Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-03-08
Data orzeczenia:
8 marca 2013
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
8 marca 2013
Sygnatura:
I ACz 98/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Kazimierz Rusin
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 102 ust. 1 uksc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt I ACz 98/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. T. i L. T.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda L. T.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział I Cywilny

z dnia 14 stycznia 2013 r., sygn. akt I C 24/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy zwolnił powoda L. T. od opłaty sądowej od pozwu ponad kwotę 1.000 zł (pkt II), zaś w pozostałym zakresie wniosek tego powoda o zwolnienie od kosztów sądowych oddalił (pkt III).

Zdaniem Sądu powód jest w stanie uiścić 1.000 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, gdyż uzyskuje stałe dochody. Powód zamierzając wystąpić z pozwem o wysokie zadośćuczynienie, powinien był starać się w dłuższym okresie zgromadzić środki potrzebne na koszty sądowe. Ponadto traktuje on priorytetowo inne zobowiązania, jak choćby należności z tytułu kredytu. Sąd Okręgowy uwzględniając jednak dochody powoda i wysokość pełnej opłaty sądowej od pozwu (4.750 zł), zwolnił go ponad kwotę 1.000 zł od wymaganej na tym etapie postępowania opłaty.

Powyższe postanowienie powód zaskarżył zażaleniem. Podał, że nie jest w stanie uiścić wymaganej kwoty 1.000 zł, gdyż z otrzymywanego wynagrodzenia w kwocie 1.604 zł musi spłacać raty kredytu w wysokości 1.300 zł miesięcznie, zaś za pozostałą część wynagrodzenia utrzymać bezrobotną żonę i dzieci. Nadmienił też, że otrzymaną od pozwanego w postępowaniu likwidacyjnym kwotę 5.000 zł przeznaczył na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Mając powyższe na uwadze powód wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i zwolnienie go od kosztów sądowych w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Z uwagi na cel instytucji zwolnienia od kosztów sądowych, tj. zapewnienie stronie możliwości ochrony jej praw przed sądem, poprzez przejęcie przez Skarb Państwa ciężaru kosztów procesu, zwolnienie może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy strona ubiegająca się o taką pomoc wykaże, że jest osobą ubogą, bo tylko taka osoba nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z póź. zm.).

W przedmiotowej sprawie powód z pewnością nie jest osobą ubogą, co uzasadniałoby uwzględnienie jego wniosku w całości. Posiada bowiem nowy dom o powierzchni 230 m 2, nieruchomość rolną o powierzchni 1,34 ha i osiąga stały miesięczny dochód w wysokości 1.604 zł miesięcznie. Ponadto powód podał, że miesięcznie spłaca raty kredytu w kwocie 1.300 zł, na utrzymanie domu przeznacza łącznie ok. 600 zł miesięcznie, na zakup żywności 1.000 zł miesięcznie i paliwa 850 zł miesięcznie. Wskazał też, iż koszt zakupu opału to kwota ok. 3.700 zł, podatek 800 zł, wyprawka szkolna to koszt 1.600 zł, zaś na zakup odzieży i obuwia powód przeznacza kwotę 2.500 zł.

Mając na uwadze powyższe informacje Sąd Apelacyjny uznał, że oświadczenie powoda o stanie majątkowym i dochodach nie jest do końca rzetelne, zaś podana przez niego kwota dochodu jest znacznie zaniżona. Trudno bowiem przyjąć, by przy zarobkach w wysokości 1.604 zł miesięcznie i po spłaceniu raty kredytu, tj. 1.300 zł mógł za sumę 304 zł ponieść koszty miesięcznego utrzymania rodzinny, które - jak sam podał - wynoszą co najmniej 2.500 zł miesięcznie.

Oznacza to, że powód ma dodatkowe źródło dochodu, a tym samym możliwość poniesienia środków potrzebnych na choćby częściowe uiszczenie opłaty sądowej od pozwu. Istotne jest także, że do śmierci brata powoda doszło przeszło 2 lata temu, a zatem miał wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się także pod kątem finansowym do niniejszego procesu.

Poza tym, powód otrzymał w lutym 2012r. od pozwanego 5.000 zł i nie zgadzając się z wysokością otrzymanego świadczenia powinien część tej kwoty przeznaczyć na dochodzenie swych praw przed sądem.

W tej sytuacji brak jest jakichkolwiek podstaw, aby przyjąć, że powód nie może ponieść choćby części opłaty od pozwu, tj. 1.000 zł, a tym samym, by niniejsze postępowanie musiało w całości toczyć się na koszt Skarbu Państwa.

Z tych względów zażalenie powoda, jako bezzasadne podlegało oddaleniu przez Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

(...)

1)  (...)

2)  (...)

R., (...).

mp/

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.