Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-02-26
Data orzeczenia:
26 lutego 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
26 lutego 2014
Sygnatura:
II Cz 1011/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Piotr Starosta (spr.)Sędzia SO Irena Dobosiewicz
Sędziowie:
Wojciech Borodziuk
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 98 § 1 i 3 k.p.c., art. 102 k.p.c.
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn.akt II Cz 1011/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Piotr Starosta (spr.)Sędzia SO Irena Dobosiewicz

Sędzia SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. P.

przeciwko P. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia zawartego w punkcie drugim wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 18 września 2013 r. sygn. akt. IC 1739/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

II Cz 1011 /13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 18 września 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie z powództwa T. P. przeciwko P. K. o zapłatę oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1 217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał , że o kosztach procesu orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Koszty, do poniesienia których zobowiązany został powód, to koszty sądowe, jakie poniósł pozwany w postaci 1.200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa, procesowego (§ 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu - tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 490) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, co łącznie stanowi kwotę 1.217 zł (punkt 2 sentencji).

W zażaleniu na postanowienie o kosztach procesu powód wniósł :

1)  zmianę pkt. 2 wyroku poprzez orzeczenie o odstąpieniu od obciążania powoda kosztami procesu,

2)  zmianę pkt. 2 przez Sąd Rejonowy w trybie art. 395 § 2 kpc,

3)  zwolnienie powoda od kosztów sądowych.

Powód w uzasadnieniu swojego zażalenia wskazał , że nie ma doświadczenia w sprawach sądowych i nie spodziewał się, że nikt nie będzie chciał być świadkiem w jego sprawie, a pozwany będzie wszystkiemu zaprzeczał. Powód jest osobą bezrobotną, posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Powyższe okoliczności przemawiają za odstąpieniem od obciążania powoda tak wysokimi kosztami procesu.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

zażalenie nie jest zasadne .

Sąd Rejonowy oddalając powództwo , którym powód domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 4000 złotych tytułem odszkodowania i kwoty 5000 złotych tytułem zadośćuczynienia słusznie orzekł o kosztach procesu na podstawie art. 98 § 1i3 kpc określającym zasadę , że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony .

Okoliczność , że powód występując z roszczeniem o zasądzenie 9000 złotych nie udowodnił , że pozwany dopuścił się względem niego czynu niedozwolonego i pobił go w dniu 25 listopada 2012 roku w żadnej mierze nie uprawnia do zastosowania w sprawie – w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu – art. 102 kpc zgodnie , z którym , w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami .

W ocenie Sądu Okręgowego w przedmiotowej sprawie mimo sytuacji majątkowej i osobistej powoda , taki szczególny wypadek do zastosowania art. 102 kpc nie zachodzi .

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 kpc orzekł jak w sentencji .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.