Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kielcach z 2014-10-28
Data orzeczenia:
28 października 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
28 października 2014
Sygnatura:
II Ca 1031/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kielcach
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwołaczy
Sędziowie:
Przewodniczący Monika Kośka
Beata Piwko
Sławomir Buras
Hasła tematyczne:
Księgi Wieczyste
Podstawa prawna:
art. 31 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

  Sygn. akt II C a 1031/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Sędzia Przewodniczący : SSO Monika Kośka

Sędziowie : SSO Beata Piwko

SSO Sławomir Buras (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2014 r. w Kielcach

sprawy

z wniosku M. D.

z udziałem M. K.

o wpis prawa własności w księdze wieczystej

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. Dz.Kw. (...), (...)

postanawia: oddalić apelację.

II Ca 1031/14

Uzasadninie

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2014r Sąd Rejonowy w Kielcach oddalił wniosek M. D. o wpis w dziale II księgi wieczystej (...) prawa własności.

Sąd Rejonowy ustalił ,że przedmiotowa księga prowadzona jest dla nieruchomości położnej w R., oznaczonej jako działka nr (...)o powierzchni 0,12 ha , zaś dziale II tej księgi jako właściciel ujawniona jest M. K.. W ocenie tego Sądu wnioskodawca nie wykazał przejścia odpowiednimi dokumentami następstwa prawnego po osobie wpisanej jako właściciel , bowiem załączony do wniosku jako podstawa wpisu wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dna 12 marca 2014r. w sprawie II Ca 1163/13 stwierdza jedynie nieważność umowy zawartej między M. D.a E. W.,ocena skuteczności rozporządzenia pomiędzy E. W.a M. K.nie może być rozstrzygana w niniejszym postępowaniu

Apelację od tego postanowienia wniósł wnioskodawca i zarzucił :

-naruszenie prawa materialnego tj. art.65 kc oraz naruszenie prawa procesowego tj. art.365&1 kpc przez błędną wykładnię umowy darowizny z dnia 3 marca 2011r Repertorium (...)oraz wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 12 marca 2014r w sprawie II Ca1163/13 przez uznanie , ze przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie II Ca 1163/13 była darowizna nieruchomości pomiędzy M. D.a E. W., a umowa pomiędzy E. W.a Marzeną Kowalską pozostaje w mocy , podczas gdy pierwsza z umów obarczona jest sankcją nieważności bezwzględnej , nie wywołuje skutków prawnych od początku i nieodwracalnie i nie mogła być podstawą wpisu M. K.do przedmiotowej nieruchomości , zaś wyrok Sądu Okręgowego w sprawie II Ca1163/13 z dnia 12 marca 2014r wiąże sąd wieczystoksięgowy , stanowi uzasadnioną podstawę wpisu M. D.do nieruchomości nr (...)objętej księgą wieczystą nr (...),

-przepisu art.628(8)&2 kpc poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie, a w konsekwencji przyjęcie, że kognicja sądu wieczystoksięgowego nie obejmuje badania skuteczności materialnej wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie II Ca 1163/13 z dnia 12 marca 2014r , że wyrok ten nie jest orzeczeniem wykazującym niezgodność w rozumieniu art.31 ust.2 u.k.w.h , podczas gdy wyrok ten stwierdzający nieważność umowy darowizny nieruchomości nr (...)objętej księgą wieczystą nr (...), na podstawie której M. K.wpisana została jako właściciel nieruchomości , niewątpliwie spełnia ten warunek ,

-przepisu art.626(13)&1 kpc poprzez brak wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, podczas gdy wyrok Sądu Okręgowego w sprawie II Ca 1163/13 z dnia 12 marca 2014r powoduje - co stwierdza Sąd w uzasadnieniu – niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym .

W oparciu o powyższe zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i dokonanie w księdze wieczystej nr (...)wpisu prawa własności do nieruchomości nr (...) o powierzchni 0,1200 ha na rzecz M. D..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy podziela ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji i dokonaną ocenę prawną. Specyfiką postępowania wieczystoksięgowego jest ograniczona do zakresu wynikającego z art.626(8) &2 kpc , kognicja sądu orzekającego o wpisie, w obu instancjach. Oznacza to , że kontrola zaskarżonego orzeczenia ( wpisu ) dokonywana przez sąd drugiej instancji na skutek wniesionej apelacji powinna być ograniczona tylko do tego, czy w świetle dokumentów załączonych do wniosku i którymi dysponował sąd pierwszej instancji, była podstawa do dokonania bądź odmowy wpisu, zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku.Sąd Rejonowy prawidłowo przyjął, że załączony do wniosku dokument jaki stanowi wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach zapadły w sprawie II Ca 1163/13, a stwierdzający nieważność umowy zawartej pomiędzy M. D.a E. W.nie stanowi dostatecznej podstawy do wykreślenia z działu II księgi wieczystej (...)prawa własności wpisanego na rzecz M. K.i ujawnienia wnioskodawcy jako właściciela nieruchomości.Zgodzić się należy z powołanym przez skarżącego stanowiskiem, wyrażonym przez Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 151/06 co do tego, że wyrok stwierdzający nieważność umowy na podstawie której ujawniono w księdze wieczystej prawo jest orzeczeniem wykazującym niezgodność w rozumieniu art.31 ust.2 ustawy i może stanowić podstawę wpisu potrzebnego do usunięcia niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym ( jeżeli w chwili rozpoznawania wniosku o wpis ( wykreślenie ) rzeczywisty stan prawny nieruchomości jest zgodny ze stanem wynikającym z wpisów figurujących przed zawarciem nieważnej umowy ). Stanowisko takie jakkolwiek słuszne nie przystaje do realiów niniejszej sprawy, gdzie orzeczenie stwierdzające nieważność umowy nie dotyczy osoby, która figuruje jako właściciel w księdze wieczystej. M. K.była stroną umowy darowizny, co do której sąd nie orzekł o jej nieważności. Zarzuty tyczące się naruszenia art.65 kc , jak również przepisów prawa procesowego art.626(8) kpc i art.365 &1 kpc przy wykładni Sądu w tym zakresie są chybione. Słusznie wskazuje skarżący na potrzebę badania przez sąd wieczystoksięgowy wykładni umowy stanowiącej materialną podstawę wpisu w księdze wieczystej , jednakże nie może schodzić z pola widzenia, że wykładni tej dokonuje się jedynie na podstawie treści dokumentu i księgi wieczystej.

Przedłożony przez skarżącego wyrok jednoznacznie wskazuje na nieważność umowy darowizny zawartej między nim a E. W., z kolei wykładnia oświadczeń woli zawartych w akcie notarialnym wyraźnie wskazuje na dwa oddzielne rozporządzenia nieruchomością : umowę darowizny pomiędzy M. D.i E. W., oraz umowę darowizny pomiędzy E. W.a M. K.. Orzeczenie sądu stwierdzające nieważność jednej z tych umów nie uprawnia sądu wieczystoksięgowego , którego kognicja ograniczona jest do badania treści i formy wniosku oraz dołączonych dokumentów do oceny drugiej z umów darowizny, która stanowiła podstawę wpisu uczestniczki w dziale II księgi wieczystej. Rozpoznając wniosek o wpis sąd nie uwzględnia okoliczności nie wynikających z dokumentów dołączonych do wniosku. Zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego wyklucza przeprowadzanie jakichkolwiek własnych dowodów i dokonywanie na ich podstawie własnych ustaleń. Dodać należy, że powództwo unormowane w art.10 u.k.w.h. jest w tym wypadku sposobem do doprowadzenia stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej do zgodności z rzeczywistym stanem prawny . Jego zadaniem jest właśnie doprowadzenie księgi do stanu aktualnego, a więc uwzględniającego dalsze konsekwencje spowodowane stwierdzeniem nieważności umowy darowizny zawartej między wnioskodawcą a E. W..Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na mocy art.385 kpc w zw. z art.13&2 kpc orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Sł. Buras SSO M. Kośka SSO B. Piwko

ZARZĄDZENIE

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.