Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-10-25
Data orzeczenia:
25 października 2013
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
25 października 2013
Sygnatura:
I ACz 777/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Palacz
Hasła tematyczne:
Koszty Sądowe
Podstawa prawna:
art. 102 uksc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 777/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Andrzej Palacz

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa B. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą K. B. w K. przeciwko S. B. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Okręgowego Sądu Gospodarczego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2013r., sygn. akt VI GC 56/12

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zwolnić powoda

B. K. od obowiązku uiszczenia zaliczki na

wynagrodzenie biegłego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powoda o zwolnienie go od kosztów wynagrodzenia biegłego na podstawie art. 102 ust. 1 u.k.s.c.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż z przedłożonego przez powoda oświadczenia wynikało, że od dnia 9 maja br. jest on osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Zawiesił on działalność gospodarczą na okres od dnia 1 kwietnia br. do dnia 30 czerwca br.

W ocenie Sądu, z zestawienia dat wykonywanych przez powoda czynności wynikało, że powód zawiesił działalność gospodarczą na okoliczność zarejestrowania się jako bezrobotny. Z tego też względu, Sąd uznał przedłożone przez powoda oświadczenie jako niewiarygodne.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł powód domagając się zmiany zaskarżonego postanowienia i zwolnienia go w całości z zaliczki na wynagrodzenie opinii biegłego.

Skarżący podniósł, że nie jest w stanie opłacić zaliczki na biegłego, albowiem do chwili obecnej nie wznowił zawieszonej działalności gospodarczej.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie powoda zasługuje na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie na powodzie ciąży obowiązek uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie biegłego w wysokości 3.000 zł (k. 546).

Powód uzasadniając wniosek o zwolnienie go z przedmiotowej zaliczki podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i ma zawieszoną działalność gospodarczą do. dnia 30 czerwca br. We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z żoną oraz córką. Żona uzyskuje dochody z pracy w wysokości 2700 zł. Koszty utrzymania mieszkania powód wskazał na kwotę ok. 1700 zł. Posiada liczne zobowiązania.

W ocenie Sądu Okręgowego przedłożone przez powoda oświadczenie jest niewiarygodne, albowiem zawiesił on działalność gospodarczą na potrzeby toczącego się procesu.

Z powyższą oceną nie sposób się zgodzić.

Sąd Okręgowy dokonywał już oceny sytuacji majątkowej powoda przy rozpatrywaniu jego wniosku o zwolnienie go od opłaty sądowej od pozwu, co skutkowało przyznaniem mu częściowego zwolnienia (postanowienie z dnia 22 marca 2012r. k. 209 tom II). Sąd Okręgowy uznał wówczas, że sytuacja majątkowa powoda jest trudna, co uzasadniało uwzględnieniem jego wniosku w części.

W ocenie Sądu Apelacyjnego sytuacja powoda od tego czasu nie uległa polepszeniu, ale pogorszeniu, gdyż zawiesił on prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą i jej nie wznowił, jak twierdzi w zażaleniu. Ponadto w dalszym ciągu ciążą na nim liczne zobowiązania.

Z tego też względu, na obecnym etapie postępowania, powód nie jest w stanie uiścić zaliczki w wysokości 3000 zł na wynagrodzenie biegłego bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i rodziny, co skutkowało zmianą zaskarżonego postanowienia i zwolnieniem powoda z obowiązku jej uiszczenia na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.