Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-01-03
Data orzeczenia:
3 stycznia 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
3 stycznia 2014
Sygnatura:
II Cz 733/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Ireneusz Płowaś
Sędziowie:
Janusz Kasnowski
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 100 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 733/13

POSTANOWIENIE

Dnia 3 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś

Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. K., J. K.

przeciwko Gminie (...)

o zapłatę

na skutek zażalenia powodów na postanowienie o kosztach procesu zawarte w punkcie 3 (trzecim) wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. akt I C 5530/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

sygn. akt: II Cz 733/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem zawartym w punkcie 3 wyroku z dnia 7 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie z powództwa J. K. i I. K. przeciwko Gminie (...) o zapłatę, zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 1.420,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Rozstrzygnięcie to było konsekwencją zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kwoty 14.118 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 30 października 2012 r. do dnia zapłaty (punkt 1).

Uzasadniając punkt 3 wyroku Sąd wskazał, że o kosztach procesu orzekł na podstawie art. 98 § 1 kpc w zw. z art. 100 kpc obciążając nimi strony stosunkowo do wyniku sprawy. Powodowie wygrali proces w 65 %. Ich koszty to: 895 zł – opłata od pozwu, 17 zł – opłata od pełnomocnictwa, 2.400 zł – wynagrodzenie pełnomocnika, 178 zł – opłata od rozszerzonego powództwa. Łącznie 3.490 zł. Koszty pozwanego to kwota 2.400 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Łącznie koszty procesu wyniosły 5.890 zł. Pozwany winien ponieść te koszy w 65 %. Do zwrotu powodom z tego tytułu pozostaje mu zatem kwota 1.420,50 zł (5.890 zł x 65% - 2.400 zł), o czym orzeczono w punkcie 3 wyroku.

Zażalenie na powyższe postanowienie w przedmiocie kosztów procesu wnieśli powodowie domagając się jego zmiany poprzez zasądzenie od pozwanego na ich rzecz z tego tytułu prawidłowo obliczonej kwoty 2.268,50 zł.

Pozwany nie zajął stanowiska w przedmiocie zażalenia powodów.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że zgodnie z art. 100 kpc w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Stosunkowe rozdzielenie kosztów w takim wypadku polega na rozłożeniu kosztów pomiędzy stronami, odpowiednio do wysokości w jakiej zostały poniesione oraz stosownie do wyniku postępowania. Powszechnie przyjmuje się, że podstawę obliczeń przy podziale kosztów stanowi suma należności obu stron, ustalona na podstawie zasad wskazanych w art. 98 § 2 i 3 kpc oraz art. 99 kpc i dzielona proporcjonalnie do stosunku, w jakim strony utrzymały się ze swoimi roszczeniami lub obroną. Jeżeli natomiast poniesione przez strony koszty przewyższają obciążający ją udział – zasądzeniu na jej rzecz podlega różnica (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.01.1990 r., II CZ 255/90, OSP 1991, nr 11, poz. 279).

Uwzględniając powyższe, Sąd pierwszej instancji prawidłowo zastosował w sprawie art. 100 kpc dokonując rozliczenia kosztów procesu pomiędzy stronami stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z omówionymi wyżej zasadami. Należy bowiem pamiętać, że od kwoty 65 % kosztów procesu należny powodom należy odjąć 35 % kosztów procesu należnych pozwanemu. Daje to sumę zasądzoną w punkcie 3 wyroku przez Sąd Rejonowy.

Wobec powyższego nie było podstaw do zmiany postanowienia zawartego w punkcie 3 wyroku poprzez zasądzenie kwoty wskazanej w zażaleniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc oddalił zażalenie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.