. akt I Co 2216/15

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Ewa Buczek - Fidyka SSO Danuta Pacześniowska SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Cz 105/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oddalił wniosek (...) (...) z siedzibą w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, który stanowi nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 11 czerwca 2012r., w sprawie I Nc 2647/12, przeciwko dłużnikowi Z. K.. W uzasadnieniu wskazał, że załączone przez wnioskodawcę dokumenty nie wykazują przejścia uprawnienia w rozumieniu art. 788 kpc, ponieważ przedłożona dokumentacja nie spełnia stosownych wymagań. W szczególności z załącznika do umowy nie wynika, w jakiej sprawie i kiedy tytuł wykonawczy został wydany na rzecz pierwotnego wierzyciela, co uniemożliwia zweryfikowanie, czy tytuł dotyczy tego samego uprawnienia.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wnioskodawca domagając się jego zmiany i uwzględnienia wniosku, nadto wniósł o zasądzenie od dłużnika na jego rzecz kosztów postępowania klauzulowego i zażaleniowego. Zaskarżanemu postanowieniu zarzucił naruszenie art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 227 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc w zw. z art. 788 kpc przez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, braku wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, które polegało na uznaniu, że powód nie wykazał faktu przejścia uprawnień w stosunku do dłużnika, podczas gdy wierzyciel przejście uprawnień wykazał. W uzasadnieniu argumentował, że do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz przedłożył dokumenty dowodzące przejścia uprawnień na jego rzecz, tj. poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy umowy sprzedaży wierzytelności i aneksów do umowy z podpisami poświadczonymi notarialnie. Tym samym w pełni zrealizował przesłanki warunkujące nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko dłużnikowi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 788 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo materialne uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w niniejszym postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym.

Wnioskodawca z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przedłożył odpis umowy sprzedaży wierzytelności z 27 czerwca 2014r. i aneks nr (...) do wskazanej umowy, jednak co słusznie zauważył Sąd Rejonowy, w treści przedmiotowych dokumentów brak jest wskazania konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Wnioskodawca dołączył wyciągi z załączników do umowy oraz aneksu (wyciągi z listy wierzytelności) zawierające informację, że Z. K. jest dłużnikiem zbywcy. Niemniej wyciągi, w których została zawarta ta informacja, jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, nie zostały sporządzone w formie przewidzianej w art. 788 kpc. Nie stanowią one dokumentu urzędowego, nie zostały również opatrzone wymaganymi przez ten przepis podpisami urzędowo poświadczonymi. Nie sposób ich uznać za dokument prywatny z podpisami poświadczonymi urzędowo, gdyż nie mają formy wymaganej art. 788 kpc. Treść tych załączników została wyłączona poza podpisaną treść umowy i aneksów, co obligowało skarżącego do przedłożenia również załącznika z urzędowo poświadczonymi podpisami osób zawierających umowę.

Skarżący przedłożył wprawdzie potwierdzenia notarialne, które w swej treści nie stanowią jednak, jakich dokumentów one dotyczą, tak więc nie można ich uznać za potwierdzenia związane z dokumentami przedłożonymi przez wnioskodawcę.

W tym stanie zarzuty żalącego, który wywodzi, że przedstawił właściwe co do formy dokumenty okazały się chybione i stanowiły nieuzasadnioną polemikę z prawidłowo poczynionymi przez Sąd Rejonowy ustaleniami i ich oceną prawną, którą Sąd Okręgowy, bez zbędnego powielania argumentów przytoczonych w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, w całości podziela i przyjmuje za własną.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc. oraz w zw. z art. 13 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

SSR (del.) Ewa Buczek - Fidyka SSO Danuta Pacześniowska SSO Anna Hajda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.