Wtorek 18 grudnia 2018 Wydanie nr 3949
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-03-03
Data orzeczenia:
3 marca 2016
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
I C 1694/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Zenon Węcławik
Protokolant:
Anna Gembalska
Hasła tematyczne:
Kredyt
Podstawa prawna:
art. 199 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 1694/15 Dnia 19 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Anna Gembalska

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko D. M.

o zapłatę

postanawia:

pozew odrzucić.

sygn. akt I C 1694/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W., reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, w pozwie złożonym w dniu 19.06.2015 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym, domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego D. M. kwoty 57.618,34 zł z następującymi odsetkami:

- umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi od kwoty 41.095,78 zł poczynając od dnia 19.06.2015 r.,

- ustawowymi liczonymi od kwoty 9.683,20 zł poczynając od dnia 19.06.2015 r.,

- ustawowymi liczonymi od kwoty 1.330,85 zł poczynając od dnia 19.06.2015 r.,

- ustawowymi liczonymi od kwoty 3.045,01 zł poczynając od dnia 19.06.2015 r.,

- ustawowymi liczonymi od kwoty 2.463,50 zł poczynając od dnia 19.06.2015 r.

Wniosła też o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania. Uzasadniając żądanie wywiodła, że pozwany zobowiązany jest do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem na podstawie umowy kredytu ratalnego nr (...) z dnia 29.06.2009 r., przy czym na kwotę 57.618,34 zł policzyła 41.095,78 zł zł tytułem niespłaconego kapitału, 9.683,20 zł odsetek karnych cedenta, 1.330,85 zł kosztów wezwań i opłat cedenta ( kosztów egzekucji ), 3.045,01 zł odsetek umownych cedenta od zawarcia umowy do jej wypowiedzenia i 2.463,50 zł odsetek karnych cesjonariusza. W toku postępowania przedstawiła między innymi umowę kredytu nr (...) z 29.06.2009 r. i umowę przelewu wierzytelności z 19.12.2014 r. zawartą z (...) Bank S.A. w W..

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, wydał w dniu 23.06.2015 r. nakaz zapłaty, sygn. akt VI Nc-e 106965/15, którym uwzględnił powództwo w całości ( k. 5 akt ). Pozwany jednakże w dniu 3.07.2015 r. złożył sprzeciw od tego nakazu zapłaty, w którym podniósł, że roszczenie objęte pozwem jest już egzekwowane w trybie egzekucji sądowej. Poza tym, zarzucił przedawnienie dochodzonego roszczenia i niezasadność dochodzenia kwoty 1.330,85 zł ( k. 7 akt ). W rezultacie sprawa została przekazana w dniu 15.07.2015 r. Sądowi Rejonowemu w Kamiennej Górze ( k. 9 akt ). W pisemnej odpowiedzi na pozew, wniósł ponownie o odrzucenie pozwu lub oddalenie powództwa w całości ( k. 86-87 akt ). Podniósł, że dochodzone roszczenie zostało już objęte bankowym tytułem egzekucyjnym opatrzonym sądową klauzulą wykonalności i – pomimo zmiany wierzyciela – nadal jest możliwe prowadzenie egzekucji na jego podstawie. Powtórzył także, podniesiony wcześniej, zarzut przedawnienia roszczeń dochodzonych pozwem.

Ustalono:

Strona powodowa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. prowadzi działalność inwestycyjną mającą na celu między innymi osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu i osiąganie zysku ze sprzedaży lokat.

( dowód: wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych (...) z 16.10.2014 r. na k. 21 akt, odpis KRS z dnia 31.08.2015 r., nr (...) na k. 32 - 36 akt, odpis KRS z dnia 5.03.2015 r., nr (...) na k. 37 - 39 akt, odpis KRS z dnia 2.06.2015 r., nr (...) na k. 40 - 43 akt, odpis KRS z dnia 5.03.2015 r., nr (...) na k. 44 - 50 akt i odpis KRS z dnia 6.09.2012 r., nr (...) na k. 51 - 60 akt )

W dniu 29.06.2009 r. pozwany D. M. zawarł z (...) Bank S.A. w W. umowę kredytu ratalnego nr (...) na zakup samochodu R. (...) za cenę 108.580,00 zł. Refinansowanie przez Bank kosztów zakupu tego pojazdu wynosiło 86.864,00 zł i było płatne w okresie pięciu lat - od 5.08.2009 r. do 5.07.2014 r., w 60 ratach miesięcznych po 2.258,27 zł ( z wyjątkiem pierwszej raty wynoszącej 2.500,71 zł ). Poza tym, umówiona prowizja bankowa od kredytu wynosiła 4.225,82 zł, a koszty ubezpieczenia 2.817,22 zł.

( dowód: umowa kredytu nr (...) z 29.06.2009 r. na k. 77 – 81 akt i wezwanie do zapłaty z z wyliczeniem zaległych odsetek na k. 62 – 63 akt )

W związku z powstaniem zaległości w spłacie kredytu (...) Bank S.A. w W. wypowiedział pozwanemu w dniu 2.09.2011 r. umowę kredytu z dnia 29.06.2009 r. z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, co skutkowało po upływie wypowiedzenia natychmiastową wymagalnością całego niespłaconego kredytu wraz z należnościami ubocznymi, to jest kwoty 6.925,66 zł tytułem należności kapitałowej, kwoty 4.345,95 zł tytułem naliczonych odsetek umownych, kwoty 393,03 zł tytułem odsetek za opóźnienie w spłatach do 1.09.2011 r. i kwoty 155,00 zł tytułem prowizji i opłat.

( dowód: wypowiedzenie umowy na k. 82 akt )

W dniu 30.10.2013 r., na podstawie umowy kredytu ratalnego nr (...), (...) Bank S.A. w W. wydał przeciwko D. M. bankowy tytuł egzekucyjny, nr (...), zaopatrzony następnie w dniu 18.02.2014 r. w sądową klauzulę wykonalności. W oparciu o przedmiotowy tytuł wykonawczy wszczęte zostało w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze W. J. (1) postępowanie egzekucyjne pod sygnaturą akt KM 938/14. Na egzekwowaną należność składała się należność główna ( niespłacony kapitał ) w kwocie 41.095,78 zł oraz należności uboczne z tytułu odsetek, opłat i prowizji. W toku trwającej egzekucji, dotychczas należność objęta tytułem wykonawczym nie została wyegzekwowana w całości.

( dowód: pismo komornika na k. 67 i 83 – 84 akt oraz załączone akta egzekucyjne Komornika Sądowego przy S. Rejonowym w K. W. J. (2), sygn. akt KM 938/14 )

W dniu 19.12.2014 r. (...) Bank S.A. w W. dokonał cesji wierzytelności z umowy kredytu ratalnego nr (...) na rzecz strony powodowej (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

( dowód: umowa przelewu wierzytelności nr (...) z 19.12.2014 r. z załącznikami na k. 22 – 29 akt i zawiadomienie na k. 61 akt )

Pismem z dnia 23.01.2015 r. (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wezwała pozwanego do zapłaty 56.961,71 zł tytułem nabytych przez powodowy Fundusz wierzytelności z umowy kredytu ratalnego nr (...).

( dowód: wezwanie do zapłaty z z wyliczeniem zaległych odsetek na k. 62 – 63 akt )

Sąd zważył:

Wstępnie stwierdzić należy, że – w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego – podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem należało uznać za nieuzasadniony. Objęte pozwem roszczenie majątkowe ulegało trzyletniemu okresowi przedawnienia już z racji jego powiązania z prowadzoną przez stronę działalnością gosp[odarczą, niezależnie od jego okresowego charakteru ( art. 118 k.c. ). Bieg przedawnienia przerywa się jednak między innymi przez v każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia ( art. 123 § 1 k.c. ). W niniejszej sprawie zdarzeniami przerywającymi bieg przedawnioenia były powstanie tytułu wykonawczego, to jest opatrzenie bankowego tytułu egzekucyjnego sądową klauzulą wykonalności ( zob. np.: wyrok SN z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 276/04 - Lex nr 284135 i wyrok SN z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03 - OSNC 2005/4/58 ), i skierowanie roszczenia do egzekucji sądowej. Skutkowało to tym, że do chwili obecnej nie upłynął jeszcze okres przedawnienia.

Jednak kwestia istnienia, wspomnianego wyżej, bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 30.10.2013 r., wydanego na podstawie umowy kredytu ratalnego nr (...), zaopatrzonego następnie w dniu 18.02.2014 r. w sądową klauzulę wykonalności i na podstawie którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne pod sygn.akt KM 938/14, miała jeszcze inną, równie zasadniczą asocjację. Otóż, ustalone wyżej okoliczności związane z istnieniem tytułu wykonawczego należało wziąć z urzędu pod rozwagę w kontekście ewentualnej konieczności odrzucenie pozwu ( art. 202 k.p.c ). Odrzucenie pozwu jest odmową udzielenia sądowej ochrony prawnej zawartemu w pozwie roszczeniu powoda bez zajęcia merytorycznego stanowiska co do zasadności tego roszczenia w świetle norm prawa materialnego. Uzasadnia je pierwotny brak przesłanki procesowej, tj. istnieniem jej już w chwili wytoczenia powództwa. Po mysli art. 199 § 1 k.p.c. Sąd odrzuci pozew między innymi, gdy o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. Kwestia ta jest związana z instytucją powagi rzeczy osądzonej przewidzianej dyspozycją art. 366 k.p.c. ( res iudicata ). Przyjmuje się, że zawarty w art. 366 termin "strony" oznacza nie tylko strony w znaczeniu procesowym ( tj. strony oznaczone w komparycji orzeczenia ), ale i strony w znaczeniu materialnoprawnym ( także następców prawnych ). Stanowisko takie wyraził m. in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 marca 2013 r., VI ACa 1233/12 ( Lex nr 1316320 ) . W rezultacie przyjmuje się, że tam, gdzie występuje tzw. rozszerzona prawomocność materialna orzeczeń ( art. 365 k.p.c.), zachodzi jednocześnie powaga rzeczy osądzonej ( zob. m.in. uchwała SN z dnia 19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03 - OSNC 2005/2/25 ). W realiach sprawy i przy zważeniu powyższego, należało uznać, że zachodzi negatywna, pierwotna przesłanka procesowa odrzucenia pozwu w postaci powagi rzeczy osądzonej ( istnienie tytułu wykonawczego obejmującego to samo roszczenie, pomiędzy tymi samymi stronami ). Analogiczne stanowisko – przy nieco innym stanie faktycznym - można znaleźć w postanowieniu Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2014 r., III Cz 991/14 ( Lex nr 1784330 ).

Biorąc powyższe pod uwagę, nie zachodziła ani potrzeba, ani możliwość merytorycznej oceny zasadności zgłoszonego przez strone powodową roszczenia. Wydanie wyroku stało się nie tylko zbędne, ale po prostu niedopuszczalne. Zgłoszone przez powoda roszczenie uzyskało już bowiem ochronę prawną i cel dla którego wytoczone zostało obecnie powództwo został już wcześniej zrealizowany ( powód na innej drodze uzyskał tytuł egzekucyjny i dla ewentualnego kontynuowania egzekucji przez następcę prawnego pierwotnego wierzyciela wystarczy rozważyć postępowanie przewidziane treścią art. 788 k.p.c. ).

Mając na uwadze ustalone w sprawie okoliczności faktyczne oraz przywołane motywy

– po myśli art. 199 k.p.c. – orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.