Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2014-06-05
Data orzeczenia:
5 czerwca 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
5 czerwca 2014
Sygnatura:
II Ca 214/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jerzy Dydo
Sędziowie:
Aleksandra Żurawska
Grażyna Kobus
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 102 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Ca 214/14

POSTANOWIENIE

Dnia 5 czerwca 2014r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jerzy Dydo

Sędziowie: SO Aleksandra Żurawska

SO Grażyna Kobus

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ł. K.

przeciwko G. O.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 24 kwietnia 2014r., sygn. akt II Ca 214/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem zawartym w pkt II wyroku Sąd Okręgowy w Świdnicy nie obciążył powoda kosztami postępowania apelacyjnego. Sąd Okręgowy przyjął, że okoliczności sprawy usprawiedliwiały przyjęcie wypadku szczególnie uzasadnionego, o którym mowa w art.102 kpc.

Powód będąc zatrudniony u powoda na podstawie umowy

- 2 -

o świadczenie usług mógł mieć bowiem, w okolicznościach sprawy, co najmniej subiektywne przekonanie o większej aniżeli wypłacona, kwocie należnego mu wynagrodzenia, a ponadto udowodnienie ilości wykonywanej pracy, która uzasadniałaby wyższe wynagrodzenie było w niniejszej sprawie trudne do przeprowadzenia.

Na postanowienie Sadu drugiej instancji zażalenie złożył pozwany zarzucając:

- naruszenie art.102 kpc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie,

że w sprawie nastąpił szczególny przypadek uzasadniający nie obciążanie powoda kosztami procesu;

- naruszenie art.98 kpc poprzez jego niezastosowanie.

Wskazując na powyższe zarzuty pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i nie obciążania go kosztami procesu oraz

o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie nie jest zasadne.

Przepis art. 102 kpc nie konkretyzuje pojęcia „wypadków szczególnie uzasadnionych”, toteż ich kwalifikacja należy do sądu, który – uwzględniając całokształt okoliczności konkretnej sprawy – powinien kierować się własnym poczuciem sprawiedliwości. Przepis art.102 kpc jest więc wyrazem prawa sędziowskiego, co oznacza, że zakwestionowanie rozstrzygnięcia sądu jest możliwe tylko wówczas gdy to rozstrzygnięcie rażąco narusza poczucie sprawiedliwości.

W rozpoznawanej sprawie takiego zarzutu zasadnie postawić sądowi nie można. Sąd uznał celowość odstąpienia od zasady nakładania kosztów procesu na stronę przegrywającą, przede wszystkim ze względu na charakter tej sprawy. Dla powoda – nie mającego przygotowania prawnego – była to sprawa

o wynagrodzenie. Skierował ją do Sądu Pracy. W sprawach pracowniczych pracownik z zasady nie ponosi kosztów procesu. W sytuacji permanentnego nadużywania przepisów przez pracodawców i nie zatrudniania na umowę o pracę,

a na umowy cywilnoprawne usprawiedliwione zasadą słuszności jest nieobciążanie kosztami powodów, którzy czując się pokrzywdzonymi występując do sądu – w ich rozumieniu – ze słusznym roszczeniem o „wynagrodzenie za wykonaną pracę”.

Sąd Okręgowy nie naruszył więc przepisów art.102 kpc,

Sygn.akt II Ca 214/14

- 3 -

a w konsekwencji również art.98 kpc.

Z powyższych względów na podstawie art.385 kpc w związku

z art.394 2§1i 2 kpc zażalenie podlegało oddaleniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.