Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-04-05
Data orzeczenia:
5 kwietnia 2016
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
5 kwietnia 2016
Sygnatura:
III Cz 295/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Andrzej Dyrda
Sędziowie:
Magdalena Balion-Hajduk
Joanna Łukasińska-Kanty
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 108 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070)

Sygn. akt III Cz 295/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie :

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie SO Magdalena Balion - Hajduk

SR (del.) Joanna Łukasińska - Kanty

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2016 roku

sprawy z powództwa Gminy R.

przeciwko T. M. (M.)

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na postanowienie Sądu Rejonowego w R.

z dnia 13 lipca 2015 r., sygn. akt II C 2015/14

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Joanna Łukasińska – Kanty SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk

Sygn. akt III Cz 295/16

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w R. postanowieniem z dnia 13 lipca 2015r. przyznał J. S. wynagrodzenie w kwocie 1.200 zł brutto za czynności kuratora procesowego dla pozwanej na podstawie § 6 pkt 5 rozpoznania Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratora ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód zarzucając naruszenie § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz § 1 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej poprzez przyznanie wynagrodzenia kuratorowi w kwocie wygórowanej kwocie 1.200 zł.

Na tych postawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i przyznanie kuratorowi wynagrodzenia w kwocie 600 zł.

W odpowiedzi na zażalenie kurator wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2013r. poz. 1476) wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej „kuratorem”, nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny, przepisami określającymi opłaty za czynności radców prawnych.

W niniejszym postępowaniu kuratorem była osoba zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego.

Nie ulega wątpliwości, co wynika z art. 155 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 133 z późniejszymi zmianami), że jest to osoba posiadająca wiedzę prawniczą.

W ocenie Sądu Okręgowego, ustalone wynagrodzenie dla kuratora procesowego, stanowiące połowę górnej wysokości wynagrodzenia określonej § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej w związku z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, jest adekwatna zarówno do przymiotu kuratora jak również zdziałanych przez niego czynności procesowych. To, że powód cofnął pozew na wczesnym etapie postępowania, nie może być wyłączną podstawą do znacznego obniżenia wysokości wynagrodzenia kuratora. Zwrócić należy, że okoliczności takiej nie przewiduje rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zatem wprowadzenie takiej dodatkowej przesłanki, jest w niniejszym przypadku nieuzasadnione. Uwzględniając jednak kwalifikację kuratora procesowego jak również ilość zdziałanych czynności, przyznanie wynagrodzenia jest prawidłowe.

Z tych względów, Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na podstawie 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Joanna Łukasińska – Kanty SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.