Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-09-30
Data orzeczenia:
30 września 2013
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
30 września 2013
Sygnatura:
I ACz 769/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Palacz
Hasła tematyczne:
Koszty Sądowe
Podstawa prawna:
art. 102 uksc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt I ACz 769/13

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. A.

przeciwko (...) SA w T., Przedsiębiorstwu Produkcyjno- (...) Sp. z o.o. w R., J. K., Przedsiębiorstwu Ochrony Mienia i Usług (...) Sp. z o.o. w R.

o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział I Cywilny

z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt I C 479/13

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powoda o zwolnienie go od opłaty sądowej od pozwu i zażalenia.

W uzasadnieniu Sąd podał, iż brak jest podstaw do zwolnienia powoda od obowiązku uiszczenia wymaganych opłat sądowych, gdyż od 2003r. prowadzi on działalność gospodarczą, z której w 2012r. uzyskał przychód w wysokości 352.217 zł, zaś jego dochód wyniósł 3.179,88 zł. W ocenie Sądu Okręgowego niewiarygodne jest oświadczenie powoda w zakresie wysokości jego rzeczywistych dochodów, ponieważ trudno przyjąć, aby mógł on ponieść koszty utrzymania siebie i mieszkania z kwoty 264,99 zł miesięcznie.

Na powyższe postanowienie powód złożył zażalenie, w którym polemizował z ustaleniem Sądu co do jego sytuacji materialnej. Stwierdził, iż nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej od pozwu i zażalenia bez uszczerbku dla własnego utrzymania. Wyjaśnił też, że korzysta z pomocy finansowej rodziny i innych bliskich mu osób.

Z tych też względów powód wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i zwolnienie go w całości od opłaty sądowej od pozwu i zażalenia, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Odpłatność wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych jest w Polsce zasadą i tylko w sytuacjach wyjątkowych - w stosunku do osób fizycznych taką sytuację wyjątkową opisuje art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. jedn. Dz.U. z 2010r., nr 90, poz. 594 ze zm.) - można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Takie zwolnienie sprowadza się do finansowania procesu przez Skarb Państwa i jest formą pomocy socjalnej adresowaną do osób ubogich, do których powód z pewnością nie należy, a przynajmniej tego nie wykazał.

Prowadzi bowiem działalność gospodarczą, która przynosi mu dochód. Ponadto powód nie ma nikogo na swoim utrzymaniu i do tego - jak sam podał - ma dodatkowe źródła utrzymania w postaci pomocy finansowej rodziny.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw, by uwzględnić przedmiotowe zażalenie. Słusznie bowiem Sąd Okręgowy zauważył, iż powód nie wykazał w sposób wiarygodny braku środków na pokrycie opłat sądowych. Miał on przy tym wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do niniejszego postępowania sądowego także pod kątem finansowym, skoro o zajęciu komorniczym wiedział on co najmniej od października 2012r. (k. 4).

Poza tym należy zaznaczyć, że obowiązek poniesienia kosztów sądowych ma charakter tymczasowy i jeśli okaże się, że żądanie powoda jest zasadne, to Sąd o kosztach procesu, w tym o opłatach sądowych orzeknie w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, stosownie do jego wyniku.

Dlatego brak jest uzasadnionych podstaw do zwolnienia powoda od wymaganych opłat sądowych.

W związku z tym Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Zarządzenie:

1)  (...)

2)  (...)

R., dnia 30 września 2013 r.

mp/

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.