Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-10-31
Data orzeczenia:
31 października 2013
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
31 października 2013
Sygnatura:
VIII Cz 611/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Toruniu
Wydział:
VIII Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Małgorzata Kończal
Sędziowie:
Hanna Matuszewska
Marek Lewandowski
Hasła tematyczne:
Klauzula Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 385 k.p.c. w zw. z art.397 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VIII Cz 611/13

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSO Małgorzata Kończal (spr.),

Sędziowie SO Hanna Matuszewska, SO Marek Lewandowski

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...)Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko dłużniczce H. B.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 17 września 2013 r.

sygn. akt I Co 4233/13

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek (...)Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jak wskazano w uzasadnieniu, z poświadczonych za zgodność z oryginałem przez działającego w sprawie radcę prawnego kopii umów przelewu zawartych w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie wynika, że (...) Oddział w Polsce wygrał sprawę z H. B., następnie scedował wierzytelność na (...)Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (umowa z dnia 22 stycznia 2013r. ), który z kolei przelał ją na wnioskodawcę (umowa z dnia 25 stycznia 2013r.). W obu tych umowach strony wyłączyły skutek rozporządzający. Zgodnie z pierwszą wierzytelności miały przejść na cesjonariusza w dniu uiszczenia ceny, który przypadał w terminie późniejszym niż złożenie oświadczeń woli (§ 3 i 4 umowy z dnia 22 stycznia 2013r); druga umowa była natomiast zawarta pod warunkiem, że cedent nabędzie wierzytelności od pierwotnie uprawnionego ( § 1 ust. 3 i § 4 umowy z dnia 25 stycznia 2013r.). Do wniosku dołączono także kopię oświadczenia (...) Oddział w Polsce złożonego w zwykłej formie pisemnej, że (...)Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zapłacił umówiona cenę, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez działającego w sprawie radcę prawnego.

Jak wskazał Sąd Rejonowy, w świetle art. 788 § 1 k.p.c. osoba domagająca się nadania klauzuli wykonalności na skutek przejścia uprawnień zobowiązana jest wykazać nabycie wierzytelności dokumentami urzędowymi albo z podpisem poświadczonym urzędowo. Wnioskodawca nie wykazał w wymagany sposób nabycia wierzytelności, gdyż ziszczenie warunku, o którym mowa w obu umowach cesji potwierdzał dokument w zwykłej formie pisemnej.

Wierzyciel złożył zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając naruszenie art. 788 § 1 k.c. przez błędne przyjęcie, że nie zostały spełnione wymogi tego przepisu dotyczące udokumentowania następstwa prawnego dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Wniósł o zmianę postanowienia przez uwzględnienie wniosku, względnie jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, a ponadto o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie podlegało oddaleniu jako bezzasadne.

Umowy cesji, które doprowadziły do przeniesienia wierzytelności wobec dłużniczki na wnioskodawcę, miały skutek wyłącznie zobowiązujący (art. 510 § 1 in fine k.c.). W pierwszej strony umowy uzależniły przejście wierzytelności na nabywcę od uiszczenia ceny, zaś w drugiej, zawartej jeszcze przed nabyciem wierzytelności przez cedenta - od skutecznego nabycia cedowanej wierzytelności. W każdym z tych przypadków w rachubę wchodził więc warunek, czyli postanowienie uzależniające skuteczność czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego (89 k.c.).

W przypadku zawarcia umowy o podwójnym skutku pod warunkiem zawieszającym odnoszącym się do skutku rozporządzającego, skutki zobowiązujące następują natychmiast wraz z dokonaniem czynności prawnej, natomiast skutek rzeczowy (rozporządzający) uzależniony jest od spełnienia się warunku. Skutek ten następuje bezpośrednio w razie ziszczenia się zdarzenia określonego w warunku, bez konieczności składania kolejnych oświadczeń woli.

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c. "jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym." Skoro o przejściu wierzytelności można mówić nie z chwilą zawarcia umowy, ale dopiero z momentem ziszczenia się warunku zawieszającego, to dla wykazania przejścia uprawnienia w rozumieniu art. 788 § 1 k.c. konieczne jest wykazanie obu tych okoliczności, w jednej z form przewidzianych w tym przepisie. W konsekwencji, obok samego zawarcia umowy przelewu, również i ziszczenie się warunku, determinującego skuteczność cesji, powinno zostać udokumentowane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Chybiona jest argumentacja skarżącego, że podstawą przejścia wierzytelności były przedłożone wraz z wnioskiem, we właściwej formie, umowy przelewu, zaś oświadczenie banku było jedynie dokumentem potwierdzającym, że warunek zawieszający został spełniony w konkretnej dacie. Przepis art. 788 § 1 k.p.c. wymaga bowiem wykazania nie podstawy prawnej nabycia uprawnienia, lecz tego, że uprawnienie skutecznie przeszło na nabywcę. W przypadku cesji zawartej pod warunkiem zawieszającym wymóg ten może być spełniony przez jedynie udokumentowanie, w formie przewidzianej przez powołany przepis, że doszło do ziszczenia się warunku.

Z podanych względów należało postanowić jak w sentencji (art. 385 k.p.c. w zw. z art.397 § 2 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.