Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-06-23
Data orzeczenia:
23 czerwca 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
23 czerwca 2015
Sygnatura:
III Cz 242/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Sędzia Leszek Dąbek
Hasła tematyczne:
Nakaz Zapłaty
Podstawa prawna:
art.504 § 1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 242/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 czerwca 2015 r.

sprawy z powództwa U. (...) w W.

przeciwko T. O.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 5 sierpnia 2014 r., sygn. akt VIII Nc 166/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 242/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu w postanowieniu z dnia 05 08 2014r. odrzucił sprzeciw pozwanego T. O. od sporządzonego w dnia 21 02 2014r

w postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty, uznając że jego braki formalne zostały usunięte po terminie.

Orzeczenie zaskarżył pozwany T. O., który w zażaleniu zarzu-cił, iż nie został prawidło pouczony za pośrednictwem jakiej placówki ma złożyć odpisy sprzeciwu i wniósł o „ponowne nadanie terminu do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu”.

Sąd odwoławczy zważył co następuje:

W zarządzeniu Przewodniczącego z dnia 12 maja 2014 roku polecono wez-wać pozwanego do usunięcia w terminie do 7 dni braków formalnych sprzeciwu

od nakazu zapłaty wydanego w dniu 21 02 2014r. w postępowaniu upominawczym przez dołączenie do akt dodatkowego odpisu sprzeciwu.

W wykonaniu tego zarządzenia w dniu 26 06 2014r. wystosowano do pozwa-nego pismo, w którym zobowiązano go do usunięcia braków formalnych sprzeciwu.

Pozwany nie był reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, co stosow-nie do regulacji art. 5 k.p.c. obligowało sąd do zamieszczenia w wystosowanym

do niego piśmie jednoznacznego w swej treści pouczenia nie tylko o terminie

ale również o sposobie wniesienia sprzeciwu do Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Z tego obowiązku Sąd pierwszej instancji się nie wywiązał, przez co słusznie podnosi zażalenie, że wystosowane do pozwanego pouczenie o sposobie usunięcia braków formalnych sprzeciwu było wadliwe (Za niewystarczające należy bowiem uznać zamieszczenia w piśmie stwierdzenie, że „Oddanie pisma procesowego w urzę-dzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu”, gdyż w chwili obecnej na rynku działa wielu operatorów pocztowych, z których tylko (...)

jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 11 2012r. – Prawo pocztowe; Dz.U. poz. 1529, przez co wyłącznie oddanie pisma procesowego

w placówce pocztowej tego operatora pocztowego rodzi przewidziany w art. 165 § 2 k.p.c. skutek wniesienia pisma do sądu.).

Wskazana wadliwość w doręczeniu pozwanemu zobowiązania do usu-nięcia braków formalnych sprzeciwu nie miała jednak wpływu na bieg wyzna-czonego mu terminu do usunięcia tych braków.

Może ona bowiem stanowić tylko podstawę do przywrócenia pozwanemu terminu do ich usunięcia o co pozwany również wnosił w piśmie zawierającym zażalenie, w którym zawarł stwierdzenie „Wnoszę o ponowne nadanie terminu do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu przez złożenie dodatkowego odpisu sprzeciwu od nakazu zapłaty z dnia 21 02 2014r.”, przez co pismo procesowe pozwanego oprócz zażalenia zawiera również jego wniosek o przywrócenie mu terminu do usunięcia braków formalnych sprzeciwu („ Za przyczynę usprawie-dliwiającą przekroczenie przez stronę terminu może być uznane wadliwe bądź niedostateczne pouczenie strony co do terminu i sposobu dokonania czynności procesowej. Udzielone przez sąd stronie działającej bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika pouczenie co do sposobu i terminu zaskarżenia orzeczenia powinno zawierać jasny i zrozumiały dla niej przekaz, z którego wynika jednoznaczna informacja umożliwiająca skorzystanie z niego” postanowienie SN z dnia 11 12 2013r. IV Cz 101/13 LEX nr 1430439 – pogląd ten ma odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie).

Wezwanie do usunięcia braków formalnych sprzeciwu zostało doręczone pozwanemu w dniu 2 lipca 2014 roku i od dnia następnego rozpoczął biec zakreślony mu termin do ich usunięcia, który upłynął z dniem 9 lipca 2014 roku.

Skarżący wniósł zażalenie do Sądu Rejonowego za pośrednictwem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., która nie posiada statusu pocztowego operatora wyznaczonego w rozumieniu przywołanej powyżej ustawy, wobec czego złożenie przez pozwanego przesyłki pocztowej zawierającej odpis sprzeciwu od nakazu zapłaty w urzędzie pocztowym tego operatora nie było równo-znaczne z wniesieniem tego sprzeciwu do sądu w rozumieniu art. 165 § 2 k.p.c.

Z tej przyczyny braki formalne sprzeciwu zostały usunięte dopiero w dniu 11 lipca 2015r. kiedy przesyłka pocztowa została przekazania przez doręczyciela pracow-nikowi biura podawczego tego Sądu (prezentata sądu, k – 20).

Miało to zatem miejsce już po upływie zakreślonego pozwanemu terminu

do usunięcia przez skarżącego braków formalnych sprzeciwu, co w świetle regulacji art. 504 § 1 k.p.c. obligowało Sąd Rejonowy do jego odrzucenia.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie skarżącego jako bezzasadne oddalono w oparciu o przepisy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.