Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-12-01
Data orzeczenia:
1 grudnia 2015
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
1 grudnia 2015
Sygnatura:
XXIII Ga 1860/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
Przewodniczący:
Aneta Łazarska
Sędziowie:
Andrzej Sobieszczański
Anna Gałas
Hasła tematyczne:
Likwidacja Pracodawcy
Podstawa prawna:
art. 202 § 4 k.s.h. art. 276 § 2 k.s.h.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt XXIII Ga 1860/15

POSTANOWIENIE

Dnia 1 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Aneta Łazarska

Sędziowie: SO Andrzej Sobieszczański

SO Anna Gałas (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

z udziałem: M. I., K. L.

o zmianę wpisu

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla W. w W.

z dnia 2 lipca 2015 r. sygn. akt Wa XIV Ns-Rej.KRS (...)

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla W. w W., pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

SSO Anna Gałas

SSO Aneta Łazarska

SSO Andrzej Sobieszczański

Sygn. akt XXIII Ga 1860/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy dla W. w W. postanowieniem z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie z wniosku (...) sp. z o.o. w W. (dalej: wnioskodawca, spółka) o zmianę odmówił wpisu (pkt I) oraz zwrócił na rzecz spółki 100 zł (pkt II).

Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 30 lipca 2014 r. rozwiązał spółkę i ustanowił jej likwidatorami byłych członków zarządu w osobach M. I. i K. L. (dalej łącznie również: likwidatorzy). Pismem z dnia 8 maja 2015 r. spółka wniosła o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez wykreślenie likwidatorów po uprzednim dokonaniu wpisów o otwarciu likwidacji i ustanowienia ich likwidatorami. Spółka podniosła, że w jej ocenie przepisy art. 276 § 2 zd. 2 i art. 276 § 3 k.s.h., na podstawie których M. I. i K. L. zostali ustanowieni likwidatorami, nie stoją na przeszkodzie złożeniu przez nich rezygnacji z funkcji likwidatorów.

W ocenie Sądu Rejonowego wniosek o wykreślenie likwidatorów w związku ze złożonymi oświadczeniami o rezygnacji z pełnionych przez nich funkcji nie zasługiwał na uwzględnienie. Zdaniem Sądu Rejonowego do likwidatorów ustanowionych przez sąd w trybie art. 276 § 2 zd. 2 k.s.h. nie będzie miał zastosowania art. 202 § 4 k.s.h. przewidujący możliwość wiążącej rezygnacji z funkcji członka zarządu (likwidatora). W konsekwencji Sąd Rejonowy zważył, że rezygnacja z pełnienia funkcji likwidatora nie może stanowić podstawy wykreślenia likwidatora z rejestru.

O zwrocie opłaty za ogłoszenie wpisu orzeczono stosownie do art. 84 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Apelację od powyższego postanowienia wniosła spółka i zaskarżyła postanowienie w całości. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono:

I. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 202 § 4 k.s.h. w zw. z art. 280 k.s.h., poprzez ich niezastosowanie na skutek przyjęcia, że do likwidatorów ustanowionych przez sąd w trybie art. 276 § 3 k.s.h. nie ma zastosowania art 202 § 4 k.s.h. w zakresie uprawniającym likwidatora ustanowionego przez sąd do złożenia skutecznej rezygnacji z powierzonej mu przez sąd funkcji,

II. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 276 § 2 zd. 2 k.s.h. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że odwołanie na podstawie 276 § 2 zd. 2 k.s.h. likwidatora ustanowionego przez sąd stanowi jedyną podstawę do zaprzestania pełnienia funkcji takiego likwidatora, podczas gdy likwidator ustanowiony przez Sąd może zaprzestać pełnienia swojej funkcji także w następstwie złożenia rezygnacji,

III. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia polegający na przyjęciu, że M. I. i K. L. w dacie i godzinie wydania zaskarżonego postanowienia nadal pełnili funkcję likwidatorów spółki.

Wnioskodawca wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu dla W. w W. do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja była zasadna i musiała skutkować uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Na wstępie wskazać należy, że M. I. i K. L. zostali dopuszczeni do udziału w sprawie jako posiadający przymiot zainteresowanych w niniejszej sprawie (art. 510 § 1 k.p.c.).

W ocenie sądu drugiej instancji rację należy przyznać apelującemu, że do likwidatorów ustanowionych przez sąd w trybie art. 276 § 3 k.s.h. należy per analogiam stosować art. 202 § 4 k.s.h. tj. odnośnie przyjęcia możliwości złożenia przez likwidatora rezygnacji z pełnionej funkcji. W konsekwencji likwidatorzy podmiotu rejestrowego mogli złożyć skutecznie rezygnacje z pełnionej funkcji. Sąd Rejonowy dokonał nieprawidłowej wykładni ww. przepisów oraz art. 276 § 2 k.s.h.

Do likwidatora odnoszą się przepisy dotyczące członków zarządu chyba, że przepisy rozdziału 6 kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. (art. 280 k.s.h.). W czasie likwidacji zarząd spółki z. o.o. nie posiada żadnych uprawnień; w tym okresie jego członkowie nie są kompetentni do podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych czy faktycznych. Ustawodawca poza uregulowanymi w rozdziale 6 kodeksu spółek handlowych przypadkami odwołania likwidatorów nie wyłączył stosowania do nich art. 202 § 4 k.s.h. Likwidator może więc złożyć rezygnację z funkcji i ma do niej zastosowanie art. 202 § 5 k.s.h. w zw. z art. 746 § 2 k.c. Odpowiednie stosowanie przepisów o zleceniu nakazuje przyjąć prymat oświadczenia woli przyjmującego zlecenie (likwidatora) wobec interesów spółki. Z treści art. 746 § 2 k.c. wynika, że oświadczenie o rezygnacji likwidatora jest jednostronną czynnością prawną, a więc nie wymagającą przyjęcia przez spółkę, lecz wymagającą zakomunikowania innej osobie, gdyż do niej odnosi się unormowanie zawarte w art. 61 k.c. Podmiotem zainteresowanym tym oświadczeniem w sensie materialnym jest spółka (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., V CK 600/03). Również nie można zapomnieć, że sąd nie może niejako przymusić konkretnych osób do pełnienia funkcji likwidatora spółki. Nieracjonalne byłoby sprawowanie tej funkcji przez osoby, które nie chcą się jej podjąć chociażby z uwagi na sprawy osobiste. Również nielogiczne z tych powodów było pozbawianie możliwości poprzez uznanie wyłączenia prawa do złożenia rezygnacji. Mając na uwadze interes spółki i dobro postępowania likwidacyjnego, funkcję likwidatorów powinny sprawować osoby, które przede wszystkim podejmą się sprawowania tej istotnej roli w likwidowanej spółce. Nadto należy wskazać, że okoliczność powołania likwidatorów przez sąd ma znaczenie przy ocenie skuteczności złożenia oświadczenia o rezygnacji. Według składu orzekającego w tej sprawie oświadczenie takie będzie skuteczne, gdy zostało złożone i dotarło do sadu, który likwidatora powołał.

Mając na uwadze powyższe rozważania, w ocenie Sądu Okręgowego za możliwością skutecznego złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji likwidatora ustanowionego przez sąd przemawia interpretacja powyższych przepisów prawa, również pod kątem racjonalności funkcjonowania likwidowanej spółki. Interpretacja zaprezentowana przez Sąd Rejonowy jest co najmniej zbyt rygorystyczna. Sąd Okręgowy w takiej sytuacji nie był władny do zmiany zaskarżonego postanowienia, bowiem niniejsze postępowanie jest sprawą o wpis, gdzie wyłącznie właściwy jest sąd rejestrowy (art. 694 1 § 1 k.p.c., art. 694 7 k.p.c.), a Sąd Okręgowy nie jest sądem rejestrowym.

Sąd Rejonowy ponownie rozpoznając sprawę, powinien rozważyć o zasadności przedmiotowego wniosku spółki o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, mając na uwadze powyższe wskazania sądu drugiej instancji, w szczególności możliwość złożenia rezygnacji przez likwidatorów spółki nawet, gdy zostali oni ustanowieni przez sąd.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone orzeczenie na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oraz na podstawie art. 694 7 k.p.c. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygniecie o kosztach postępowania apelacyjnego.

SSO Anna Gałas

SSO Aneta Łazarska

SSO Andrzej Sobieszczański

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.