Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-01-03
Data orzeczenia:
3 stycznia 2014
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
3 stycznia 2014
Sygnatura:
V Pz 107/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Beata Łapińska
Sędziowie:
Magdalena Marczyńska
Mariola Mastalerz
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art 98 i 102 k.p.c.
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt V Pz 107/13

POSTANOWIENIE

Dnia 3 stycznia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Łapińska

Sędziowie: SO Magdalena Marczyńska

SO Mariola Mastalerz

po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. K.

przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o odszkodowanie

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie o kosztach procesu zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2013 roku, sygn. akt IV P 47/13

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2013 roku, sygn. akt IV P 47/13 w ten sposób, że zasądza od powoda P. K. na rzecz pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 1.800,00 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem w przedmiocie kosztów procesu, zawartym w punkcie 2 wyroku z dnia 18 września 2013 roku, Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim nie obciążył powoda P. K. kosztami procesu. W pisemnym uzasadnieniu do wyroku Sąd I instancji brak jest uzasadnienia powyższego rozstrzygnięcia.

Na powyższe postanowienie o kosztach procesu zażalenie wniósł pozwany zaskarżając je w całości i zarzucając Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisu art. 102 k.p.c. poprzez jego zastosowanie. Podnosząc powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów zastępstwa radcowskiego za I instancję według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie powód wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest w pełni uzasadnione.

Sąd Okręgowy podziela ustalenia faktyczne prawidłowo poczynione przez Sąd Rejonowy i przyjmuje je za własne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Sąd Rejonowy nie obciążył powoda P. K. kosztami procesu, jednakże w pisemnym uzasadnieniu nie wskazał podstawy rozstrzygnięcia oraz motywów którymi się kierował. Mając na uwadze przepisy dotyczące zwrotu kosztów procesu tylko art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych daje możliwość nie obciążania strony kosztami procesu. Jest to wyjątek od zasady wyrażonej w art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

W ocenie Sądu Okręgowego, w rozpoznawanej sprawie brak było podstaw do odstąpienia od obciążenia powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu. Po pierwsze jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, powód P. K. posiada wysokie kwalifikacje, które umożliwiały mu zajmowanie stanowiska dyrektora finansowego. Po drugie, już przed wniesieniem powództwa w niniejszej sprawie winien zdawać sobie sprawę, że na podstawie oświadczenia z dnia 3 czerwca 2009 roku został zwolniony z obowiązku nie podejmowania działalności konkurencyjnej wobec pozwanego. Powyższe okoliczności nie uzasadniają odstąpienia od ogólnej zasady ponoszenia kosztów procesu wyrażonej w art. 98 § 1 k.p.c. na rzecz wyjątku określonego w art. 102 k.p.c., zgodnie z którym w wypadkach szczególnie uzasadnionych Sąd może nie obciążyć strony kosztami procesu. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że zachodził szczególnie uzasadniony wypadek, który uzasadniałby nie obciążanie P. K. kosztami zastępstwa procesowego, które w wyniku wniesienie sprawy przez powoda, musiała ponieść strona pozwana.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. postanowił zmienić zaskarżone postanowienie o kosztach procesu orzekając jak w sentencji.

Zasądzona kwota została ustalona na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r., Nr 163, poz. 1349).

Zarządzenie:

1.  odnotować postanowienie z uzasadnieniem;

2.  odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć:

-

pełnomocnikowi powoda;

-

pełnomocnikowi pozwanego,

Piotrków Trybunalski dnia 3 stycznia 2014 roku

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.