Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-01-18
Data orzeczenia:
18 stycznia 2013
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
18 stycznia 2013
Sygnatura:
I ACz 823/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Dariusz Mazurek
Hasła tematyczne:
Koszty Sądowe
Podstawa prawna:
art. 102 uksc
Powołane przepisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt I ACz 823/12

POSTANOWIENIE

Dnia 18 stycznia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Dariusz Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Z. K. i A. S.

przeciwko (...) S.A. V. (...) w W.

o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę

na skutek zażalenia powoda Z. K.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu

z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt I C 175/12

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Powódka Z. K. zaskarżając wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 6 sierpnia 2012r. i wskazując wartość przedmiotu zaskarżenia na 83 560 zł, wnosiła o zwolnienie jej od uiszczenia kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 10 października 2012r. Sąd Okręgowy w Przemyślu oddalił wniosek powódki Z. K. o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji.

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że na podstawie oświadczenia Z. K. ustalił, że powódka pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze swoją matką, uzyskuje dochód ze stosunku pracy w wysokości 2 240 zł miesięcznie. Posiada nieruchomości a także oszczędności w wysokości 115 000 zł. Ponosi na swoje utrzymania wydatki szczegółowo wskazane w uzasadnieniu postanowienia.

Rozważając w oparciu o ustaloną sytuację rodzinną i materialną powódki możliwość uiszczenia przez nią wymaganej opłaty od apelacji w kwocie 4 178 zł Sąd Okręgowy ocenił, że powódka może to uczynić bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego. Sąd I instancji wziął też pod uwagę, że pozwany wypłacił powódce dobrowolnie kwotę 35 000 zł. Ponadto w związku ze śmiercią męża powódka otrzymała z tytułu ubezpieczenia na życie kwotę 160 000 zł. W ocenie Sądu Okręgowego powódka miała realne możliwości poczynienia odpowiednich oszczędności na poczet kosztów postępowania sądowego w niniejszej sprawie. Sąd Okręgowy wziął też pod uwagę, że powódka korzysta już ze zwolnienia od kosztów sądowych w zakresie zwolnienia od opłaty sądowej od pozwu ponad kwotę 5000zł.

Powódka Z. K. zaskarżając postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 10 października 2012r.w całości zarzuciła błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia poprzez przyjęcie, że powódka jest w stanie uiścić opłatę sądową od apelacji w kwocie 4 178 zł, podczas gdy jej sytuacja majątkowa jest tego rodzaju, że powódka powinna uzyskać zwolnienie od kosztów w zakresie będącym przedmiotem zaskarżenia.

W konkluzji zażalenia powódka domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez zwolnienie powódki od opłaty sądowej od apelacji.

W uzasadnieniu zażalenia powódka podniosła, że Sąd I instancji wydając zaskarżone postanowienie nie przeanalizował sytuacji majątkowej powódki, a zwłaszcza nie uwzględnił stałych wydatków jakie powódka ponosi co miesiąc w związku ze spłatą kredytów, i na własne utrzymanie.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie rozpoznając zażalenie powódki Z. K. zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione.

Zasadą postępowania sądowego w sprawach cywilnych jest, że postępowanie sądowe jest odpłatne, a koszty sądowe ponosi strona, która inicjuje czynności związane z opłatami lub wydatkami (art. 2 ust 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Pomoc Państwa w postaci przyznania stronom możliwości ubiegania się o zwolnienie od obowiązku wynikającego ze wskazanego przepisu jest wyrazem gwarancji praw obywatelskich wynikających z art. 45 Konstytucji R.P. Zatem rozstrzygając o kosztach postępowania Sąd zobowiązany jest kierując się gwarancjami praw obywatelskich zawartymi w Konstytucji tak ukształtować zakres obowiązków fiskalnych strony, aby umożliwić stronie dostęp do sądu ( podobnie NSA w Warszawie w sprawie sygnatura akt II GZ 460/11). Sąd Okręgowy rozpoznając wniosek powodów w ocenie Sądu Apelacyjnego kierował się powyższymi zasadami, oceniając, że przyznany już powódce a przyznany zakres zwolnienia od kosztów sądowych umożliwia powódce do skorzystania z przysługującego jej prawa do sądu.

Sąd Apelacyjny podziela zapatrywanie Sądu I instancji, co do tego, że instytucja zwolnienia od kosztów sądowych skierowana jest do osób najuboższych, dla których jakikolwiek wydatek związany z ochrona swoich praw połączony byłby z utratą środków koniecznych do codziennej egzystencji. Prawidłowo ocenił Sąd Okręgowy, że powódka nie znajdują się w takiej sytuacji. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem Sądu Okręgowego, ze powódka miała możliwość poczynienia oszczędności i przygotowania się finansowo do prowadzenia niniejszej sprawy, przeznaczając na ten cel chociażby część kwoty uzyskanej tytułem odszkodowania od pozwanego.

Sąd Apelacyjny zauważa, że uzasadniając swój wniosek powódka powołała się na konieczność wydatków na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Z taka argumentacją nie sposób się jednak zgodzić. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia do twierdzenia, że tego rodzaju wydatki będą wyprzedzać ustawowy obowiązek powódki w zakresie poniesienia kosztów sądowych.

Sąd Apelacyjny zauważa, że żaląca się formułując zarzut dokonania błędnych ustaleń faktycznych nie kwestionuje ustalonego przez Sąd Okręgowy faktu posiadania przez nią oszczędności w kwocie 115 000 zł. W ocenie Sądu Apelacyjnego już tylko wysokość zgromadzonych przez powódkę środków pieniężnych nie dawała podstawy do uwzględnienia wniosku powódki o udzielenie zwolnienia od kosztów w zakresie opłaty sadowej od apelacji

Wobec braku podstaw do uwzględnienia zażalenia Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 w związku z 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie powódki Z. K., jako nieuzasadnione.

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.