Poniedziałek 27 maja 2019 Wydanie nr 4109
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-10-21
Data orzeczenia:
21 października 2014
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
21 października 2014
Sygnatura:
II Cz 627/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Piotr Starosta
Sędziowie:
Tomasz Adamski
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 391§2 kpc.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 627/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSO Piotr Starosta (spr.)

Sędziowie: SO Tomasz Adamski

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku D. D.

z udziałem D. A.

o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 23 lutego 2006 r. sygn.. akt I Ns 40/06

na skutek zażalenia wnioskodawczyni

na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

z dnia 11 lipca 2014 r. sygn. akt I Ns 501/13

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie.

Sygn. akt II Cz 627/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zawiesił postępowanie w sprawie z wniosku D. D. o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 23 lutego 2006 roku.

Sąd Rejonowy wskazał, iż na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r., pełnomocnik uczestniczki został zobowiązany do podania w terminie 7 dni adresów dzieci H. A. oraz przedłożenia odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po H. A., ewentualnie do podania sygnatury akt sprawy spadkowej po H. A. - pod rygorem zawieszenia postępowania. W piśmie z dnia 9 lipca 2014 r. pełnomocnik uczestniczki przedłożył pełnomocnictwo procesowe udzielone mu przez dzieci H. A. oraz wskazał, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po w/wym. Nie podał jednak adresów zamieszkania dzieci H. A., a jedynie wskazał, że dla nich adresem dla doręczeń w kraju będzie adres uczestniczki postępowania D. A..

W konsekwencji Sąd Rejonowy na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesił postępowanie w sprawie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła wnioskodawczyni wnosząc ouchylenie postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania w całości,zasądzenie solidarnie od uczestników na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania zażaleniowego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie jest zasadne, co skutkowało uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy nie kwestionuje faktu, iż pełnomocnik wnioskodawczyni nie wykonał w pełni zarządzenia zobowiązującego do wskazania adresów dzieci H. A..

Niemniej jednak zawieszenie postępowania na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. może nastąpić tylko w razie niewykonania przez wnioskodawczynię zarządzenia o charakterze formalnym, na skutek którego sprawie nie można nadać biegu.

W przedmiotowej sprawie natomiast znany jest Sądowi krąg spadkobierców zmarłego H. A., jak i fakt że postępowanie spadkowe po jego śmierci jeszcze się nie odbyło.

Ustalenie zaś adresów dzieci H. A. jest możliwe poprzez wezwanie do wskazania adresu czy to samych uczestników, czy też ich pełnomocnika. Sąd Rejonowy posiada bowiem zarówno adres dla doręczeń w kraju, dla występujących w sprawie dzieci zmarłego H. A., jak i ustanowionego przez nich pełnomocnika. Niewątpliwie więc wezwania mogą być do nich kierowane także na adres pełnomocnika.

Reasumując powyższe w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. albowiem nie zachodzą w sprawie braki uniemożliwiające nadanie dalszego biegu sprawie.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.