Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-05-08
Data orzeczenia:
8 maja 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
8 maja 2014
Sygnatura:
VIII Pz 8/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Janina Kościelniak
Sędziowie:
Grażyna Łazowska
Joanna Smycz
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 i 397 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VIII Pz 8/14

POSTANOWIENIE

Dnia 8 maja 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janina Kościelniak

Sędziowie: SSO Grażyna Łazowska

SSR del. Joanna Smycz (ref.)

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. G.

przeciwko A. K.

o odszkodowanie

na skutek zażalenia pozwanego

na odmowę zasądzenia na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa procesowego.

postanawia:

odrzucić zażalenie

SSO Grażyna Łazowska SSO Janina Kościelniak SSR del. Joanna Smycz (ref.)

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 października 2013r. (sygn. akt IV P 384/12) Sąd Rejonowy Wydział Pracy w T., w punkcie pierwszym oddalił powództwo K. G. przeciwko A. K. o odszkodowanie. W punkcie drugim Sąd orzekł w zakresie kosztów postępowania, tj. przyznał pełnomocnikowi powódki ustanowionemu z urzędu, wynagrodzenie od Skarbu Państwa, równocześnie nie orzekając o zwrocie kosztów zastępstwa procesowego dla pozwanego.

W dniu 12 listopada 2013r. pozwany złożył wniosek o uzupełnienie powyższego wyroku poprzez orzeczenie o kosztach zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego, według norm przepisanych. Równocześnie w tej samej dacie pozwany złożył zażalenie na rozstrzygnięcie w powyższym wyroku w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego, domagając się jego zmiany i zasądzenia tych kosztów na rzecz pozwanego według norm przepisanych, w tym również za postępowanie zażaleniowe.

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2013r. Sąd Rejonowy odrzucił wniosek pozwanego o uzupełnienie wyroku, jako wniesiony z przekroczeniem terminu do jego wniesienia. Wobec niezaskarżenia tego postanowienia przez żadną ze stron, stało się one prawomocne.

Zgodnie z art. 394 § 1 k.p.c. zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego wymienione enumeratywnie w tym przepisie.

Z kolei po myśli art. 370 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie

W myśl art.373 kpc Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu.

W przedmiotowej sprawie w dniu 9 października 2013r. nie zostało wydane przez Sąd Rejonowy Wydział Pracy w T. postanowienie w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla pozwanego. Zatem zażalenie to jako wniesione na nieistniejące postanowienie, należało uznać za niedopuszczalne (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 marca 2005r. I ACa 1627/04 - LEX nr 151746, porównaj również postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2012r. IV CZ 39/12 - LEX nr 1232478; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2009r. II PZ 19/09 - LEX nr 574537; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009r. V CZ 88/08 - LEX nr 523655).

Z uwagi na powyższe, na mocy art. 373 k.p.c. w zw. z art.370 kpc i art. 397 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy postanowił, jak w sentencji.

SSO Grażyna Łazowska SSO Janina Kościelniak SSR del. Joanna Smycz (ref.)

VIII Pz 8/14

Zarządzenia:

1.  odpis postanowienia doręczyć:

-

pełnomocnikowi powódki

-

pełnomocnikowi pozwanej

2.  po nadejściu zwrotnych potwierdzeń odbioru, akta przesłać do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

G., dnia 8 maja 2014r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.