Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-09-17
Data orzeczenia:
17 września 2013
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
17 września 2013
Sygnatura:
IV Pa 16/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Renata Żywicka
Sędziowie:
Bożena Czarnota
Grażyna Borzestowska
Hasła tematyczne:
Nieważność Postępowania
Podstawa prawna:
art. 379 § 2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt IV Pa 16/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Żywicka /spr./

Sędziowie: SSO Bożena Czarnota

SSO Grażyna Borzestowska

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. w Elblągu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. M.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w I.

o zapłatę i sprostowanie świadectwa pracy

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2013 sygn. IV P 164/11

postanawia :

I.  odrzucić apelację powoda wobec I. K.

II.  uchylić zaskarżony wyrok, znosząc postępowanie przed Sądem Rejonowym w Ostródzie od dnia 20 lipca 2011r i sprawę przekazać sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach za instancję odwoławczą.

Sygn. akt IV Pa 16/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy w Ostródzie oddalił powództwo Z. M. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przyznał adwokatowi J. G. wynagrodzenie w kwocie 2.214 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu .

Apelację od powyższego wyroku wniósł pełnomocnik powoda , zaskarżając powyższy wyrok w zakresie oddalającym powództwo o zapłatę diety w kwocie 1806 EURO, w zakresie sprostowania świadectwa pracy , zapłaty wynagrodzenia za okres od 28 maja 2011r. do 11 czerwca 2011r. oraz zapłaty odszkodowania w wysokości 20.000 zł , przy czym jako stronę pozwaną wskazał (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością .

Wyrokowi zarzucił błędne ustalenie okoliczności faktycznych i wniósł o jego zmianę poprzez uwzględnienie powództwa.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Na wstępie podnieść należy ,że wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie został wydany przeciwko (...) Spółce z o.o . Apelację zaś wywiódł powód przeciwko pozwanym I. K. oraz (...) Spółce z o.o . Nadmienić przy tym należy ,że I. K. nie było stroną pozwaną i nie zapadło wobec niej orzeczenie w przedmiotowej sprawie .

Nie budzi wątpliwości w orzecznictwie sądów i doktrynie ,że jeżeli strona wniosła środek odwoławczy dotyczący przedmiotu nieobjętego rozstrzygnięciem w sentencji orzeczenia, to środek ten podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny z powodu braku substratu zaskarżenia/v. wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2010 r. II UK 330/09 LEX nr 604220, postanowienie SN z dnia 10 listopada 2009 r. II PZ 19/09 LEX nr 574537, postanowienie SN z dnia 19 lipca 2006 r. I CZ 35/06 LEX nr 584195, postanowienie SN z dnia 28 maja 1998 r. III CKN 409/98 LEX nr 519240)/.

Z uwagi na fakt ,że przedmiotem wyroku Sądu I instancji nie było powództwo skierowane przeciwko I. K., apelacja powoda w tej części , jako wykraczająca poza przedmiot rozstrzygnięcia zawartego w wyroku, podlegała odrzuceniu z braku substratu zaskarżenia zgodnie z art. 370 kpc w zw. art. 373 kpc/ pkt I postanowienia /.

Podkreślić również należy ,że zgodnie z treścią art. 378 § 1kpc sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.

Przy czym w świetle art.379 kpc nieważność postępowania zachodzi:

1)jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna,

2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany,

3)jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona,

4)jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy,

5)jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw,

6) (236) jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Zauważyć należy, że Sąd Rejonowy w niniejszej sprawie prowadził postępowanie przeciwko (...) Spółka z o.o. w I. . Jak wynika z aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców-KRS (...), zarząd spółki jest jednoosobowy, w osobie Prezesa Zarządu B. K., który jest wyłącznie upoważniony do reprezentowania tej spółki .

Tymczasem w toku całego postępowania sądowego pozwana spółka była reprezentowana przez I. K. , która nie występuje we władzach spółki.

Zarządzeniem z dnia 17 czerwca 2013r. / doręczonym Prezesowi Zarządu Spółki w dniu 22 czerwca 2013r./ został on wezwany do wskazania czy I. K. jest pracownikiem pozwanej spółki, jeśli tak , to czy potwierdza on wszystkie czynności dokonane przez nią w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Ostródzie w niniejszej sprawie pod rygorem pominięcia czynności dokonanych z jej udziałem. Wobec bezskutecznego upływu zakreślonego terminu należało uznać ,że spółka nie posiadała w toku postępowania należycie umocowanego pełnomocnika, gdyż I. K. nie była upoważniona do jej reprezentacji .

Biorąc powyższe pod uwagę ,zgodnie z art.386§2 kpc w zw. z art. 379 ust.2 kpc , art.378§ 1kpc i 374kpc kpc należało uchylić zaskarżony wyrok, znieść postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

O kosztach orzeczono w zgodzie z art. 108 § 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.